ศฝ.ย่อย นศท.ปตอ.2 พัน.4

พ.อ.ประชุม  หมีปาน   ชุดประสาน

Visitors: 262,361