นโยบายการฝึก นศท.

ความมุ่งหมาย

      เพื่อให้การฝึก นศท. ในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ , จว.ป.ท. , จว.น.บ. , จว.น.ฐ. และ จว.ส.ป. ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศศท. ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ จึงต้องมีความรัก ความหวงแหนสามารถที่จะเสียสละและอุทิศชีวิตให้กับชาติสำหรับ นศท. ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพและมีความพร้อมที่จะเข้ารับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังพลสำรองที่ดีคุณภาพของกองทัพอีกทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชนรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคม

Visitors: 271,095