ศฝ.ย่อย นศท.ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.

พ.อ.นภวีร์  แก้วเนตร   ชุดประสาน
Visitors: 262,362