หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการฝึก นศท.ของโรงเรียนรักษารักษาดินแดนสามารถนำไปใช้ประโยขน์ในการดำเนินกิจกรรม นศท.ภายในสถานศึกษาและสามารถประสานการปฎิบัติเกี่ยวกับ นศท.กับโรงเรียนรักษาดินแดนได้


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 271,094