ศฝ.ย่อย นศท.ปตอ.1 พัน7

พ.อ.วิศิษฎ์    ผดุงศัพท์     ชุดประสาน

Visitors: 262,361