กำหนดการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย,หญิง)ปี ๓ - ๕ ส่วนกลาง

                            

กำหนดการสอบภาคทฤษฏี นศท.(ชาย, หญิง) ปี ๓ – ๕ ส่วนกลาง  ประจำปี ๒๕๖๑

๑. การสอบภาคทฤษฎี นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๕ ส่วนกลาง

               ๑.๑ การสอบภาคทฤษฎี

                    สอบวันที่ ๒ ธ.ค.๖๑ (เวลา ๐๗๔๕ -๑๒๐๐)ณศูนย์สอบ รร.รด.ศศท.  

               ๑.๒ การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี *

                     สอบวันที่ ๙ ธ.ค.๖๑ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท.  

               ๑.๓ การสอบแก้ตัว

                     ห้วงวันที่ ๑๘ – ๒๑ ธ.ค.๖๑ (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท.

๒. การสอบภาคทฤษฎี นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่  ๓ และ ๕ ส่วนกลาง

               ๒.๑ การสอบภาคทฤษฎี  สอบในวันที่ ๒  ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๗๔๕ - ๑๖๐๐

                     ๒.๑.๑ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท. สอบ ๓ รอบ 

                               รอบที่ ๑ นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย  เวลา ๐๗๔๕ -๑๐๐๐ 

                               รอบที่ ๒  นศท.ชั้นปีที่ ๓ หญิง และ ๕ ชาย(เหล่า ม.,ป.,ช.,ส.) เวลา ๑๐๑๕ - ๑๒๓๐

                               รอบที่ ๓  นศท.ชั้นปีที่ ๕ ชาย (เฉพาะเหล่า ร.)  เวลา  ๑๓๔๕ - ๑๖๐๐ 

                    ๒.๑.๒ ศูนย์สอบ ม.หอการค้า     

                    ๒.๑.๓ ศูนย์สอบ รร.สารวิทยา

                    ๒.๑.๔ ศูนย์สอบ รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย 

                    ๒.๑.๕ ศูนย์สอบ รร.ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์                                                      

                    ๒.๑.๖ ศูนย์สอบ รร.สุรศักดิ์มนตรี

                    ๒.๑.๗ ศูนย์สอบ 

                   ๒.๑.๘ ศูนย์สอบ 

                   ๒.๑.๙ ศูนย์สอบ 

               ๒.๒ การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี *

                     สอบวันที่  (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท.  

               ๒.๓ การสอบแก้ตัว นศท.

                     ห้วงวันที่  (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท.

๓. การสอบภาคทฤษฎี นศท. (ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ ๔ ส่วนกลาง

               ๓.๑ การสอบภาคทฤษฎี

                    สอบในวันที่  (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๖๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท. ดังนี้

                      - รอบเช้า  (๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๔ (ทุกเหล่า)

                      - รอบบ่าย (๑๒๔๕ – ๑๖๐๐) นศท. (หญิง) ชั้นปีที่ ๔

               ๓.๒ การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี *

                     สอบวันที่  (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท.  

               ๓.๓ การสอบแก้ตัว นศท. (ชาย,หญิง) ชั้นปีที่ ๔ ส่วนกลาง

                     สอบวันอังคารที่  (เวลา ๐๗๔๕ – ๑๒๐๐) ณ ศูนย์สอบ รร.รด.ศศท.

หมายเหตุ * การสอบเก็บตกภาคทฤษฎี ในกรณี นศท.ทราบล่วงหน้าแล้วว่าไม่สามารถเข้าสอบภาคทฤษฎีตามวันเวลาที่กำหนดได้ด้วยเหตุอันควร ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ เช่น การแข่งขันกีฬาหรือการแข่งขันทางวิชาการระหว่างประเทศ หรือการประสบอุบัติภัย และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น ให้ นศท.ที่ร้องขอเก็บตกแจ้ง ผกท.เพื่อให้ ผกท.จัดทำบัญชีรายชื่อพร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา รายงานถึง ผู้อำนวยการสอบ (ผบ.ศศท./ผบ.รร.รด.ศศท.) ผ่าน เลขานุการกองอำนวยการสอบ (หน.ผปส.รร.รด.ศศท.) เพื่อขออนุมัติสอบเก็บตกต่อไป

 

ข้อเน้นย้ำ ; สิ่งที่ นศท.ต้องนำติดตัวมาในการสอบภาคทฤษฏี

๑. บัตรประจำตัว นศท., บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางหน่วยงานราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

๒. ดินสอ ๒ บี, ยางลบ และปากกา

๓. แต่งกายชุด นศท.ถูกต้องตามระเบียบ

๔. ทรงผมถูกต้องตามระเบียบ

 

 

แผนกประเมินผลและสถิติ โรงเรียนรักษาดินแดน          

โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๐๔๗๔                                                     

มือถือ ๐๘ ๘๗๕๘ ๓๘๑๑                                                           

                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Visitors: 276,023