ศูนย์สอบ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย

ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบที่ ๑  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๐๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคารโรงเรียนรักษาดินแดน          
1 301 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ - ๑๑๑ 111      
    ม.รามคำแหง ๑ - ๗๕ 75      
    ม.รัตนบัณฑิต ๑ - ๘ 8      
    ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ๑ - ๕ 5 199    
2 303 ม.ธรรมศาสตร์ ๑ - ๑๗๕ 175      
    ม.ศรีปทุม ๑ - ๑๓ 13      
    ม.กรุงเทพธนบุรี ๑ - ๔ 4      
    ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ วข.ศาลายา ๑ - ๘ 8 200    
3 304 ม.เกษตรศาสตร์ ๑ - ๑๑๘ 118      
    ม.กรุงเทพ  ๑ - ๗๓ 73      
    ม.เทคโนโลยีมหานคร ๑ - ๓ 3      
    ว.เทคโนโลยีจิตรลดา ๑ - ๗ 7 201    
4 401 ม.อัสสัมชัญ ๑ - ๗๑ 71      
    มทร.กรุงเทพ วข.เทคนิคกรุงเทพ ๑ - ๓๐ 30      
    ม.ราชภัฎนครปฐม ๑ - ๑๐ 10 111    
5 402 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๑ - ๖๑ 61      
    ม.มหิดล ๑ - ๕๙ 59      
    ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ๑ - ๗๗ 77      
    ส.บัณทิตพัฒนศิลป์ ๑ - ๓ 3 200    
6 403 มศว.ประสานมิตร ๑ - ๕๖ 56      
    รร.นานาชาติโชรส์เบอรี่ ๑ - ๓๐ 30      
    รร.นานาชาตินิสท์ ๑ - ๑๘ 18      
    รร.นานาชาติคิซ อินเตอร์เนชั่นแนล ๑ - ๑๔ 14      
    รร.นานาชาติบางกอกพัฒนา ๑ - ๑๓ 13      
    รร.นานาชาติบางกอกพรีแพราธอรี แอนด์ ฯ ๑ - ๑๑ 11      
    รร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ ๑ - ๘ 8      
    รร.นานาชาติเซนต์แอนด์ดรูว์ส กรุงเทพ ๑ - ๖ 6      
    รร.นานาชาติกีรพัฒน์ ๑ - ๕ 5      
    รร.นานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ ๑ - ๕ 5      
    รร.นานาชาติเดอะรีเจ้นท์ - กรุงเทพ ๑ - ๖ 6      
    รร.นานาชาติทรีนีตี้ ๑ - ๕ 5      
    รร.นานาชาติเทร็ลล์   ๑ - ๔ 4      
    รร.นานาชาตินีวา ๑ - ๔ 4      
    รร.นานาชาติเซนด์แอนด์ดรูว์ส บางนา ๑ - ๒ 2      
    รร.นานาชาติเซนต์จอห์น 1      
    ม.ปทุมธานี 1      
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบที่ ๑  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๐๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคารโรงเรียนรักษาดินแดน          
  403 ส.พลศึกษา วข.กรุงเทพ 1      
  (ต่อ) ม.มหามงกุฎราชวิทยาลัย 1 191    
7 404 รร.นานาชาติฮาโรว์ ๑ - ๔๓ 43      
    รร.ร่วมฤดีวิเทศศึกษา ๑ - ๓๘ 38      
    รร.นานาชาติเอกมัย ๑ - ๒๘ 28      
    รร.นานาชาติแอ๊ดเวนตีสรามคำแหง ๑ - ๑๘ 18      
    รร.นานาชาติไทย - จีน ๑ - ๑๔ 14      
    รร.ประชาคมนานาชาติ ๑ - ๑๕ 15      
    รร.นานาชาติเวลล์ส - อ่อนนุช ๑ - ๘ 8      
    รร.นานาชาติคอนคอร์เดียน ๑ - ๘ 8      
    รร.ฝรั่งเศลนานาชาติกรุงเทพ ๑ - ๑๐ 10      
    รร.นานาชาติบรอมส์โกรฟ ๑ - ๖ 6      
    รร.นานาชาติแพน - เอเชีย ๑ - ๓ 3      
    รร.นานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ 1 1      
    รร.นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ 1      
    รร.นานาชาติแอสคอต 1 194    
8 405 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา ๑ - ๖๔ 64      
    ส.เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ๑ - ๔๖ 46      
    ม.เทคโนโลยีฯ วข.จักรพงภูวนารถ ๑ - ๑๖ 16      
    ม.สยาม ๑ - ๑๒ 12      
    ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ๑ - ๑๑ 11      
    ม.เกษมบัณฑิต ๑ - ๑๐ 10      
    รร.สถานศึกษานานาชาติ ๑ - ๑๐ 10      
    รร.ดิอเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก ๑ - ๗ 7      
    ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ๑ - ๘ 8      
    ม.ศิลปากร (วังท่าพระ) ๑ - ๘ 8      
    ม.เนชั่น ศูนย์บางนา ๑ - ๒ 2      
    ม.เอเซียอาคเนย์ ๑ - ๒ 2      
    ม.เกริก 1      
    ม.นอร์ทกรุงเทพ 1 198    
9 สนามยิงปืน ม.รังสิต ๑ - ๕๖ 56      
    ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๑ - ๕๓ 53 109    
10 หน้าห้องเรียน2 ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ๑ - ๒๕ 25      
    ส.การบินพลเรือน ๑ - ๑๗ 17      
    ว.ดุสิตธานี ๑ - ๑๖ 16 58    
               
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบที่ ๑  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๐๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.รด.ศสร.
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคารโรงเรียนรักษาดินแดน          
11 ห้องเรียน ๗ ม.สวนดุสิต ๑ - ๒๘ 28      
    ม.ราชภัฎพระนคร ๑ - ๒๕ 25      
    ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ - ๒๒ 22      
    ม.ราชภัฎธนบุรี ๑ - ๑๒ 12      
    ม.ราชภัฎจันทรเกษม ๑ - ๑๐ 10      
    ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ๑ - ๒ 2      
    มทร.พระนคร วข.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 1 100    
12 ห้องเรียน ๘ มทร.พระนคร วข.พระนครเหนือ ๑ - ๒๓ 23      
    มทร.สุวรรณภูมิ วข.นนทบุรี ๑ - ๑๔ 14      
    ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๑ - ๑๒ 12      
    ส.การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๑ - ๑๖ 16      
    มทร.พระนคร วข.พณิชยการพระนคร ๑ - ๑๑ 11      
    มทร.รัตนโกสินทร์ วข.บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ๑ - ๑๑ 11      
    มทร.พระนคร วข.โชติเวช ๑ - ๕ 5      
    ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ๑ - ๕ 5      
    มทร.รัตนโกสินทร์ วข.เพาะช่าง ๑ - ๒ 2      
    ม.ราชพฤกษ์ 1 100    
    รวมทั้งสิ้น     1861    

 

ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  ม.หอการค้าไทย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ  
    อาคาร ๑          
1 1301 รร.วัดสุทธิวราราม ๑ - ๑๒๕ 125 125    
2 1302 รร.วัดสุทธิวราราม ๑๒๖ - ๒๕๐ 125 125    
3 1303 รร.วัดสุทธิวราราม ๒๕๑ - ๓๗๕ 125 125    
4 1304 รร.วัดสุทธิวราราม ๓๗๖ - ๓๙๘ 23      
    รร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ ๑ - ๗๖ 76      
    ว.นาฎศิลป์ ๑ - ๒๖ 26 125    
5 1401 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ๑ - ๑๒๕ 125 125    
6 1402 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ๑๒๖ - ๒๕๐ 125 125    
7 1403 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ๒๕๑ - ๓๐๖ 56      
    ม.หอการค้าไทย ๑ - ๔๖ 46      
    รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ๑ - ๒๐ 20 122    
8 1404 รร.หอวัง ๑ - ๑๒๕ 125 125    
9 1405 รร.หอวัง ๑๒๖ - ๒๕๐ 125 125    
10 1406 รร.หอวัง ๒๕๑ - ๒๕๕ 5      
    รร.มัธยมวัดดุสิตาราม ๑ - ๔๔ 44 49    
    อาคาร ๒          
11 2402 รร.อมาตยกุล ๑ - ๔๓ 43      
    ว.เทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ ๑ - ๕ 5 48    
12 2403 รร.วัดราชาธิวาส ๑ - ๓๐ 30      
    รร.รุ่งอรุณ ๑ - ๑๕ 15      
    รร.พุทธจักรวิทยา ๑ - ๒ 2 47    
13 2404 รร.โยธินบูรณะ ๑ - ๕๐ 50 50    
14 2405 รร.โยธินบูรณะ ๕๑ - ๑๐๐ 50 50    
    อาคาร ๓          
15 3302 รร.โยธินบูรณะ ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50    
16 3303 รร.โยธินบูรณะ ๑๕๑ - ๒๐๐ 50 50    
17 3304 รร.โยธินบูรณะ ๒๐๑ - ๒๒๘ 28      
    รร.สามเสนวิทยาลัย ๑ - ๑๔๐ 140 168    
18 3401 รร.สามเสนวิทยาลัย ๑๔๑ - ๑๙๐ 50 50    
19 3402 รร.สามเสนวิทยาลัย ๑๙๑ - ๒๑๙ 29      
    รร.เด็กสากลนิมิตใหม่ ๑ - ๑๕ 15      
    ว.เทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ๑ - ๔ 4 48    
               
               
               
               
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  ม.หอการค้าไทย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ  
    อาคาร ๓          
20 3403 รร.เตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์ ๑ - ๑๔ 14      
    ว.อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ๑ - ๑๐ 10      
    รร.ช่างฝีมือทหาร ๑๖๑ - ๒๐๖ 46 70    
21 3405 รร.ช่างฝีมือทหาร ๑ - ๑๖๐ 160 160    
    รวมทั้งสิ้น     1962    
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ย. ๕๙  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  ม.หอการค้าไทย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 1301 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๑ - ๑๒๕ 125 125  
2 1302 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๑๒๖ - ๒๕๐ 125 125  
3 1303 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒๕๑ - ๓๓๐ 80    
    รร.ไทรน้อย ๑ - ๒๒ 22    
    ว.อาชีวศึกษาเทคนิควิทยา ๑ - ๑๘ 18    
    ว.เทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ๑ - ๕ 5 125  
4 1304 รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ๑ - ๑๒๕ 125 125  
5 1401 รร.กองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. ๑๒๖ - ๒๓๔ 109    
    ว.อาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ๑ - ๑๗ 17 126  
6 1402 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ๑ - ๑๒๕ 125 125  
7 1403 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ ๑๒๖ - ๒๒๙ 104    
    รร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ๑ - ๑๙ 19 123  
8 1404 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๑ - ๑๒๕ 125 125  
9 1405 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๑๒๖ - ๑๙๑ 66    
    รร.พระแม่มารี ๑ - ๕๑ 51    
    รร.ศิริวัฒน์วิทยา ๑ - ๙ 9 126  
10 1406 รร.วัดราชโอรส ๑ - ๕๐ 50 50  
    อาคาร ๒        
11 2402 รร.วัดราชโอรส ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
12 2403 รร.วัดราชโอรส ๑๐๑ - ๑๔๓ 43    
    รร.มัธยมวัดหนองจอก ๕๑ - ๕๔ 4 47  
13 2404 รร.มัธยมวัดหนองจอก ๑ - ๕๐ 50 50  
14 2405 รร.เซนต์ดอมินิก ๑ - ๕๐ 50 50  
    อาคาร ๓      
15 3302 รร.เซนต์ดอมินิก ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
16 3303 รร.เซนต์ดอมินิก ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50  
17 3304 รร.เซนต์ดอมินิก ๑๕๑ - ๑๗๖ 26    
    รร.บางกะปิ ๑ - ๑๐๗ 107    
    ว.เทคโนโลยีพระรามหก ๑ - ๒๐ 20    
    ว.ช่างศิลป์ ๑ - ๗ 7 160  
18 3401 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ๑ - ๕๐ 50 50  
19 3402 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
20 3403 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ ๑๐๑ - ๑๐๓ 3    
    ว.เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ๑ - ๖๕ 65 68  
             
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  ม.หอการค้าไทย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๓        
21 3405 ว.เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ๖๖ - ๙๕ 30    
    รร.มัธยมวัดสิงห์ ๑ - ๑๑๖ 116    
    ว.เทคโนโลยีสยามธุรกิจ ๑ - ๑๒ 12    
    ว.เทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ๑ - ๗ 7    
    รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 166  
    รวมทั้งสิ้น     1966  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สารวิทยา
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๔        
1 422 รร.วัดเขมาภิรตาราม ๑ - ๕๐ 50 50  
2 424 รร.วัดเขมาภิรตาราม ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
3 425 รร.วัดเขมาภิรตาราม ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50  
4 433 รร.วัดเขมาภิรตาราม ๑๕๑ - ๑๙๔ 44    
    รร.สวนอนันต์ ๑ - ๖ 6 50  
5 435 รร.สารวิทยา ๑ - ๕๐ 50 50  
6 436 รร.สารวิทยา ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
7 437 รร.สารวิทยา ๑๐๑ - ๑๔๙ 49 49  
8 442 รร.บางปะกอกวิทยาคม ๑ - ๕๐ 50 50  
9 443 รร.บางปะกอกวิทยาคม ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
10 445 รร.บางปะกอกวิทยาคม ๑๐๑ - ๑๔๖ 46 46  
11 446 รร.ปากเกร็ด ๑ - ๕๐ 50 50  
12 448 รร.ปากเกร็ด ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
    อาคาร ๕        
13 524 รร.ปากเกร็ด ๑๐๑ - ๑๒๕ 25    
    รร.วัดสุทธาราม ๑ - ๒๔ 24 49  
14 525 รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๑ - ๕๐ 50 50  
15 526 รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
16 528 รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ๑๐๑ - ๑๓๑ 31    
    รร.มัธยมวัดดาวคนอง ๑ - ๑๗ 17 48  
17 529 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ๑ - ๕๐ 50 50  
18 532 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
19 533 รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ๑๐๑ - ๑๒๓ 23    
    รร.ยานนาเวศวิทยาคม ๑ - ๒๔ 24 47  
20 535 รร.สาธิต ม.รามคำแหง ๑ - ๕๐ 50 50  
21 536 รร.สาธิต ม.รามคำแหง ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
22 537 รร.สาธิต ม.รามคำแหง ๑๐๑ - ๑๒๒ 22    
    รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ๑ - ๒๙ 29 51  
23 539 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ๑ - ๕๐ 50 50  
24 542 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
25 543 รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ๑๐๑ - ๑๐๙ 9    
    รร.มหรรณพาราม ๑ - ๓๔ 34    
    รร.สารสาสน์วิเทศคลองหลวง ๑ - ๗ 7 50  
26 545 ว.เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ๑ - ๕๐ 50 50  
27 546 ว.เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ๕๑ - ๘๕ 35    
    รร.วัดน้อยนพคุณ ๑ - ๑๒ 12 47  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สารวิทยา
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
28 547 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ๑ - ๕๐ 50 50  
29 548 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ๕๑ - ๖๔ 14    
    รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ๑ - ๓๖ 36 50  
    อาคาร ๙        
30 922 รร.หอวัง ปทุมธานี ๑ - ๕๐ 50 50  
31 923 รร.หอวัง ปทุมธานี ๕๑ - ๗๓ 23    
    รร.สาธิต แห่ง ม.รังสิต ๑ - ๒๑ 21    
    รร.อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย ๑ - ๕ 5 49  
32 925 รร.บางบัวทอง ๑ - ๕๐ 50 50  
33 926 รร.บางบัวทอง ๕๑ - ๕๙ 9    
    รร.สุวรรณารามวิทยาคม ๑ - ๓๐ 30    
    รร.วิมุตยารามพิทยากร ๑ - ๑๐ 10 49  
34 928 รร.สารสาสน์เอกตรา ๑ - ๕๐ 50 50  
35 932 รร.สารสาสน์เอกตรา ๕๑ - ๕๖ 6    
    ว.เทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ๑ - ๔๓ 43 49  
36 934 รร.วัดอินทาราม ๑ - ๕๐ 50 50  
37 935 รร.วัดอินทาราม ๕๑ - ๕๕ 5    
    ว.เทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ๑ - ๔๔ 44 49  
38 936 รร.ท่าอิฐศึกษา ๑ - ๕๑ 51 51  
39 937 รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ๑ - ๒๒ 22    
    ว.บริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ๑ - ๑๖ 16    
    ว.พณิชยการอินทราชัย ๑ - ๘ 8    
    รร.สวนรัฐวิทยา ๑ - ๕ 5 51  
    รวมทั้งสิ้น     1935  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สารวิทยา
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๔        
1 422 รร.สตรีวิทยา ๒ ๑ - ๕๐ 50 50  
2 424 รร.สตรีวิทยา ๒ ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
3 425 รร.สตรีวิทยา ๒ ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50  
4 433 รร.สตรีวิทยา ๒ ๑๕๑ - ๒๐๐ 50 50  
5 435 รร.สตรีวิทยา ๒ ๒๐๑ - ๒๓๓ 33    
    รร.นนทบุรีพิทยาคม ๑ - ๑๗ 17 50  
6 436 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ๑ - ๕๐ 50 50  
7 437 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
8 442 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ๑๐๑ - ๑๔๔ 44    
    ว.อาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ๑ - ๖ 6 50  
9 443 รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๑ - ๕๐ 50 50  
10 445 รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
11 446 รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ๑๐๑ - ๑๓๘ 38    
    รร.เซนต์หลุยล์ศึกษา ๑ - ๑๑ 11 49  
12 448 รร.ธัญบุรี ๑ - ๕๐ 50 50  
    อาคาร ๕      
13 524 รร.ธัญบุรี ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
14 525 รร.ธัญบุรี ๑๐๑ - ๑๒๓ 23    
    รร.วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ๑ - ๒๗ 27 50  
15 526 รร.ปทุมวิไล ๑ - ๕๐ 50 50  
16 528 รร.ปทุมวิไล ๕๑ - ๑๐๑ 51 51  
17 529 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ๑ - ๕๐ 50 50  
18 532 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ ๕๑ - ๘๘ 38    
    ว.การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ๑ - ๑๑ 11 49  
19 533 รร.สายปัญญารังสิต ๑ - ๕๐ 50 50  
20 535 รร.สายปัญญารังสิต ๕๑ - ๙๒ 42    
    รร.อุดมวิทยา ๑ - ๘ 8 50  
21 536 ว.เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ๑ - ๕๐ 50 50  
22 537 ว.เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ๕๑ - ๘๒ 32    
    รร.เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ๑ - ๑๘ 18 50  
23 539 รร.ราชวินิตบางเขน ๑ - ๕๐ 50 50  
24 542 รร.ราชวินิตบางเขน ๕๑ - ๗๙ 29    
    รร.ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ ๑ - ๑๓ 13    
    ว.เทคโนโลยีพณิชยการสยาม ๑ - ๗ 7 49  
25 543 รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ - ๕๐ 50 50  
             
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สารวิทยา
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
26 545 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๕๑ - ๗๘ 28    
    รร.ฤทธิณรงค์รอน ๑ - ๑๘ 18    
    ว.เทคโนโลยีกรุงเทพ ๑ - ๔ 4 50  
27 546 รร.มัธยมวัดนายโรง ๑ - ๕๐ 50 50  
28 547 รร.มัธยมวัดนายโรง ๕๑ - ๖๒ 12    
    รร.สารสาสน์วิเทศสายไหม ๑ - ๓๘ 38 50  
29 548 รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ๑ - ๕๐ 50 50  
    อาคาร ๙        
30 922 รร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า ๕๑ - ๕๙ 9    
    รร.แสงอรุณ ๑ - ๔๑ 41 50  
31 923 รร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ๑ - ๕๐ 50 50  
32 925 รร.สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร ๕๑ - ๕๔ 4    
    รร.เทพลีลา ๑ - ๔๒ 42    
    ว.อาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ๑ - ๔ 4 50  
33 926 รร.นนทรีวิทยา ๑ - ๔๑ 41    
    รร.อรรถมิตร ๑ - ๙ 9 50  
34 928 รร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ๑ - ๓๖ 36    
    ว.อาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ ๑ - ๑๑ 11    
    ว.อาชีวศึกษาปทุมธานี ๑ - ๓ 3 50  
35 932 รร.หนองเสือวิทยาคม ๑ - ๓๖ 36    
    รร.มีนประสาทวิทยา ๑ - ๑๓ 13 49  
36 934 รร.กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ๑ - ๓๗ 37    
    รร.บัวแก้วเกษร ๑ - ๕ 5    
    รร.เพ็ญสมิทธ์ ๑ - ๕ 5 47  
37 935 ว.อาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ๑ - ๓๒ 32    
    รร.วัดรางบัว ๑ - ๗ 7    
    รร.สาธิตคริสเตียนวิทยา ๑ - ๕ 5    
    รร.สาธิตพัฒนา ๑ - ๕ 5 49  
38 936 รร.อิสลามสันติชน ๑ - ๒๙ 29    
    รร.ดลวิทยา ๑ - ๔ 4    
    ว.อาชีวศึกษาอาชีวศิลป์ ๑ - ๓ 3    
    ว.ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ๑ - ๓ 3    
    ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์ 1    
    ว.เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 1    
    รร.ทินกรพิทยานุสรณ์ 1    
    รร.มักกะสันพิทยา 1 43  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สารวิทยา
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๙        
39 937 ว.เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ๑ - ๒๘ 28    
    รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ๑ - ๒๔ 24 52  
    รวมทั้งสิ้น     1938  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 122 รร.เทพศิรินทร์ ๑ - ๔๐ 40 40  
2 123 รร.เทพศิรินทร์ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 124 รร.เทพศิรินทร์ ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
4 125 รร.เทพศิรินทร์ ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
5 132 รร.เทพศิรินทร์ ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
6 133 รร.เทพศิรินทร์ ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
7 134 รร.เทพศิรินทร์ ๒๔๑ - ๒๘๐ 40 40  
8 135 รร.เทพศิรินทร์ ๒๘๑ - ๓๒๐ 40 40  
9 142 รร.เทพศิรินทร์ ๓๒๑ - ๓๖๐ 40 40  
10 143 รร.เทพศิรินทร์ ๓๖๑ - ๔๐๐ 40 40  
11 144 รร.เทพศิรินทร์ ๔๐๑ - ๔๔๐ 40 40  
12 145 รร.เทพศิรินทร์ ๔๔๑ - ๔๗๔ 34    
    ว.เทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ ๑ - ๗ 7 41  
    อาคาร ๒        
13 223 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
14 224 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๔๑ - ๘๐ 40 40  
15 232 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
16 233 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
17 234 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
18 242 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
19 243 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๒๔๑ - ๒๘๐ 40 40  
20 244 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๒๘๑ - ๓๒๐ 40 40  
    อาคาร ๓        
21 332 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๓๒๑ - ๓๖๐ 40 40  
22 333 รร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ๓๖๑ - ๓๙๔ 34    
    รร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ๑ - ๕ 5 39  
23 334 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๑ - ๔๐ 40 40  
24 335 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๔๑ - ๘๐ 40 40  
25 342 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
26 343 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
27 344 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
28 345 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
    อาคาร ๔        
29 421 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๒๔๑ - ๒๘๐ 40 40  
30 422 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๒๘๑ - ๓๒๐ 40 40 .
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๔        
31 423 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ๓๒๑ - ๓๕๙ 39 39  
32 424 รร.อัสสัมชัญธนบุรี ๑ - ๔๐ 40 40  
33 426 รร.อัสสัมชัญธนบุรี ๔๑ - ๘๐ 40 40  
34 427 รร.อัสสัมชัญธนบุรี ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
35 428 รร.อัสสัมชัญธนบุรี ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
36 432 รร.อัสสัมชัญธนบุรี ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
37 433 รร.อัสสัมชัญธนบุรี ๒๐๑ - ๒๓๖ 36    
    ว.อาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ ๑ - ๔ 4 40  
38 434 รร.รัตนาธิเบศร์ ๑ - ๔๑ 41 41  
39 435 รร.รัตนาธิเบศร์ ๔๑ - ๘๓ 42 42  
40 436 รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ๑ - ๔๐ 40 40  
41 437 รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ๔๑ - ๘๐ 40 40  
42 438 รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ๘๑ - ๙๐ 10    
    รร.สามโคก ๑ - ๒๙ 29 39  
43 441 รร.มัธยมประชานิเวศน์ ๑ - ๔๐ 40 40  
44 442 รร.มัธยมประชานิเวศน์ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
45 443 รร.มัธยมประชานิเวศน์ ๘๑ - ๘๗ 7    
    รร.นนทบุรีวิทยาลัย ๑ - ๑๙ 19    
    รร.แจงร้อนวิทยา ๑ - ๑๓ 13 39  
46 445 รร.ชิโนรสวิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
47 446 รร.ชิโนรสวิทยาลัย ๔๑ - ๗๖ 36    
    รร.ไตรพัฒน์ ๑ - ๓ 3 39  
48 447 รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ๑ - ๔๐ 40 40  
49 โรงอาหาร รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ๔๑ - ๗๐ 30    
    รร.มัธยมสาธิต มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ - ๔๖ 46    
    รร.สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง ๑ - ๔๖ 46    
    รร.วัดพุทธบูชา ๑ - ๔๕ 45    
    รร.ไทยคริสเตียน ๑ - ๑๗ 17    
    รร.โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ๑ - ๑๗ 17    
    รร.วัดประดู่ในทรงธรรม ๑ - ๑๕ 15    
    รร.ราชวินิต ๑ - ๑๐ 10    
    ว.เทคนิคดุสิต ๑ - ๕ 5    
    ว.เทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา ๑ - ๓ 3 234  
             
    รวมทั้งสิ้น     2153  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 122 รร.ลาซาล ๑ - ๔๐ 40 40  
2 123 รร.ลาซาล ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 124 รร.ลาซาล ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
4 125 รร.ลาซาล ๑๒๑ - ๑๒๕ 5    
    ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - สะพานควาย ๑ - ๓๕ 35 40  
5 132 ว.เทคโนโลยีดอนบอสโก ๑ - ๔๐ 40 40  
6 133 ว.เทคโนโลยีดอนบอสโก ๔๑ - ๘๐ 40 40  
7 134 ว.เทคโนโลยีดอนบอสโก ๘๑ - ๑๐๘ 28    
    ว.เทคนิคนนทบุรี ๑ - ๑๑ 11 39  
8 135 รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
9 142 รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ๔๑ - ๘๐ 40 40  
10 143 รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ๘๑ - ๑๐๖ 26    
    ว.เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ๑ - ๑๔ 14 40  
11 144 รร.เศรษบุตรบำเพ็ญ ๑ - ๔๐ 40 40  
12 145 รร.เศรษบุตรบำเพ็ญ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
    อาคาร ๒        
13 223 รร.เศรษบุตรบำเพ็ญ ๘๑ - ๑๐๖ 26    
    ว.เทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ ๑ - ๑๐ 10    
    รร.บางกอกแอ๊ดเวนต์ ๑ - ๔ 4 40  
14 224 รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ๑ - ๔๐ 40 40  
15 232 รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ๔๑ - ๘๐ 40 40  
16 233 รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ๘๑ - ๑๐๓ 23    
    รร.โกศลภัทรวิทย์ ๑ - ๑๗ 17 40  
17 234 รร.สาธิตนานาชาติ ม.มหิดล ๑ - ๔๐ 40 40  
18 242 รร.วชิราวุธวิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
19 243 รร.วชิราวุธวิทยาลัย ๔๑ - ๗๕ 35    
    รร.จินดามณี ๑ - ๕ 5 40  
20 244 รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ๑ - ๔๐ 40 40  
    อาคาร ๓        
21 332 รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ๔๑ - ๗๕ 35    
    ว.การอาชีพนวมินทราชูทิศ ๑ - ๕ 5 40  
22 333 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ๑ - ๔๐ 40 40  
23 334 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ๔๑ - ๘๐ 40 40  
24 335 รร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ๘๑ - ๑๑๖ 36    
    รร.ญามีอุ้ลอิควาน ๑ - ๔ 4 40  
             
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๓        
25 342 รร.ราชวินิตมัธยม ๑ - ๔๐ 40 40  
26 343 รร.ราชวินิตมัธยม ๔๑ - ๘๐ 40 40  
27 344 รร.ราชวินิตมัธยม ๘๑ - ๑๐๘ 28    
    รร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ.พระนคร ๔๑ - ๕๒ 12 40  
28 345 รร.มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มรภ.พระนคร ๑ - ๔๐ 40 40  
    อาคาร ๔        
29 421 รร.วัดทรงธรรม ๑ - ๔๐ 40 40  
30 422 รร.วัดทรงธรรม ๔๑ - ๘๐ 40 40  
31 423 รร.วัดทรงธรรม ๘๑ - ๙๗ 17    
    รร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ๔๑ - ๖๔ 24 41  
32 424 รร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ๑ - ๔๐ 40 40  
33 426 รร.ชลประทานวิทยา ๑ - ๔๐ 40 40  
34 427 รร.ชลประทานวิทยา ๔๑ - ๗๓ 33    
    รร.เซนต์จอห์น ๑ - ๖ 6 39  
35 428 รร.มัธยมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา ๑ - ๔๐ 40 40  
36 432 รร.มัธยมสาธิต มรภ.สวนสุนันทา ๔๑ - ๖๑ 21    
    รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ๔๑ - ๕๗ 17 38  
37 433 รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
38 434 รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา ๑ - ๔๐ 40 40  
39 435 รร.ปราโมชวิทยารามอินทรา ๔๑ - ๕๗ 17    
    รร.กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ๑ - ๒๐ 20    
    รร.ราษฏร์นิยม 1 38  
40 436 รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ๑ - ๔๐ 40 40  
41 437 รร.เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ๔๑ - ๕๗ 17    
    รร.แอ๊ตเวนตีสเอกมัย ๑ - ๑๓ 13    
    ว.เทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์ ๑ - ๙ 9 39  
42 438 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๑ - ๔๐ 40 40  
43 441 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๔๑ - ๕๗ 17    
    รร.โยนออฟอาร์ค ๑ - ๑๖ 16    
    รร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ๔๑ - ๔๖ 6 39  
44 442 รร.มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ ๑ - ๔๐ 40 40  
45 443 รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ ๑ - ๔๐ 40 40  
46 445 รร.พระมารดานิจจานุเคราะห์ ๔๑ - ๕๔ 14    
    ว.ดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ๑ - ๒๗ 27 41  
47 446 รร.ศรีพฤฒา ๑ - ๔๐ 40 40  
               
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๗        
48 447 รร.ศรีพฤฒา ๔๑ - ๔๕ 5    
    รร.สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ๑ - ๓๑ 31    
    ว.เทคโนโลสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 1    
    รร.นครนนท์วิทยา ๔ วัดบางแพรกเหนือ 1 38  
49 โรงอาหาร รร.ทิวไผ่งาม ๑ - ๔๔ 44    
    รร.อุดมศึกษา ๑ - ๓๙ 39    
    รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ๑ - ๓๘ 38    
    รร.วัดเขียนเขต ๑ - ๓๐ 30    
    ว.เทคนิคปทุมธานี ๑ - ๒๖ 26    
    ว.พณิชยการธนบุรี ๑ - ๒๖ 26    
    รร.เกษมพิทยา ๑ - ๒๕ 25    
    ว.เทคโนโลยีพิชญเกษม ๑ - ๘ 8 236  
             
    รวมทั้งสิ้น     2148  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 131 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๑ - ๕๐ 50 50  
2 132 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
3 133 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50  
4 134 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๑๕๑ - ๒๐๐ 50 50  
5 135 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๒๐๑ - ๒๕๐ 50 50  
6 141 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๒๕๑ - ๓๐๐ 50 50  
7 142 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๓๐๑ - ๓๕๐ 50 50  
8 143 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๓๕๑ - ๔๐๐ 50 50  
9 144 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๔๐๑ - ๔๕๐ 50 50  
10 145 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๔๕๑ - ๕๐๐ 50 50  
    อาคาร ๓        
11 321 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ๕๐๑ - ๕๓๙ 39    
    รร.ระเบียบศึกษา ๑ - ๑๐ 10 49  
12 322 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๑ - ๕๐ 50 50  
13 323 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
14 324 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50  
15 325 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๑๕๑ - ๒๐๐ 50 50  
16 332 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๒๐๑ - ๒๕๐ 50 50  
17 333 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๒๕๑ - ๓๐๐ 50 50  
18 334 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๓๐๑ - ๓๕๐ 50 50  
19 335 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๓๕๑ - ๔๐๐ 50 50  
20 336 รร.อัสสัมชัญบางรัก ๔๐๑ - ๔๑๒ 12    
    รร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ๑ - ๓๖ 36 48  
21 341 รร.สาธิต แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ๑ - ๕๐ 50 50  
22 342 รร.สาธิต แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
23 343 รร.สาธิต แห่ง ม.เกษตรศาสตร์ ๑๐๑ - ๑๒๓ 23    
    รร.นาหลวง ๑ - ๑๔ 14    
    ว.เทคโนโลนีวานิชบริหารธุรกิจ ๑ - ๑๒ 12 49  
24 344 รร.เบญจมราชานุสรณ์ ๑ - ๕๐ 50 50  
25 345 รร.เบญจมราชานุสรณ์ ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
26 346 รร.เบญจมราชานุสรณ์ ๑๐๑ - ๑๑๘ 18    
    รร.บางกอกวิทยา (มูลนิธิ) ๑ - ๓๒ 32 50  
    อาคาร ๖        
27 616 รร.สิริรัตนาธร ๑ - ๕๐ 50 50  
28 621 รร.สิริรัตนาธร ๕๑ - ๙๒ 42    
    รร.เตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ๑ - ๖ 6 48  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๖        
29 622 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ๑ - ๕๐ 50 50  
30 623 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ๕๑ - ๘๑ 31    
    รร.ดรุณสิกขาลัย ๑ - ๑๙ 19 50  
31 624 รร.ไตรมิตรวิทยาลัย ๑ - ๕๐ 50 50  
32 625 รร.ไตรมิตรวิทยาลัย ๕๑ - ๙๑ 41    
    ศูนย์การเรียน บ.เอส แอนด์ พี ซินดีเคท จำกัด ๑ - ๔ 4    
    รร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ๑ - ๔ 4 49  
33 626 รร.ประเทืองทิพย์วิทยา ๑ - ๕๐ 50 50  
34 632 รร.ประเทืองทิพย์วิทยา ๕๑ - ๖๗ 17    
    รร.มัธยมสังคีต กรุงเทพมหานคร ๑ - ๓๑ 31 48  
35 633 รร.ช่างกรมอู่ทหารเรือ ๑ - ๕๐ 50 50  
36 634 รร.ช่างกรมอู่ทหารเรือ ๕๑ - ๖๖ 16    
    รร.พิชญศึกษา ๑ - ๑๘ 18    
    รร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ๑ - ๑๔ 14 48  
37 635 ว.เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ๑ - ๕๐ 50 50  
38 636 ว.เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ๕๑ - ๖๔ 14    
    รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ๑ - ๓๕ 35 49  
39 642 รร.มาเรียลัย ๑ - ๔๕ 45    
    รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี ๑ - ๒ 2    
    รร.แก่นทองอุปถัมภ์ ๑ - ๒ 2 49  
40 643 รร.กุหลาบวิทยา ๑ - ๔๑ 41    
    รร.เจ้าพระยาวิทยาคม ๑ - ๑๐ 10 51  
41 644 รร.พรตพิทยพยัต ๑ - ๓๙ 39    
    ว.อาชีวศึกษาเสาวภา ๑ - ๑๐ 10 49  
    รวมทั้งสิ้น     2037  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 131 รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ๑ - ๕๐ 50 50  
2 132 รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
3 133 รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ ๑๐๑ - ๑๔๒ 42    
    รร.เซนต์โยเซฟเมืองเอก ๑ - ๘ 8 50  
4 134 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๑ - ๕๐ 50 50  
5 135 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
6 141 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50  
7 142 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๑๕๑ - ๒๐๐ 50 50  
8 143 รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ๒๐๑ - ๒๒๒ 22    
    รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ๑๐๑ - ๑๒๗ 27 49  
9 144 รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ๑ - ๕๐ 50 50  
10 145 รร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
    อาคาร ๓        
11 321 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ๑ - ๕๐ 50 50  
12 322 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
13 323 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ๑๐๑ - ๑๕๐ 50 50  
14 324 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ๑๕๑ - ๑๙๘ 48    
    ว.เทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ๑ - ๒ 2 50  
15 325 รร.ปทุมคงคา ๑ - ๕๐ 50 50  
16 332 รร.ปทุมคงคา ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
17 333 รร.ปทุมคงคา ๑๐๑ - ๑๔๐ 40    
    รร.อุดมศึกษารังสิต ๑ - ๑๐ 10 50  
18 334 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ๑ - ๕๐ 50 50  
19 335 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
20 336 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ ๑๐๑ - ๑๒๐ 20    
    ว.เทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ๑ - ๓๐ 30 50  
21 341 รร.โพธิสารพิทยากร ๑ - ๕๐ 50 50  
22 342 รร.โพธิสารพิทยากร ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
23 343 รร.โพธิสารพิทยากร ๑๐๑ - ๑๔๓ 43    
    ว.อาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ ๑ - ๗ 7 50  
24 344 รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร ๑ - ๕๐ 50 50  
25 345 รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร ๕๑ - ๑๐๐ 50 50  
26 346 รร.สาธิต มศว.ประสานมิตร ๑๐๑ - ๑๐๖ 6    
    รร.พระแม่สกลสงเคราะห์ ๑ - ๔๔ 44 50  
             
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๖        
27 616 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ๑ - ๕๐ 50 50  
28 621 รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ๕๑ - ๗๑ 21    
    รร.รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง ๑ - ๒๙ 29 50  
29 622 รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ๑ - ๕๐ 50 50  
30 623 รร.ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ๕๑ - ๖๕ 15    
    รร.สารสาสน์วิเทศรังสิต ๑ - ๓๕ 35 50  
31 624 รร.พระหฤทัยดอนเมือง ๑ - ๕๐ 50 50  
32 625 รร.พระหฤทัยดอนเมือง ๕๑ - ๖๕ 15    
    รร.อนุราชประสิทธิ์ ๑ - ๓๕ 35 50  
33 626 รร.วัดบวรนิเวศ ๑ - ๕๐ 50 50  
34 632 รร.วัดบวรนิเวศ ๕๑ - ๕๘ 8    
    รร.พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ๑ - ๔๒ 42 50  
35 633 รร.ช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ๑ - ๕๐ 50 50  
36 634 รร.มัธยมบ้านบางกะปิ ๑ - ๔๐ 40    
    รร.วิชูทิศ ๑ - ๙ 9 49  
37 635 รร.วัดสระเกศ ๑ - ๓๑ 31    
    รร.มัธยมวัดธาตุทอง ๑ - ๑๗ 17    
    รร.ปัญโญทัย ๑ - ๒ 2 50  
38 636 รร.แม่พระฟาติมา ๑ - ๒๗ 27    
    รร.หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม ๑ - ๒๓ 23 50  
39 642 รร.กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ๑ - ๒๗ 27    
    รร.อัสสัมชัญพาณิชยการ ๑ - ๑๖ 16    
    รร.ผะดุงศิษย์พิทยา ๑ - ๗ 7 50  
40 643 ว.เทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ๑ - ๒๖ 26    
    รร.โพธินิมิตวิทยาคม ๑ - ๑๖ 16    
    ว.อาชีวศึกษาธนบุรี ๑ - ๔ 4    
    ว.อาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ๑ - ๔ 4 50  
41 644 รร.มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ ๑ - ๑๕ 15    
    รร.สารสาสน์วิเทศมีนบุรี ๑ - ๑๓ 13    
    รร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ๑ - ๑๒ 12    
    รร.อัลกุรรอย์วิทยา (ประเวศ) ๑ - ๔ 4    
    ว.เทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ 1 45  
    รวมทั้งสิ้น     2043  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สุรศักดิ์มนตรี
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๔        
1 413 รร.ทวีธาภิเศก ๑ - ๔๐ 40 40  
2 414 รร.ทวีธาภิเศก ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 415 รร.ทวีธาภิเศก ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
4 416 รร.ทวีธาภิเศก ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
5 423 รร.ทวีธาภิเศก ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
6 424 รร.ทวีธาภิเศก ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
7 425 รร.ทวีธาภิเศก ๒๔๑ - ๒๘๐ 40 40  
8 426 รร.ทวีธาภิเศก ๒๘๑ - ๓๒๐ 40 40  
9 433 รร.ทวีธาภิเศก ๓๒๑ - ๓๖๐ 40 40  
10 434 รร.ทวีธาภิเศก ๓๖๑ - ๔๐๐ 40 40  
11 435 รร.ทวีธาภิเศก ๔๐๑ - ๔๐๗ 7    
    รร.ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ๑ - ๒๗ 27 34  
    อาคาร ๕        
12 514 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ - ๔๐ 40 40  
13 515 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
14 516 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
15 523 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
16 524 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
17 525 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
18 526 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๔๑ - ๒๘๐ 40 40  
19 533 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๘๑ - ๓๒๐ 40 40  
20 534 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๓๒๑ - ๓๖๐ 40 40  
    อาคาร ๖        
21 621 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๓๖๑ - ๔๐๐ 40 40  
22 622 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๔๐๑ - ๔๓๕ 35 35  
23 623 รร.เซนต์คาเบรียล ๑ - ๔๐ 40 40  
24 624 รร.เซนต์คาเบรียล ๔๑ - ๘๐ 40 40  
25 625 รร.เซนต์คาเบรียล ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
26 626 รร.เซนต์คาเบรียล ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
27 627 รร.เซนต์คาเบรียล ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
28 628 รร.เซนต์คาเบรียล ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
29 6214 รร.เซนต์คาเบรียล ๒๔๑ - ๒๘๐ 40 40  
30 6215 รร.เซนต์คาเบรียล ๒๘๑ - ๓๒๑ 41 41  
31 6216 รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ๑ - ๔๐ 40 40  
32 6217 รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ๔๑ - ๘๐ 40 40  
33 631 รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สุรศักดิ์มนตรี
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๖        
34 632 รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ๑๒๑ - ๑๓๘ 18    
    รร.วัดบวรมงคล ๑ - ๑๒ 12    
    รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม ๑ - ๙ 9 39  
35 633 รร.ธัญรัตน์ ๑ - ๔๐ 40 40  
36 634 รร.ธัญรัตน์ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
37 635 รร.ธัญรัตน์ ๘๑ - ๙๖ 16    
    รร.วรรัตน์ศึกษานนทบุรี ๑ - ๑๘ 18    
    ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ ๑ - ๔ 4    
    ว.เทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 1 39  
38 636 รร.พระโขนงพิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
39 637 รร.พระโขนงพิทยาลัย ๔๑ - ๘๐ 40 40  
40 638 รร.พระโขนงพิทยาลัย ๘๑ - ๘๘ 8    
    รร.พิบูลประชาสรรค์ ๑ - ๑๐ 10    
    รร.เพลินพัฒนา ๑ - ๙ 9    
    รร.ยุวฑูตศึกษา ๑ - ๓ 3    
    รร.พระหฤทัย นนทบุรี ๔๑ - ๕๐ 10 40  
41 639 รร.พระหฤทัย นนทบุรี ๑ - ๔๐ 40 40  
42 6312 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ๑ - ๔๐ 40 40  
43 6313 ว.พณิชยการเชตุพน ๑ - ๔๐ 40 40  
44 6314 ว.พณิชยการเชตุพน ๔๑ - ๔๕ 5    
    ว.เทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค ๑ - ๘ 8    
    กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ๑ - ๘ 8    
    ว.สารพัดช่างพระนคร ๑ - ๔ 4    
    รร.สารสาสน์พิทยา ๔๑ - ๔๕ 5 30  
45 6315 รร.สารสาสน์พิทยา ๑ - ๔๐ 40 40  
46 6316 ว.เทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ ๑ - ๔๒ 42 42  
    รวมทั้งสิ้น     1820  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สุรศักดิ์มนตรี
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๔        
1 413 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๑ - ๔๐ 40 40  
2 414 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 415 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
4 416 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
5 423 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
6 424 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
7 425 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๒๔๑ - ๒๘๐ 40 40  
8 426 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๒๘๑ - ๓๒๐ 40 40  
9 433 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๓๒๑ - ๓๖๐ 40 40  
10 434 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๓๖๑ - ๔๐๐ 40 40  
11 435 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๔๐๑ - ๔๔๐ 40 40  
    อาคาร ๕        
12 514 รร.เตรียมอุดมศึกษา ๔๔๑ - ๔๕๓ 13    
    รร.พิบูลย์อุปถัมภ์ ๑ - ๒๐ 20    
    ว.เทคนิคธัญบุรี ๑ - ๗ 7 40  
13 515 รร.สุรศักดิ์มนตรี ๑ - ๔๐ 40 40  
14 516 รร.สุรศักดิ์มนตรี ๔๑ - ๘๐ 40 40  
15 523 รร.สุรศักดิ์มนตรี ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
16 524 รร.สุรศักดิ์มนตรี ๑๒๑ - ๑๔๗ 27    
    รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ๑ - ๑๐ 10    
    ว.เทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ ๑ - ๓ 3 40  
17 525 รร.วัดนวลนรดิศ ๑ - ๔๐ 40 40  
18 526 รร.วัดนวลนรดิศ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
19 533 รร.วัดนวลนรดิศ ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
20 534 รร.วัดนวลนรดิศ ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
    อาคาร ๖        
21 621 รร.วัดนวลนรดิศ ๑๖๑ - ๑๖๖ 6    
    รร.ทวีธาภิเศก ๒ ๑ - ๑๙ 19    
    รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ๑ - ๑๕ 15 40  
22 622 รร.ศรีบุณยานนท์ ๑ - ๔๐ 40 40  
23 623 รร.ศรีบุณยานนท์ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
24 624 รร.ศรีบุณยานนท์ ๘๑ - ๑๐๓ 23    
    รร.วิสุทธิกษัตรี ๑ - ๑๖ 16    
    ว.สารพัดช่างนครหลวง 1 40  
25 625 รร.จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ๑ - ๔๐ 40 40  
             
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สุรศักดิ์มนตรี
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๖        
26 626 รร.จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ๔๑ - ๘๐ 40 40  
27 627 รร.จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ๘๑ - ๘๕ 5    
    รร.เบญจมินทร์ ๑ - ๒๘ 28    
    รร.จุฑารัตน์วิทยา ๑ - ๗ 7 40  
28 628 รร.วชิรธรรมสาธิต ๑ - ๔๐ 40 40  
29 6214 รร.วชิรธรรมสาธิต ๔๑ - ๗๗ 37 37  
30 6215 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ๑ - ๔๐ 40 40  
31 6216 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ๔๑ - ๕๖ 16    
    ว.เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ๑ - ๒๑ 21    
    ว.เซาธ์อีสท์บางกอก 1 38  
32 6217 รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ๑ - ๔๐ 40 40  
33 631 รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ๔๑ - ๔๗ 7    
    ว.เทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ๑ - ๓๒ 32 39  
34 632 รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ๑ - ๔๑ 41 41  
35 633 รร.จิตรลดา    ๑ - ๔๐ 40 40  
36 634 รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ๑ - ๔๑ 41 41  
37 635 รร.ราชดำริ ๑ - ๓๙ 39 39  
38 636 รร.คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ๑ - ๓๑ 31    
    รร.ยอแซฟกรุงเทพ ๑ - ๕ 5 36  
39 637 ว.เทคโนโลยีสารสาสน์ ๑ - ๑๖ 16    
    รร.ศีลาจารพิพัฒน์ ๑ - ๑๑ 11    
    ว.เทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา ๑ - ๑๐ 10 37  
40 638 รร.วัดราชบพิธ ๑ - ๔๐ 40 40  
41 639 รร.วัดราชบพิธ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
42 6312 รร.วัดราชบพิธ ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
43 6313 รร.วัดราชบพิธ ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
44 6314 รร.วัดราชบพิธ ๑๖๑ - ๑๘๖ 26    
    ว.เทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ ๑ - ๔ 4    
    รร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ๑ - ๖ 6 36  
45 6315 รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ๑ - ๔๐ 40 40  
46 6316 รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ๔๑ - ๗๓ 33    
    รร.วัดสังเวช ๑ - ๕ 5 38  
    รวมทั้งสิ้น     1822  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 137 รร.สารสาสน์วิเทศบางบอน ๑ - ๔๐ 40 40  
2 141 รร.สารสาสน์วิเทศบางบอน ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 142 รร.สารสาสน์วิเทศบางบอน ๘๑ - ๑๒๑ 41 41  
4 143 รร.สารสาสน์วิเทศบางบอน ๑๒๒ - ๑๖๒ 41 41  
5 144 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ๑ - ๔๐ 40 40  
6 145 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ๔๑ - ๘๑ 41 41  
7 146 รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ๘๒ - ๑๒๒ 41 41  
8 147 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ๑ - ๔๐ 40 40  
9 148 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ๔๑ - ๘๐ 40 40  
    อาคาร ๒        
10 215 รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ๘๑ - ๑๐๐ 20    
    รร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ๑ - ๑๙ 19 39  
11 221 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
12 222 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย ๔๑ - ๘๐ 40 40  
13 223 รร.สมุทรสาครวิทยาลัย ๘๑ - ๙๖ 16    
    รร.ราชวินิตบางแคปานขำ ๑ - ๒๑ 21 37  
14 224 รร.มัธยมวัดหนองแขม ๑ - ๔๐ 40 40  
15 225 รร.มัธยมวัดหนองแขม ๔๑ - ๘๐ 40 40  
16 226 รร.มัธยมวัดหนองแขม ๘๑ - ๙๖ 16    
    รร.สารสาสน์วิเทศธนบุรี ๑ - ๑๘ 18    
    รร.กสิณธรอาคาเดมี ๑ - ๔ 4 38  
17 231 รร.ปัญญาวรคุณ ๑ - ๔๐ 40 40  
18 232 รร.ปัญญาวรคุณ ๔๑ - ๕๘ 18    
    รร.อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ๑ - ๑๖ 16    
    รร.หลักสองส่งเสริมวิทยา ๑ - ๔ 4 38  
19 233 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ๑ - ๔๐ 40 40  
20 234 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ๔๑ - ๕๗ 17    
    รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา ๑ - ๑๑ 11    
    รร.พิทยาลงกรณ์พิทยาคม ๑ - ๓ 3 31  
21 235 รร.ศึกษานารีวิทยา ๑ - ๔๑ 41 41  
    รวมทั้งสิ้น     828  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 137 รร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
2 141 รร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 142 รร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ๘๑ - ๑๑๓ 33    
    รร.วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง) ๑ - ๗ 7 40  
4 143 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ๑ - ๔๐ 40 40  
5 144 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
6 145 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
7 146 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ๑๒๑ - ๑๓๕ 15    
    ว.เทคนิคสมุทรสาคร ๑ - ๒๔ 24 39  
8 147 รร.กรพิทักษ์ศึกษา ๑ - ๔๐ 40 40  
9 148 รร.กรพิทักษ์ศึกษา ๔๑ - ๘๐ 40 40  
    อาคาร ๒        
10 215 รร.กรพิทักษ์ศึกษา ๘๑ - ๙๔ 14    
    รร.ฐานเทคโนโลยี ๑ - ๒๔ 24 38  
11 221 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ๑ - ๔๐ 40 40  
12 222 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ๔๑ - ๘๐ 40 40  
13 223 รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ๘๑ - ๘๙ 9    
    รร.อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ๑ - ๑๘ 18    
    ว.เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ๑ - ๑๓ 13 40  
14 224 รร.สมุทรสาครบูรณะ ๑ - ๔๐ 40 40  
15 225 รร.สมุทรสาครบูรณะ ๔๑ - ๖๕ 25    
    รร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ ๑ - ๑๓ 13    
    รร.สมุทรสาครวุฒิชัย 1 39  
16 226 ว.เทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ๑ - ๔๐ 40 40  
17 231 รร.กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) ๑ - ๔๐ 40 40  
18 232 รร.กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) ๔๑ - ๗๕ 35    
    รร.บ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ๑ - ๕ 5 40  
19 233 รร.ฐานปัญญา ๑ - ๓๓ 33    
    รร.นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ๑ - ๖ 6 39  
20 234 รร.มัธยมปุรณาวาส ๑ - ๑๔ 14    
    ว.เทคนิคราชสิทธาราม ๑ - ๑๑ 11    
    ว.เทคโนโลยีปทีปพลีผล ๑ - ๑๑ 11    
    รร.ทานตะวันไตรภาษา ๑ - ๔ 4 40  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
             
21 235 รร.อันนาลัย ๑ - ๑๐ 10    
    รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๑ - ๖ 6    
    รร.บ้านปล่องเหลี่ยม ๑ - ๕ 5    
    รร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ ๑ - ๔ 4    
    ว.การอาชีพบ้านแพ้ว ๑ - ๓ 3    
    รร.เทศบาลอ้อมน้อย ๑ - ๓ 3    
    รร.จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเซียบริหารธุรกิจ ๑ - ๒ 2 33  
    รวมทั้งสิ้น     828  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.เทคโนโลยีนครปฐม
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๒        
1 241 รร.พระปฐมวิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
2 242 รร.พระปฐมวิทยาลัย ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 243 รร.พระปฐมวิทยาลัย ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
    อาคาร ๓        
4 342 รร.พระปฐมวิทยาลัย ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
5 343 รร.พระปฐมวิทยาลัย ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
6 344 รร.พระปฐมวิทยาลัย ๒๐๑ - ๒๒๓ 23    
    รร.เจี้ยนหัว ๑ - ๑๕ 15 38  
7 345 รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ๑ - ๔๐ 40 40  
    อาคาร ๔        
8 441 รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ๔๑ - ๘๐ 40 40  
9 442 รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม ๘๑ - ๑๐๓ 23    
    รร.สระกะเทียมวิทยาคม ๑ - ๙ 9    
    รร.บางเลนวิทยา ๑ - ๘ 8 40  
10 443 รร.สุคนธีรวิทย์ ๑ - ๔๐ 40 40  
11 444 รร.สุคนธีรวิทย์ ๔๑ - ๖๘ 28    
    รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม ๑ - ๔ 4      
    รร.ศาลาตึกวิทยา ๑ - ๒ 2 34    
12 445 รร.สาธิต มรภ.นครปฐม ๑ - ๔๑ 41 41    
13 446 รร.วัดไร่ขิงวิทยา ๑ - ๔๐ 40 40  
    อาคาร ๕        
14 535 รร.วัดไร่ขิงวิทยา ๔๑ - ๕๙ 19    
    รร.ศรีวิชัยวิทยา ๔๑ - ๖๐ 20 39  
15 536 รร.ศรีวิชัยวิทยา ๑ - ๔๐ 40 40  
16 542 รร.วัดห้วยจรเข้วิทยาคม ๑ - ๔๒ 42 42  
17 543 รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน ๑ - ๔๐ 40 40  
18 544 รร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน ๔๑ - ๖๕ 25    
    รร.พระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเปิ่น ๑ - ๒ 2    
    ว.การอาชีพพุทธมณฑล 1    
  ว.เทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 1  
    รร.สกลวิทยา 1 30  
19 545 รร.บอสโกพิทักษ์ ๑ - ๓๘ 38 38  
    รวมทั้งสิ้น     742  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.เทคโนโลยีนครปฐม
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๒        
1 241 รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ ๑ - ๔๐ 40 40  
2 242 รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ ๔๑ - ๘๑ 41 41  
3 243 รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ ๘๒ - ๑๒๒ 41 41  
    อาคาร ๓        
4 342 รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ ๑๒๓ - ๑๖๓ 41 41  
5 343 รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ ๑๖๔ - ๒๐๔ 41 41  
6 344 รร.นาคประสิทธิ์ ๑ - ๔๐ 40 40  
7 345 รร.นาคประสิทธิ์ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
    อาคาร ๔        
8 441 รร.นาคประสิทธิ์ ๘๑ - ๙๙ 19    
    ว.เทคนิคนครปฐม ๑ - ๑๙ 19    
    รร.แหลมบัววิทยา ๑ - ๒ 2 40  
9 442 รร.สิรินธรราชวิทยาลัย ๑ - ๔๐ 40 40  
10 443 รร.สิรินธรราชวิทยาลัย ๔๑ - ๗๙ 39 39  
11 444 รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ วข.กำแพงแสน ๑ - ๔๐ 40 40  
12 445 รร.สาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ วข.กำแพงแสน ๔๑ - ๔๖ 6    
    รร.ทวารวดี ๑ - ๓๓ 33    
    รร.บัวปากท่าวิทยา 1 40  
13 446 รร.สาธิต ม.ศิลปากร ๑ - ๔๐ 40 40  
    อาคาร ๕        
14 535 รร.สาธิต ม.ศิลปากร ๔๑ - ๔๔ 4    
    รร.นักบุญเปโต ๑ - ๒๘ 28    
    ว.อาชีวศึกษานครปฐม ๑ - ๘ 8 40  
15 536 รร.สามพรานวิทยา ๑ - ๓๓ 33    
    รร.บางหลวงวิทยา ๑ - ๗ 7 40  
16 542 รร.ภัทรญาณวิทยา ๑ - ๒๔ 24    
    รร.สหบำรุงวิทยา ๑ - ๑๐ 10    
    รร.บำรุงวิทยา ๑ - ๖ 6 40  
17 543 รร.กำแพงแสนวิทยา ๑ - ๒๗ 27    
    รร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม ๑ - ๑๒ 12    
    รร.ปรีดารามวิทยาคม 1 40  
18 544 รร.คงทองวิทยา ๑ - ๒๐ 20    
    ว.อาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม ๑ - ๑๐ 10    
    รร.สถาพรวิทยา ๑ - ๕ 5    
    รร.บ้านหลวงวิทยา ๑ - ๕ 5 40  
19 545 รร.บวรธนวิทย์ ๑ - ๑๙ 19    
    ว.การอาชีพนครปฐม ๑ - ๑๔ 14    
    รร.เพิ่มวิทยา ๑ - ๘ 8 41  
             
    รวมทั้งสิ้น     764  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบเช้า  เวลา  ๐๗๔๕ - ๑๒๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.พูลเจริญวิทยาคม
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑         
1 124 รร.ราชวินิตบางแก้ว ๑ - ๔๐ 40 40  
2 125 รร.ราชวินิตบางแก้ว ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 126 รร.ราชวินิตบางแก้ว ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
    อาคาร ๒        
4 231 รร.ราชวินิตบางแก้ว ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
5 232 รร.ราชวินิตบางแก้ว ๑๖๑ - ๑๘๔ 24    
    ว.เทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ) ๑ - ๑๒ 12    
    ว.เทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ ๑ - ๓ 3 39  
6 233 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ๑ - ๔๐ 40 40  
7 234 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
8 235 รร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ๘๑ - ๑๒๑ 41 41  
9 236 รร.นวมินทรฯ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส.ป. ๑ - ๔๐ 40 40  
10 237 รร.นวมินทรฯ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส.ป. ๔๑ - ๘๐ 40 40  
11 238 รร.นวมินทรฯ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส.ป. ๘๑ - ๙๓ 13    
    ว.เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ๑ - ๒๘ 28 41  
12 241 รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา ๑ - ๔๐ 40 40  
13 243 รร.สารสาสน์วิเทศศึกษา ๔๑ - ๖๗ 27    
    รร.สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ ๑ - ๑๒ 12 39  
14 244 รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยา ส.ป. ๑ - ๔๐ 40 40  
15 245 รร.นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยา ส.ป. ๔๑ - ๖๕ 25    
    ว.อาชีวศึกษาเอเชีย ๑ - ๖ 6    
    รร.หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ๑ - ๕ 5    
    ว.เทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ ๑ - ๓ 3 39  
16 246 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ส.ป. ๑ - ๔๐ 40 40  
17 247 รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ส.ป. ๔๑ - ๔๘ 8    
    รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ๑ - ๓๒ 32 40  
18 248 รร.มัธยมด่านสำโรง ๑ - ๔๐ 40 40  
    อาคาร ๓        
19 311 รร.มัธยมด่านสำโรง ๔๑ - ๔๖ 6    
    ว.พณิชยการบางนา ๑ - ๓๒ 32 38  
20 312 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ส.ป. ๑ - ๓๗ 37    
    ว.เทคนิคกาญจนาภิเษก ส.ป. ๑ - ๓ 3 40  
21 313 รร.บางพลีราษฎร์บำรุง ๑ - ๒๔ 24    
    รร.สาธิตบางนา ๑ - ๑๘ 18 42  
          839  
ตารางการจัด  นศท.ชั้นปีที่ ๓  ชาย เข้าห้องสอบ  วันเสาร์ที่ ๒๘ พ.ย. ๕๘  (รอบบ่าย  เวลา  ๑๒๔๕ - ๑๖๐๐)
ศูนย์สอบ  รร.พูลเจริญวิทยาคม
ลำดับ ห้องสอบ สถานศึกษา หมายเลข จำนวน รวม หมายเหตุ
    อาคาร ๑        
1 124 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ๑ - ๔๐ 40 40  
2 125 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
3 126 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
    อาคาร ๒        
4 231 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ๑๒๑ - ๑๖๐ 40 40  
5 232 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ๑๖๑ - ๒๐๐ 40 40  
6 233 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ๒๐๑ - ๒๔๐ 40 40  
7 234 รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ  ๒๔๑ - ๒๕๑  11    
    รร.บางแก้วประชาสรรค์ ๑ - ๓๐ 30 41  
8 235 รร.สตรีสมุทรปราการ ๑ - ๔๐ 40 40  
9 236 รร.สตรีสมุทรปราการ ๔๑ - ๘๐ 40 40  
10 237 รร.สตรีสมุทรปราการ ๘๑ - ๑๒๐ 40 40  
11 238 รร.สตรีสมุทรปราการ ๑๒๑ - ๑๒๔ 4    
    รร.ราชวินิตสุวรรณภูมิ ๑ - ๓๐ 30    
    รร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ๑ - ๖ 6 40  
12 241 รร.สมุทรปราการ ๑ - ๔๑ 41 41  
13 243 รร.สมุทรปราการ ๔๑ - ๘๒ 41 41  
14 244 รร.พูลเจริญวิทยาคม ๑ - ๔๐ 40 40  
15 245 รร.พูลเจริญวิทยาคม ๔๑ - ๖๓ 23    
    รร.ประภามนตรี ๒ ๑ - ๑๖ 16 39  
16 246 รร.บางบ่อวิทยาคม ๑ - ๔๐ 40 40  
17 247 รร.บางบ่อวิทยาคม ๔๑ - ๕๒ 12    
    รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ ๑ - ๒๔ 24    
    ว.สารพัดช่างสมุทรปราการ ๑ - ๒ 2 38  
18 248 ว.เทคนิคสมุทรปราการ ๑ - ๔๐ 40 40  
    อาคาร ๓        
19 311 ว.เทคนิคสมุทรปราการ ๔๑ - ๔๙ 9    
    รร.มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ๑ - ๑๕ 15    
    รร.อำนวยศิลป์ ๑ - ๑๓ 13    
    ว.การอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 1 38  
20 312 รร.ศรีวิกรม์ ๑ - ๔๐ 40 40  
21 313 รร.หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ๑ - ๑๙ 19    
    ว.เทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ๑ - ๑๓ 13    
    รร.เทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ๑ - ๘ 8 40  
    รวมทั้งสิ้น     838  
Visitors: 255,117