ศูนย์สอบ นศท.ชั้นปีที่ ๓ - ๕ (ญ.) และ ๔ - ๕ (ช.)

ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
1 301 ๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 1    
    ๒. ม.เกษตรศาสตร์ ๑ - ๘ 8    
    ๓. ม.เกษมบัณฑิต 1 1    
    ๔. ม.เกริก 1 1    
    ๕. ม.กรุงเทพ ๑ - ๔ 4    
    ๖. ม.กรุงเทพธนบุรี ๑ - ๕ 5    
    ๗. ม.เทคโนฯ มหานคร ๑ - ๒ 2    
    ๘. ม.ธรรมศาสตร์ 1 1    
    ๙. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 1 1    
    ๑๐. ม.นอร์ทกรุงเทพ 1 1    
    ๑๑. ม.ปทุมธานี 1 1    
    ๑๒. ม.มหิดล 1    
    ๑๓. ม.รังสิต ๑ - ๓ 3    
    ๑๔. ม.รัตนบัณฑิต ๑ - ๕ 5    
    ๑๕. ม.ราชพฤกษ์ 1 1    
    ๑๖. ม.รามคำแหง ๑ - ๒๕ 25    
    ๑๗. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1 1    
    ๑๘. ม.ศรีปทุม ๑ - ๔ 4    
    ๑๙. ม.สวนดุสิต ๑ - ๔ 4    
    ๒๐. ม.หอการค้าไทย ๑ - ๔ 4    
    ๒๑. ม.อัสสัมชัญ 1 1    
    ๒๒. ม.อีสเทิร์นเอเชีย ๑ - ๓ 3    
    ๒๓. ม.เอเซียอาคเนย์ ๑ - ๒ 2    
    ๒๔. มรภ.จันทรเกษม 1 1    
    ๒๕. มรภ.ธนบุรี ๑ - ๓ 3    
    ๒๖. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ - ๔ 4    
    ๒๗. มรภ.พระนคร ๑ - ๔ 4    
    ๒๘. มรภ.วไลอลงกรณ์ ฯ ๑ - ๒ 2    
    ๒๙. มรภ.สวนสุนันทา ๑ - ๑๗ 17    
    ๓๐. ส.เทคโนฯ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ๑ - ๒ 2    
    ๓๑. ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี ๑ - ๒ 2    
    ๓๒. ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ - ๕ 5    
    ๓๓. มทร.กรุงเทพ วข.เทคนิคกรุงเทพ ๑ - ๓ 3    
    ๓๔. มทร.ตะวันออก วข.จักรพงภูวนารถ ๑ - ๒ 2    
    ๓๕. มทร.ธัญบุรี ๑ - ๔ 4    
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
  301 36 มทร.พระนคร วข.โชติเวช 1 1    
   (ต่อ) 37 มทร.พระนคร วข.พณิชยการพระนคร ๑ - ๒ 2    
    38 มทร.พระนคร วข.พระนครเหนือ ๑ - ๓ 3    
    39 มทร.สุวรรณภูมิ วข.นนทบุรี 1 1    
    40 ว.เทคนิคดอนเมือง 1 1    
    41 ว.เทคนิคธัญบุรี ๑ - ๓ 3    
    42 ว.เทคนิคนนทบุรี ๑ - ๓ 3    
    43 ว.เทคนิคปทุมธานี ๑ - ๕ 5    
    44 ว.เทคนิคมีนบุรี ๑ - ๓ 3    
    46 ว.เทคโนฯ จรัลสนิทวงศ์ 1 1    
    47 ว.เทคโนฯ ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ๑ - ๖ 6    
    48 ว.เทคโนฯ ปทุมธานี 1 1    
    49 ว.เทคโนฯ ปัญญาภิวัฒน์ ๑ - ๔ 4    
    50 ว.เทคโนฯ พงษ์สวัสดิ์ ๑ - ๒ 2    
    51 ว.เทคโนฯ พณิชยสยาม ในพระอุปถัมภ์ 1 1    
    52 ว.เทคโนฯ พณิชยการสุโขทัย ๑ - ๑๕ 15  
    53 ว.เทคโนฯ มิตรพลบริหารธุรกิจ 1 1    
    54 ว.เทคโนฯ วานิชบริหารธุรกิจ 1 1  
    55 ว.เทคโนฯ วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ๑ - ๔ 4  
    56 ว.เทคโนฯ วิมล ศรีย่าน ๑ - ๑๑ 11 198  
               
ตรวจถูกต้อง
       ร.อ. หญิง
    (  ดวงใจ   อุบลแย้ม  )
   ประจำแผนก  ปส.รร.รด.ศสร.
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
2 303 1 ว.เทคโนฯ วิมลบริหารธุรกิจ ๑ - ๖ 6  
    2 ว.เทคโนฯ สยาม (สยามเทค) ๑ - ๔ 4    
    3 ว.เทคโนฯ สยามบริหารธุรกิจ 1 1    
    4 ว.เทคโนฯ สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ๑ - ๓ 3    
    5 ว.เทคโนฯ สารสาสน์ ๑ - ๒ 2    
    6 ว.นาฏศิลป์ ๑ - ๙ 9    
    7 ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว กท. ๑ - ๓ 3    
    8 ว.พณิชยการเชตุพน ๑ - ๘ 8    
    9 ว.พณิชยการธนบุรี ๑ - ๖ 6    
    10 ว.พณิชยการอินทราชัย ๑ - ๒ 2    
    11 ว.สารพัดช่างพระนคร 1 1    
    12 ว.อาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 1 1    
    13 ว.อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ๑ - ๒ 2    
    14 ว.อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ๑ - ๒ 2    
    15 ว.อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจ กท. ๑ - ๓ 3    
    16 ว.อาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ ๑ - ๓ 3    
    17 ว.อาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ๑ - ๒ 2    
    18 ว.อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ๑ - ๓ 3    
    19 ว.อาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ ๑ - ๒ 2    
    20 ว.อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 1 1    
    21 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - สะพานควาย ๑ - ๒ 2    
    22 ส.การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๑ - ๒ 2    
    23 ส.การบินพลเรือน 1 1    
    24 ส.การพลศึกษา วข.กรุงเทพ 1 1    
    25 รร.กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ๑ - ๓ 3    
    26 รร.จิตรลดา  (สายวิชาชีพ) ๑ - ๒ 2    
    27 รร.ช่างฝีมือทหาร  ๑ - ๒๑ 21    
    28 รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ๑ - ๘ 8    
    29 รร.โกศลภัทรวิทย์ ๑ - ๒ 2    
    30 รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ๑ - ๑๘ 18    
    31 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1 1    
    32 รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ๑ - ๓ 3    
    33 รร.เจ้าพระยาวิทยาคม ๑ - ๕ 5    
    34 รร.แจงร้อนวิทยา 1 1    
    35 รร.ชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง" ๑ - ๒ 2    
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
  303 ๓๖ รร.ชิโนรสวิทยาลัย ๑ - ๗ 7    
  (ต่อ) ๓๗ รร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ๑ - ๕ 5    
    ๓๘ รร.เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ๑ - ๓ 3    
  ๓๙ รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ๑ - ๒ 2  
  ๔๐ รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ๑ - ๖ 6    
    ๔๑ รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ๑ - ๖ 6    
  ๔๒ รร.เตรียมอุดมศึกษา 1 1    
    ๔๓ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๑ - ๒ 2    
    ๔๔ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ๑ - ๓ 3    
    ๔๕ รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ๑ - ๗ 7    
    ๔๖ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ๑ - ๙ 9    
    ๔๗ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ๑ - ๕ 5  
    ๔๘ รร.ธรรมิสลาม ท่าอิฐ ๑ - ๓ 3 195  
               
               
ตรวจถูกต้อง
       ร.อ. หญิง
    (  ดวงใจ   อุบลแย้ม  )
   ประจำแผนก  ปส.รร.รด.ศสร.
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
3 304 1 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ๑ - ๑๒ 12    
  2 รร.ทวีธาภิเศก 2 ๑ - ๖ 6    
  3 รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ฯ ๑ - ๗ 7  
  4 รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ฯ ๑ - ๘ 8    
  5 รร.เทพลีลา ๑ - ๑๑ 11    
  6 รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ๑ - ๗ 7    
    7 รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ๑ - ๑๗ 17    
    8 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ๑ - ๘ 8    
    9 รร.ไทรน้อย ๑ - ๑๑ 11    
    10 รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ๑ - ๕ 5    
    11 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ๑ - ๘ 8    
    12 รร.ธัญบุรี ๑ - ๑๑ 11    
    13 รร.ธัญรัตน์ ๑ - ๙  9    
    14 รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 1 1    
    15 รร.นนทบุรีพิทยาคม ๑ - ๔ 4    
    16 รร.นนทรีวิทยา ๑ - ๖ 6    
    17 รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ๑ - ๑๐ 10    
    18 รร.นวมินทร์ฯ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๑ - ๙  9    
    19 รร.นวมินทร์ฯ บดินทรเดชา ๑ - ๔ 4    
    20 รร.นวมินทร์ฯ เบญจมราชาลัย ๑ - ๙  9  
    21 รร.นวมินทร์ฯ  สตรีวิทยา 2 ๑ - ๖ 6  
    22 รร.นวมินทร์ฯ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปท. ๑ - ๓ 3  
    23 รร.นวมินทร์ฯ หอวัง นนทบุรี ๑ - ๗ 7  
    24 รร.นาหลวง ๑ - ๒ 2  
    25 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี 1 1  
    26 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ๑ - ๒ 2  
    27 รร.บางกะปิ ๑ - ๖ 6  
    28 รร.ประเทืองทิพย์วิทยา ๑ - ๔ 4 194  
               
ตรวจถูกต้อง
       ร.อ. หญิง
    (  ดวงใจ   อุบลแย้ม  )
   ประจำแผนก  ปส.รร.รด.ศสร.
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
5 402 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ๑ - ๑๕ 15  
    รร.บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 1 1    
    รร.เบญจมราชานุสรณ์ ๑ - ๑๒ 12    
    รร.บางบัวทอง ๑ - ๗ 7    
    รร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ๑ - ๗ 7    
    รร.เบญจมินทร์ ๑ - ๒ 2  
    รร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ๑ - ๓ 3    
    รร.ปทุมวิไล ๑ - ๖ 6    
    รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา 1 1    
    ๑๐ รร.ปากเกร็ด ๑ - ๙ 9    
    ๑๑ รร.พรตพิทยพยัต ๑ - ๖ 6  
    ๑๒ รร.พระโขนงพิทยาลัย ๑ - ๔ 4  
    ๑๓ รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ ๑ - ๒ 2  
    ๑๔ รร.พระหฤทัยดอนเมือง ๑ - ๙ 9  
    ๑๕ รร.พระแม่มารี ๑ - ๖ 6  
    ๑๖ รร.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ๑ - ๑๑ 11  
  ๑๗ รร.พิบูลย์ประชาสรรค์ ๑ - ๓ 3  
    ๑๘ รร.พิบูลอุปถัมภ์ ๑ - ๘ 8  
    ๑๙ รร.โพธินิมิตวิทยา ๑ - ๕ 5  
    ๒๐ รร.โพธิสารพิทยากร ๑ - ๕ 5  
    ๒๑ รร.มหรรณพาราม ๑ - ๕ 5  
    ๒๒ รร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ๑ - ๒ 2  
    ๒๓ รร.มัธยมบ้านบางกะปิ ๑ - ๔ 4  
    ๒๔ รร.มัธยมประชานิเวศน์ ๑ - ๕ 5  
    ๒๕ รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ๑ - ๔ 4  
    ๒๖ รร.มาเรียลัย ๑ - ๑๐ 10  
    ๒๗ รร.ระเบียบศึกษา ๑ - ๓ 3  
    ๒๘ รร.ยานนาเวศวิทยาคม ๑ - ๖ 6  
    ๒๙ รร.โยธินบูรณะ ๑ - ๗ 7  
    ๓๐ รร.โยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธารามวิทยา) ๑ - ๒ 2  
    ๓๑ รร.รัตนาธิเบศร์ ๑ - ๑๐ 10    
    ๓๒ รร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน ๑ - ๒ 2  
    ๓๓ รร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง ๑ - ๗ 7  
    ๓๔ รร.ราชดำริ ๑ - ๖ 6 195  
               
ตรวจถูกต้อง
       ร.อ. หญิง
    (  ดวงใจ   อุบลแย้ม  )
   ประจำแผนก  ปส.รร.รด.ศสร.
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
6 403 รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ๑ - ๑๑ 11  
    รร.ราชวินิตบางเขน ๑ - ๗ 7    
    รร.ราชวินิตมัธยม ๑ - ๒ 2    
    รร.ราษฎร์นิยม 1 1    
    รร.ลาซาล ๑ - ๓ 3    
    รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ๑ - ๑๓ 13    
    รร.วรรัตน์ศึกษา นนทบุรี ๑ - ๕ 5    
    รร.วชิรธรรมสาธิต ๑ - ๖ 6    
    รร.วิชูทิศ 1 1    
    ๑๐ รร.วิมุตยารามพิทยากร ๑ - ๒ 2    
    ๑๑ รร.ศรีบุณยานนท์ ๑ - ๖ 6    
    ๑๒ รร.ศรีพฤฒา ๑ - ๔ 4    
    ๑๓ รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ๑ - ๕ 5    
  ๑๔ รร.ศีลาจารพิพัฒน์ ๑ - ๕ 5    
  ๑๕ รร.ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย ๑ - ๒ 2    
    ๑๖ รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑ - ๒ 12    
    ๑๗ รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ๑ - ๒ 2    
    ๑๘ รร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) 1 1    
    ๑๙ รร.สตรีวิทยา 2 ๑ - ๓ 3    
    ๒๐ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1 1    
    ๒๑ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ๑ - ๒ 2    
    ๒๒ รร.สวนอนันต์ ๑ - ๒ 2    
    ๒๓ รร.สามโคก ๑ - ๗ 7    
    ๒๔ รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๑ - ๑๙ 19    
    ๒๕ รร.สายปัญญารังสิต 1 1    
    ๒๖ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ๑ - ๑๑ 11    
    ๒๗ รร.สารวิทยา ๑ - ๖ 6    
    ๒๘ รร.หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ๑ - ๕ 5    
    ๒๙ รร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ๑ - ๒ 2    
    ๓๐ รร.สารสาสน์พิทยา  ๑ - ๒ 2    
    ๓๑ รร.สารสาสน์วิเทศน์คลองหลวง ๑ - ๒ 2    
    ๓๒ รร.สารสาสน์วิเทศน์รังสิต 1 1    
    ๓๓ รร.สิริรัตนาธร 1 1    
    ๓๔ รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ๑ - ๗ 7    
    ๓๕ รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ๑ - ๖ 6    
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
  403 ๓๖ รร.สุรศักดิ์มนตรี ๑ - ๑๖ 16    
  (ต่อ) ๓๗ รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ๑ - ๓ 3    
    ๓๘ รร.สุวรรณารามวิทยาคม ๑ - ๒ 2    
    ๓๙ รร.แสงอรุณ ๑ - ๓ 3    
    ๔๐ รร.หอวัง ๑ - ๓ 3    
    ๔๑ รร.อนุราชประสิทธิ์ 1 194  
               
ตรวจถูกต้อง
       ร.อ. หญิง
    (  ดวงใจ   อุบลแย้ม  )
   ประจำแผนก  ปส.รร.รด.ศสร.
ตารางการจัด  นศท. (หญิง)  ชั้นปีที่  ๓   เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่  ๒๘  พ.ย. ๕๘ (รอบที่ ๒ เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
7 404 รร.หนองเสือวิทยาคม ๑ - ๘ 8    
    รร.อุดมวิทยา ๑ - ๒ 2  
    รร.อุดมศึกษา ๑ - ๓ 3    
    รร.อุดมศึกษา รังสิต ๑ - ๒ 2    
    รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กท. ๑ - ๒ 2    
    อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑ - ๘ 8    
    รร.ฤทธิณรงค์รอน ๑ - ๔ 4    
    รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๑ - ๑๐ 10  
    รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ๑ - ๑๒ 12    
    ๑๐ รร.มัธยมวัดดุสิตาราม ๑ - ๗ 7    
    ๑๑ รร.มัธยมวัดธาตุทอง ๑ - ๑๓ 13    
    ๑๒ รร.มัธยมวัดนายโรง 1    
    ๑๓ รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ๑ - ๖ 6    
    ๑๔ รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ๑ - ๙ 9    
    ๑๕ รร.มัธยมวัดสิงห์ ๑ - ๖ 6    
    ๑๖ รร.มัธยมวัดหนองจอก ๑ - ๙ 9    
    ๑๗ รร.วัดเขมาภิรตาราม ๑ - ๙ 9    
    ๑๘ รร.วัดเขียนเขต ๑ - ๘ 8    
    ๑๙ รร.วัดนวลนรดิศ ๑ - ๓ 3    
    ๒๐ รร.วัดน้อยนพคุณ ๑ - ๒ 2    
    ๒๑ รร.วัดบวรมงคล ๑ - ๖ 6    
    ๒๒ รร.วัดประดู่ในทรงธรรม ๑ - ๖ 6    
    ๒๓ รร.วัดพุทธบูชา ๑ - ๑๒ 12    
    ๒๔ รร.วัดราชาธิวาส ๑ - ๒ 2    
    ๒๕ รร.วัดราชโอรส ๑ - ๕ 5    
    ๒๖ รร.วัดอินทาราม ๑ - ๒ 2    
    ๒๗ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๑ - ๒ 2    
    ๒๘ รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ๑ - ๘ 8    
    ๒๙ รร.วิสุทธิกษัตรี ๑ - ๑๕ 15    
    ๓๐ รร.วัดทรงธรรม ๑ - ๗ 7    
    ๓๑ ส.การพลศึกษา วข.สมุทรสาคร 1 1    
    ๓๒ ม.คริสเตียน 1 1    
    ๓๓ ม.ศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์ 1 1    
    ๓๔ ม.ราชภัฏนครปฐม ๑ - ๗ 7 199  
               
ตารางการจัด  นศท.(หญิง) ชั้นปีที่  ๔   เข้าห้องสอบ  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พ.ย. ๕๘ (รอบบ่าย ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
1 ๓๐๑ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ - ๓ 3    
    2 ม.เกษตรศาสตร์ ๑ - ๓๙ 39    
  3 ม.เกษมบัณฑิต ๑ - ๑๐ 10    
  4 ม.เกริก ๑ - ๔ 4    
  5 ม.กรุงเทพ ๑ - ๒๖ 26    
  6 ม.กรุงเทพธนบุรี ๑ - ๑๘ 18    
    7 ม.เทคโนฯ มหานคร ๑ - ๖ 6    
    8 ม.ธนบุรี 1 1    
    9 ม.ธรรมศาสตร์ ๑ - ๗ 7    
    10 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ๑ - ๒๐ 20 134  
               
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
2 303 1 ม.นอร์ทกรุงเทพ ๑ - ๗ 7    
    2 ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 1 1    
    3 ม.เนชั่น ศูนย์บางนา 1 1    
    4 ม.ปทุมธานี ๑ - ๓ 3    
    5 ม.มหิดล ๑ - ๑๑ 11    
    6 ม.รังสิต ๑ - ๓๔ 34    
    7 ม.รัตนบัณฑิต ๑ - ๒๖ 26    
    8 ม.ราชพฤกษ์ ๑ - ๒ 2    
    9 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ๑ - ๒๑ 21    
    10 ม.สวนดุสิต ๑ - ๒๕ 25 131  
               
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๓        
3 ๓๐๔ 1 ม.รามคำแหง ๑ - ๑๒๕ 125 125  
               
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
4 401 1 ม.รามคำแหง ๑๒๖ - ๑๕๙ 34    
    2 ม.ศรีปทุม ๑ - ๓๓ 33    
    3 ม.ศิลปากร วังท่าพระ ๑ - ๒ 2    
    4 ม.สยาม ๑ - ๗ 7    
    5 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ๑ - ๗ 7    
    6 ม.ราชภัฏจันทรเกษม ๑ - ๑๗ 17 100  
               
ตรวจถูกต้อง
       ร.อ. หญิง
    (  ดวงใจ   อุบลแย้ม  )
   ประจำแผนก  ปส.รร.รด.ศสร.
ตารางการจัด  นศท.(หญิง) ชั้นปีที่  ๔   เข้าห้องสอบ  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พ.ย. ๕๘ (รอบบ่าย ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
5 402 1 ม.หอการค้าไทย ๑ - ๒๖ 26  
    2 ม.อัสสัมชัญ ๑ - ๕ 5  
    3 ม.อีสเทิร์นเอเชีย ๑ - ๗ 7  
    4 ม.เอเซียอาคเนย์ ๑ - ๑๑ 11  
    5 ม.ราชภัฎธนบุรี ๑ - ๑๘ 18  
    6 ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ - ๓๘ 38  
    7 ม.ราชภัฎวไลอลงกรณ์ ฯ ๑ - ๓๑ 31 136  
               
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
6 403 1 ม.ราชภัฏพระนคร ๑ - ๖๑ 61  
    2 ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าธนบุรี ๑ - ๑๐ 10  
    3 มทร.ธัญบุรี ๑ - ๕๔ 54  
    4 มทร.พระนคร วข.โชติเวช ๑ - ๕ 5 130  
               
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
7 404 1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ๑ - ๙๔ 94  
    2 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ๑ - ๒๖ 26  
    3 มทร.รัตนโกสินทร์ วข.บพิตรพิมุขจักรวรรดิ  ๑ - ๖ 6  
    4 มทร.รัตนโกสินทร์ วข.เพาะช่าง 1 1  
    5 มทร.สุวรรณภูมิ วข.นนทบุรี ๑ - ๓ 3 130  
               
ตรวจถูกต้อง
       ร.อ. หญิง
    (  ดวงใจ   อุบลแย้ม  )
   ประจำแผนก  ปส.รร.รด.ศสร.
ตารางการจัด  นศท.(หญิง) ชั้นปีที่  ๔   เข้าห้องสอบ  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พ.ย. ๕๘ (รอบบ่าย ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
สอบ
      อาคาร รร.รด.ศสร. ชั้น ๔        
8 405 1 ม.เทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ - ๒๓ 23    
    2 มทร.กรุงเทพ วข.เทคนิคกรุงเทพ ๑ - ๒๙ 29    
    3 มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษ์ภูวนารถ  ๑ - ๒๑ 21    
    4 มทร.ตะวันออก วข.อุเทนถวาย ๑ - ๒ 2    
    5 มทร.พระนคร วข.พณิชยการพระนคร ๑ - ๒๑ 21    
    6 มทร.พระนคร วข.พระนครเหนือ ๑ - ๘ 8    
    7 ว.ดุสิตธานี 1 1    
    8 ว.เทคนิคดอนเมือง ๑ - ๒ 2    
    9 ว.เทคนิคธัญบุรี ๑ - ๒ 2    
    10 ว.เทคนิคนนทบุรี ๑ - ๒ 2    
    11 ว.เทคนิคปทุมธานี ๑ - ๓ 3    
    12 ว.เทคนิคมีนบุรี 1 1    
    13 ว.เทคนิคราชสิทธาราม 1 1    
    14 ว.เทคโนฯ การจัดการเพชรเกษม ๑ - ๖ 6    
    15 ว.เทคโนฯ เกษมสันต์บริหารธุรกิจ 1 1    
    16 ว.เทคโนฯ จรัลสนิทวงศ์ ๑ - ๒ 2    
    17 ว.เทคโนฯ จิตรลดา 1 1    
    18 ว.เทคโนฯ ช่างฝีมือปัญจวิทยา 1 1    
    19 ว.เทคโนฯ ดอนบอสโก ๑ - ๒ 2    
    20 ว.เทคโนฯ ตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 1 1 130  
               
9 สนาม 1 ว.เทคโนฯ บริหารธุรกิจจำนงค์ ๑ - ๖ 6    
  ยิงปืน 2 ว.เทคโนฯ พณิชยการราชดำเนิน ๑ - ๔ 4    
    3 ว.เทคโนฯ พณิชยการสุโขทัย ๑ - ๗ 7    
    4 ว.เทคโนฯ พระรามหก 1 1    
    5 ว.เทคโนฯ วิมลบริหารธุรกิจ ๑ - ๕ 5    
    6 ว.เทคโนฯ วิมล ศรีย่าน ๑ - ๘ 8    
    7 ว.เทคโนฯ ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 1 1    
    8 ว.เทคโนฯ สยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ 1 1    
    9 ว.เทคโนฯ สยาม (สยามเทค) ๑ - ๘ 8    
    10 ว.เทคโนฯ สยามบริหารธุรกิจ ๑ - ๓ 3    
    11 ว.เทคโนฯ สารสาสน์กนกอนุสรณ์ ๑ - ๒ 2    
    12 ว.เทคโนฯ หมู่บ้านครู 1 3    
    13 ว.พณิชยการธนบุรี ๑ - ๑๓ 13    
    14 ว.พณิชยการบางนา ๑ - ๔ 4    
    15 ว.พณิชยการอินทราชัย ๑ - ๓ 3  
    16 ว.อาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 1 1 70  
               
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 255,118