ภารกิจ/การแบ่งมอบ/ขอบเขตความรับผิดชอบ

 

 

๑.ภารกิจ  โรงเรียนรักษาดินแดน มีหน้าที่

                ๑.๑วางแผนอำนวยการประสานงาน  กำกับการ   และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของ

นักศึกษาวิชาทหาร

                ๑.๒ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด มีผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒.การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

๓.ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

                ๓.๑วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษา ให้แก่ นักศึกษาวิชาทหารในเขตมณฑลทหารบกกรุงเทพ , ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร , ข้าราชการกลาโหมพลเรือนเพื่อขอแต่งตั้งยศทหาร ตลอดจนการฝึกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                ๓.๒ดำเนินการฝึกศึกษาและการตรวจสอบผลการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหาร ของหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

                ๓.๓ดำเนินงานธุรการกำลังพลของนักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมวิธีรับสมัครและรายงานตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งตั้งยศ และการสถิติ รวมทั้งพิธีต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง

                ๓.๔ศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดทำตำรา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับวิทยาการที่เกี่ยวข้อง

                ๓.๕ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษา และหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด  ตามที่ได้รับมอบหมาย

Visitors: 276,031