กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย,หญิง)ปี ๓ - ๕ ส่วนกลาง

                            

กำหนดการสอบภาคทฤษฏี นศท.(ชาย, หญิง) ปี ๓ – ๕ ส่วนกลาง  ประจำปี ๒๕๕๙

๑. การสอบภาคทฤษฎี นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๕ ส่วนกลาง

               ๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี

                    สอบวันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย.๕๙ (เวลา ๐๗๔๕ -๑๒๐๐)ณศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.  

               ๑.๒ การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี *

                     สอบวันเสาร์ที่ ๓ ธ.ค.๕๙ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.  

               ๑.๓ การสอบซ่อมภาคทฤษฎี

                     ห้วงวันที่ ๑๔ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.

๒. การสอบภาคทฤษฎี นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่  ๓ และ ๕ ส่วนกลาง

               ๒.๑ การสอบภาคทฤษฎี  สอบในวันเสาร์ที่ ๒๖ พ.ย. ๕๙เวลา ๐๗๔๕ - ๑๖๐๐

                     ๒.๑.๑ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร. สอบ ๓ รอบ 

                               รอบที่ ๑ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย  เวลา ๐๗๔๕ -๑๐๐๐ 

                               รอบที่ ๒  นศท.ชั้นปีที่ ๓ หญิง และ ๕ ชาย(เหล่า ม.,ป.,ช.,ส.) เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐

                               รอบที่ ๓  นศท.ชั้นปีที่ ๕ ชาย (เฉพาะเหล่า ร.)  เวลา  ๑๓๔๕ - ๑๖๐๐ 

                    ๒.๑.๒ ศูนย์สอบ ม.หอการค้า     

                    ๒.๑.๓ ศูนย์สอบ รร.สารวิทยา

                    ๒.๑.๔ ศูนย์สอบ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 

                    ๒.๑.๕ ศูนย์สอบ รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์                                                      

                    ๒.๑.๖ ศูนย์สอบ รร.สุรศักดิ์มนตรี

                   ๒.๑.๗ ศูนย์สอบ รร.พูลเจริญฯ

                   ๒.๑.๘ ศูนย์สอบ รร.สมัทรสาครวิทยาลัย

                   ๒.๑.๙ ศูนย์สอบ รร.เทคโนโลยีนครปฐม

               ๒.๒ การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี *

                     สอบวันอาทิตย์ที่ ๖ ธ.ค.๕๘ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.  

               ๒.๓ การสอบซ่อมภาคทฤษฎี นศท.

                     ห้วงวันที่ ๑๔ – ๑๘ ธ.ค.๕๘ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.

๓. การสอบภาคทฤษฎี นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๔ ส่วนกลาง

               ๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี

                    สอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พ.ย.๕๙  (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร. ดังนี้

                      - รอบเช้า  (๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๔ (ทุกเหล่า)

                      - รอบบ่าย (๑๒๔๕ – ๑๖๐๐) นศท. (หญิง) ชั้นปีที่ ๔

               ๓.๒ การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี *

                     สอบวันพุธที่ ๓๐ พ.ย.๕๙ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.  

               ๓.๓ การสอบซ่อมภาคทฤษฎี นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๔ ส่วนกลาง

                     สอบวันอังคารที่ ๑๓ ธ.ค.๕๙ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศสร.

หมายเหตุ * การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี ในกรณี นศท.ทราบล่วงหน้าแล้วว่าไม่สามารถเข้าสอบภาคทฤษฎีตามวันเวลาที่กำหนดได้ด้วยเหตุอันควร ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ เช่น การแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันทางวิชาการระหว่างประเทศ หรือการประสบอุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น ให้ นศท.ที่ร้องขอเก็บตกแจ้ง ผกท.เพื่อให้ ผกท.จัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา รายงานถึง ผู้อำนวยการสอบ (ผบ.ศสร./ผบ.รร.รด.ศสร.) ผ่าน เลขานุการกองอำนวยการสอบ (หน.ผปส.รร.รด.ศสร.) เพื่อขออนุมัติสอบเก็บตกต่อไป

 

ข้อเน้นย้ำ ; สิ่งที่ นศท.ต้องนำติดตัวมาในการสอบภาคทฤษฏี

๑. บัตรประจำตัว นศท., บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

๒. ดินสอ ๒ บี, ยางลบ และปากกา

๓. แต่งกายชุด นศท.ถูกต้องตามระเบียบ

๔. ทรงผมถูกต้องตามระเบียบ

 

 

แผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียนรักษาดินแดน          

โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๐๔๗๔                                                     

มือถือ ๐๘ ๘๗๕๘ ๓๘๑๑                                                           

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Visitors: 255,117