การสอบภาคทฤษฎี

 

การปฏิบัติการสอบภาคทฤษฏี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. เวลาในการสอบ

    เช้า                                           การปฎิบัติ                                                                             บ่าย

    ๐๗๔๕                                         รวมพล                                                                             ๑๒๔๕                            

  ๐๗๔๕ - ๐๘๐๐            จัด นศท.ตามห้องสอบ ณ ที่รวมพล หน.ศูนย์สอบ ชี้แจง                  ๑๒๔๕ - ๑๓๐๐  

  ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐             นำ นศท.เข้าห้องสอบและกรรมการชี้แจงการปฎิบัติในห้องสอบ        ๑๓๐๐ - ๑๓๓๐

  ๐๘๓๐ - ๑๐๐๐                                เวลาสอบ                                                                    ๑๓๓๐ - ๑๕๐๐

                                     มาสาย ๓๐ นาทีหมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ

     ๐๙๑๐                    นศท.ออกจากห้องสอบได้หลังเริ่มสอบ ๔๐ นาที                                       ๑๔๑๐               

๒. ปัญหาสอบมี ๑๐๐ ข้อ ๆ ละ ๑ คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๆ ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน

     ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องสอบซ่อม

๓. นศท.ต้องลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ (รด.๒๕) ในการเข้าสอบภาคทฤษฎีไว้เป็นหลักฐาน 

 Visitors: 271,091