แผนกวิชาทหารสื่อสาร

 

       

                            วิชา การติดต่อสื่อสารทางทหาร สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                                         นศท.ชั้นปีที่ ๑ ชาย จำนวน ๒๐ ข้อ

 
๑.  ในการดำเนินการรบ  ผู้บังคับบัญชาใช้เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อสื่อสารบังคับบัญชา จนมีคำกล่าวว่า           
  "การสื่อสาร คือ ............."
  ความรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร   เสียงของผู้บังคับบัญชา
  ความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร   หน้าที่ของทหารสื่อสาร
วิทยุ PRC-624 มีกำลังออกอากาศ ๑-๒ วัตต์ ใช้แหล่งจ่ายไฟ จำนวนกี่โวลท์
  ๔-๙ โวลท์   ๑๐-๑๗ โวลท์
  ๑๘-๒๔ โวลท์   ๒๕-๓๐ โวลท์
 ในขณะเคลื่อนที่เราสามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารประเภทใด
  โทรศัพท์   วิทยุ
  โทรพิมพ์   ไปรษณีย์
ภารกิจในข้อใด ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นหลัก
  ใช้ในการควบคุมทางยุทธวิธี   ใช้ในการควบคุมการยิง
  ใช้ในติดต่อสื่อสารทางธุรการ   ถูกทุกข้อ
วิธีการสื่อสารที่ใช้เวลาในการติดตั้ง มากกว่าวิธีการสื่อสารประเภทอื่นๆ คือข้อใด
  วิทยุ   โทรทัศน์
  โทรศัพท์   โทรพิมพ์
ข้อดีของการสื่อสารประเภทโทรศัพท์คือข้อใด
  ใช้เวลาในการติดตั้งน้อยกว่าการสื่อสารประเภทอื่น ใช้ส่งข่าวด้วยประมวลเลขสัญญาณ
  ในขณะติดต่อสามารถพูดสวนทางกันได้   เครื่องที่ใช้พิมพ์เป็นตัวอักษรคล้ายเครื่องพิมพ์
วิทยุ AN/PRC-77 สามารถเพิ่มระยะการติดต่อให้ได้ไกลขึ้น โดยใช้วิธีอะไร
  เพิ่มพลังงานและกำลังไฟฟ้า   ใช้เสาอากาศชนิด RC-292
  ใช้ระบบการส่งต่อของเครื่อง   ถูกทั้ง ข. และ ค.
           
วิธีการสื่อสารทางทหารที่ปลอดภัยน้อยที่สุด คือข้อใด
  พลนำสาร   ทัศนสัญญาณ
  วิทยุ   โทรศัพท์
โทรศัพท์สนาม TA-312/PT เมื่อใช้งานระบบ LB (Local Battery) จะใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑.๕ โวลท์ กี่ก้อน
  ๒ ก้อน   ๓ ก้อน
  ๔ ก้อน   ๕ ก้อน
๑๐ โทรศัพท์สนาม TA-312/PT เลือกการทำงานได้กี่ระบบ และมีระบบอะไรบ้าง
  ๒ ระบบ LB และ CB    ๓ ระบบ LB , CB , CBS
  ๑ ระบบ คือ LB   ๑ ระบบ คือ CB
๑๑ สายโทรศัพท์ WD-1/TT เป็นสายชนิดคู่ไขว้มีน้ำหนักเบา ทนแรงดึงได้ดี ประกอบด้วย ลวดเหล็กและลวดทองแดง
  ทั้งหมด ๗ เส้น ตรงกับข้อใด      
  ทองแดง ๔ เส้น ลวดเหล็ก ๓ เส้น   ทองแดง ๕ เส้น ลวดเหล็ก ๒ เส้น
  ทองแดง ๓ เส้น ลวดเหล็ก ๔ เส้น   ทองแดง ๒ เส้น ลวดเหล็ก ๕ เส้น
๑๒ ตู้สลับ SB-993/GT มีปลั๊กเสียบ จำนวน ๗ ตัว  สามารถติดต่อได้กี่คู่สาย
  ๕ คู่สาย   ๖ คู่สาย
  ๗ คู่สาย   ๘ คู่สาย
๑๓ โทรศัพท์สนาม TA-1/PT มีระยะการติดต่อประมาณเท่าใด ถ้าใช้คู่กับสายโทรศํพท์ WD-1/TT
  ๓-๙ กิโลเมตร   ๑๐-๑๖ กิโลเมตร
  ๑๗-๒๓ กิโลเมตร   ๒๔-๓๐ กิโลเมตร
๑๔ โทรศัพท์สนาม TA-312/PT มีระยะการติดต่อประมาณเท่าใด ถ้าใช้คู่กับสายโทรศํพท์ WD-1/TT
  ๘-๒๑กิโลเมตร   ๒๒-๓๕ กิโลเมตร
  ๓๖-๔๘ กิโลเมตร   ๔๙-๖๑ กิโลเมตร
๑๕ วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุชนิดมือถือ พกพาสะดวก ใช้งานในหน่วยระดับ หมู่-หมวด ในหมู่ปืนเล็กใครเป็นผู้ใช้งาน
  ผบ.หมู่   หน.ชุดยิง ก.
  หน.ชุดยิง ข.   พลยิง M 203
๑๖  วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุมือถือ ใช้งานในย่านความถี่ใด
  UHF/AM   VHF/FM
  UHF/FM   VHF/AM
๑๗ วิทยุ AN/PRC-77 ใช้งานในระดับ หมวด-กองพัน มีน้ำหนัก ๙ กก. ติดตั้งการใช้งานแบบใด
  เฉพาะพื้นดินเท่านั้น   เฉพาะยานพาหนะเท่านั้น
  ใช้สะพายหลังเท่านั้น   แล้วแต่สถานการณ์ จะติดตั้งแบบใดก็ได้
๑๘ วิทยุ AN/PRC-77 เป็นวิทยุระบบ FM แบบของการใช้งานเป็นคำพูด  ถ้าใช้เสาอากาศยาว ๗ ท่อน ๑๐ ฟุต มีระยะ
  การติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด      
  ๘ กม.   ๑๒ กม.
  ๑๕ กม.   ๒๐ กม.
๑๙ ในหนึ่งสถานีวิทยุ มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,สายอากาศ
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน,สายอากาศ
๒๐ วิทยุ AN/PRC-77 ใช้งานอยู่ในย่านความถี่ใด
  ๑.๐๐-๒๙.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ เมกะเฮิร์ต
  ๗๖.๐๐-๑๒๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๑๒๑.๐๐-๑๖๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต
           
           

 

                                 วิชา เหล่าทหารสื่อสาร สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                                                นศท.ชั้นปีที่ ๒ ชาย จำนวน ๒๐ ข้อ

 
๑. ในการติดต่อสื่อสารทางทหาร สิ่งที่สำคัญที่สุดในการติดต่อสื่อสาร ขึ้นอยู่กับข้อใด
  เครี่องมือสื่อสาร   เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสื่อสาร
  งบประมาณของหน่วย   ลมฟ้าอากาศ
การติดต่อสื่อสารประเภทสาย มีข้อดีกว่า การติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุ ทางด้านใด
  ติดตั้งได้รวดเร็วกว่า   ปลอดภัยจากการยิงของปืนใหญ่
  สามารถพูดสวนทางกันได้   เพิ่มหรือลดสถานีได้ดีกว่า
สายโทรศัพท์ WD-1/TT เป็นสายชนิดคู่ไขว้มีน้ำหนักเบา ทนแรงดึงได้ดี ประกอบด้วย ลวดเหล็กและลวดทองแดง
  ทั้งหมด ๗ เส้น ตรงกับข้อใด      
  ทองแดง ๔ เส้น ลวดเหล็ก ๓ เส้น   ทองแดง ๕ เส้น ลวดเหล็ก ๒ เส้น
  ทองแดง ๓ เส้น ลวดเหล็ก ๔ เส้น   ทองแดง ๒ เส้น ลวดเหล็ก ๕ เส้น
เมื่อสายโทรศัพท์ขาดทำให้ติดต่อสื่อสารไม่ได้ จำเป็นต้องมีการต่อสายใหม่ โดยการผูกเงื่อนปลายสายเข้าด้วยกัน
  เราควรจะผูกปลายสายด้วยเงื่อนอะไร      
  เงื่อนตาย   เงื่อนนกพิราบ
  เงื่อนพิรอด   เงื่อนอะไรก็ได้ให้โทรศัพท์ติดกัน
มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร แบ่งตามการใช้งานออกเป็น ๔ ชนิด อะไรบ้าง
  พลนำสาร,ไปรษณีย์,สัตว์นำสาร,โทรคมนาคม   โทรศัพท์,โทรเลข,วิทยุ,ดาวเทียม
  วิทยุ,โทรศัพท์,พลนำสาร,สัตว์นำสาร   พลนำสาร,วิทยุ,โทรศัพท์,ไปรษณีย์
โทรศัพท์กำลังงานเสียง คือโทรศัพท์ชนิดใด
  โทรศัพท์สนาม TA-1/PT   โทรศัพท์สนาม TA-312/PT
  โทรศัพท์สนาม SB-993/GT   ไม่มีข้อใดถูก
โทรศัพท์สนาม TA-1/PT มีระยะการติดต่อประมาณ ๑๐-๑๖ กม. และใช้งานอยู๋ในระดับใด
  หมู่   หมวด
  กองร้อย   กองพัน
           
           
โทรศัพท์สนาม TA-1/PT เมื่อผู้ติดต่อเข้ามา เราจะรู้ได้อย่างไร
  มีเสียงดัง   ดูที่แผ่นเรืองแสงสีขาว,โทรศัพท์จะสั่น
  มีเสียงดัง,โทรศัพท์จะสั่น   มีเสียงดัง,ดูที่แผ่นเรืองแสงสีขาว
โทรศัพท์สนาม TA-312/PT เป็นโทรศัพท์ขนาดเล็ก มีใช้งานในหน่วยงานระดับใด
  หมู่-หมวด   หมวด-กองร้อย
  กองร้อย-กองพัน   กองพัน-กรม
๑๐ โทรศัพท์สนาม TA-312/PT มีระยะการติดต่อประมาณเท่าใด ถ้าใช้คู่กับสายโทรศํพท์ WD-1/TT
  ๘-๒๑กิโลเมตร   ๒๒-๓๕ กิโลเมตร
  ๓๖-๔๘ กิโลเมตร   ๔๙-๖๑ กิโลเมตร
๑๑ ตู้สลับ SB-993/GT มีปลั๊กเสียบ จำนวน ๗ ตัว  สามารถติดต่อได้กี่คู่สาย
  ๕ คู่สาย   ๖ คู่สาย
  ๗ คู่สาย   ๘ คู่สาย
๑๒ ข้อใดจัดอยู่ในข่ายวิทยุ
  ข่ายตามกำหนด   ข่ายอิสระ
  ข่ายบังคับ   ถูกทุกข้อ
๑๓ ในหนึ่งสถานีวิทยุ มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,สายอากาศ
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน,สายอากาศ
๑๔ วิทยุ PRC-624 ใฃ้งานอยู่ในหน่วยทหารระดับใด
  หมู่-กองร้อย   หมู่-หมวด
  หมวด-กองพัน   หมู่-กองพัน
๑๕ วิทยุ PRC-624 มีกำลังออกอากาศ ๑-๒ วัตต์ ใช้แหล่งจ่ายไฟ จำนวนกี่โวลท์
  ๔-๙ โวลท์   ๑๐-๑๗ โวลท์
  ๑๘-๒๔ โวลท์   ๒๕-๓๐ โวลท์
๑๖ วิทยุ PRC-624 อยู่ในย่านความถี่ใด
  ๑.๐๐๐-๒๙.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต   ๓๐.๐๐๐-๘๙.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต
  ๙๐.๐๐๐-๑๕๐.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต   ๑๕๑.๐๐-๒๒๐.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต
๑๗ วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุชนิดมือถือ เมื่อทำการรบจะต้องมีการควบคุมบังคับบัญชาภายในหมู่ และใครเป็นผู้ใช้งาน
  พลทหารคนใดคนหนึ่งที่กำหนด   ผู้บังคับหมู่
  หัวหน้าชุดยิง ก.   หัวหน้าชุดยิง ข.
๑๘ วิทยุ AN/PRC-77 เป็นวิทยุขนาดเล็ก เมื่อใช้เสาอากาศยาว ๑๐ ฟุต จะติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด
  ๘ กม.   ๑๒ กม.
  ๑๖ กม.   ๒๐ กม.
๑๙ วิทยุ AN/PRC-77 สามารถเพิ่มระยะการติดต่อให้ได้ไกลขึ้น โดยใช้วิธีอะไร
  เพิ่มพลังงานและกำลังไฟฟ้า   ใช้เสาอากาศชนิด RC-292
  ใช้ระบบการส่งต่อของเครื่อง   ถูกทั้ง ข. และ ค.
๒๐ วิทยุ AN/PRC-77 ส่วนมากนิยมการติดตั้งการใช้งานแบบใด
  ติดตั้งบนโต๊ะ   ติดตั้งบนยานพาหนะ
  สะพายหลัง   ติดตั้งบนเครื่องบิน
           
           

 

 

                                 วิชา เหล่าทหารสื่อสาร สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                                        นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย จำนวน ๒๐ ข้อ

 
๑. หน่วยสื่อสาร หมายถึง ทหารเหล่าใดก็ได้ที่ทำหน้าที่การสื่อสารให้กับหน่วยของตน ยกเว้นทหารเหล่าใด
  เหล่าทหารสื่อสาร   เหล่าทหารราบ
  เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารสารวัตร
หน่วยทหารสื่อสาร ใช้ทหารเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร
  เหล่าทหารสื่อสาร   เหล่าทหารราบ
  เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารสารวัตร
มว.ส. ของกองพันทหารราบ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน อะไรบ้าง
  บก.มว.,ตอนวิทยุ,ตอนโทรศัพท์   บก.มว.,ตอนโทรศัพท์,ตอนโทรเลข
  ตอนวิทยุ,ตอนทางสาย,ตอนโทรเลข   บก.มว.,ตอนวิทยุ,ตอนทางสาย
มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร แบ่งตามการใช้งานออกเป็น ๔ ชนิด อะไรบ้าง
  พลนำสาร,ไปรษณีย์,สัตว์นำสาร,โทรคมนาคม   โทรศัพท์,โทรเลข,วิทยุ,ดาวเทียม
  วิทยุ,โทรศัพท์,พลนำสาร,สัตว์นำสาร   พลนำสาร,วิทยุ,โทรศัพท์,ไปรษณีย์
วิธีการส่งข่าววิธีใด มีความปลอดภัยน้อยที่สุด
  โทรศัพท์   วิทยุ
  ไปรษณีย์   พลนำสาร
ข้อใดไม่จัดอยู่ในการสื่อสารประเภทโทรคมนาคม
  ทัศนะสัญญาณ   เสียงสัญญาณ
  การไปรษณีย์   ประเภทไฟฟ้า
โทรศัพท์สนาม TA-1/PT มีระยะการติดต่อประมาณ ๑๐-๑๖ กม. และใช้งานอยู๋ในระดับใด
  หมู่   หมวด
  กองร้อย   กองพัน
สายโทรศัพท์ WD-1/TT เป็นสายชนิดคู่ไขว้มีน้ำหนักเบา ทนแรงดึงได้ดี ประกอบด้วย ลวดเหล็กและลวดทองแดง
  ทั้งหมด ๗ เส้น ตรงกับข้อใด      
  ทองแดง ๔ เส้น ลวดเหล็ก ๓ เส้น   ทองแดง ๕ เส้น ลวดเหล็ก ๒ เส้น
  ทองแดง ๓ เส้น ลวดเหล็ก ๔ เส้น   ทองแดง ๒ เส้น ลวดเหล็ก ๕ เส้น
ตู้สลับสาย SB-993/GT มีปลั๊กเสียบ จำนวน ๗ ตัว  สามารถติดต่อได้กี่คู่สาย
  ๕ คู่สาย   ๖ คู่สาย
  ๗ คู่สาย   ๘ คู่สาย
๑๐ โทรศัพท์สนาม TA-312/PT เลือกการทำงานได้กี่ระบบ และมีระบบอะไรบ้าง
  ๒ ระบบ LB และ CB    ๓ ระบบ LB , CB , CBS
  ๑ ระบบ คือ LB   ๑ ระบบ คือ CB
๑๑ ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง 
  ใช้ความถี่เดียวกัน   ใช้ระบบเดียวกัน
  อยู๋ในระยะการทำงานของเครื่อง   ใช้ยี่ห้อเดียวกัน
๑๒ ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะของการสื่อสารประเภทวิทยุ
  ติดตั้งบนยานพาหนะได้   ติดตั้งได้รวดเร็ว
  พูดสวนทางกันได้   ติดต่อในขณะเคลื่อนที่ได้
๑๓ วิทยุ AN/PRC-77 ใช้งานอยู่ในหน่วยทหารระดับใด
  หมู่-กองร้อย   หมู่-หมวด
  หมวด-กองพัน   หมู่-กองพัน
๑๔ วิทยุ AN/PRC-77 เป็นวิทยุระบบ FM แบบของการใช้งานเป็นคำพูด  ถ้าใช้เสาอากาศยาว ๗ ท่อน ๑๐ ฟุต มีระยะ
  การติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด      
  ๘ กม.   ๑๒ กม.
  ๑๕ กม.   ๒๐ กม.
๑๕ วิทยุ PRC-624 ในงานอยู่ในหน่วยทหารระดับใด
  หมู่-กองร้อย   หมู่-หมวด
  หมวด-กองพัน   หมู่-กองพัน
๑๖ วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุชนิดมือถือ พกพาสะดวก ใช้งานในหน่วยระดับ หมู่-หมวด ในหมู่ปืนเล็กใครเป็นผู้ใช้งาน
  ผบ.หมู่   หน.ชุดยิง ก.
  หน.ชุดยิง ข.   พลยิง M 203
           
           
๑๗ วิทยุ PRC-624 ได้แหล่งจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ ๑๐-๑๗ โวลต์ มีน้ำหนัก ๙๖๐ กรัม สามารถติดต่อได้ไกล
  ประมาณเท่าใด ถ้าใช้เสาอากาศชนิดสั้น      
  ๑-๓ กม.   ๓-๕ กม.
  ๖-๘ กม.   ๘-๑๐ กม.
๑๘ วิทยุ AN/PRC-77 ใช้งานอยู่ในย่านความถี่ใด
  ๑.๐๐-๒๙.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ เมกะเฮิร์ต
  ๗๖.๐๐-๑๒๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๑๒๑.๐๐-๑๖๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต
๑๙ ในหนึ่งสถานีวิทยุ มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,สายอากาศ
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน   เครื่องรับ-เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน,สายอากาศ
๒๐ การเลือกที่ตั้งวิทยุต้องอยู่ในพื้นที่ ที่มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติการสื่อสารกับสถานีอื่นได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
  ในการส่งและรับสัญญาณวิทยุ ควรพิจารณาพื้นที่ประเภทใด  
  พื้นที่ราบ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่   พื้นที่ราบสูง หรือบนยอดเขาสูง
  พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ   ต้นไม้ที่มีพุ่มหนาทึบเพื่อซ่อนพราง
           

 

               วิชา การติดต่อสื่อสารทางทหาร สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                             นศท.ชั้นปีที่ ๔ ชาย จำนวน ๒๐ ข้อ

 
๑. การเลือกใช้มัชฌิมการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุนั้น จะเลือกใช้ในภารกิจใดในการรบ
  ใช้ในการควบคุมทางยุทธวิธี   ใช้ในการควบคุมการยิง
  ใช้ในติดต่อสื่อสารทางธุรการ   ถูกทุกข้อ
วิทยุที่ใช้ในหน่วยทหารราบส่วนใหญ่ จะมีการปรุงคลื่นแบบใด
  การปรุงคลื่นทางความถี่ (FM)   การปรุงคลื่นทางช่องสูง (AM)
  การปรุงคลื่นตามระยะทาง   ข้อ ก. และ ข. ถูก
ในขณะที่กำลังติดต่อวิทยุสังเกตุได้ว่า ข้าศึกน่าจะดักรับฟังเราอยู่ เราควรจะปฏิบัติอย่างไร
  ปิดวิทยุเลิกการติดต่อ   เปลี่ยนความถี่ไปช่องความถี่รอง
  ติดต่อสื่อสารตามปกติ   บอกข้าศึกให้เลิกดักฟัง
ข้อใดเป็นการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร
  ใช้ระบบรับรองฝ่าย   ใช้นามเรียกขานหน่วย
  เข้ารหัสข้อความข่าว   ถูกทุกข้อ
การอ่านออกเสียงพยัญชนะ (ข) ทางวิทยุ คือ ข้อใด
  ขอ ไข่   ขอ ข้าว
  ขอ   ไม่มีข้อใดถูก
การอ่านออกเสียงพยัญชนะ (๓) ทางวิทยุ คือ ข้อใด
  สาม   สะ-สาม
  สา-อ๋าม   สอ สาม
ข่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ๓ ส่วน คือ ข้อใด
  คำขึ้นต้น,คำลงท้าย,ลายเซ็น   หัวเรื่อง,เนื้อเรื่อง,ท้ายเรื่อง
  คำขึ้นต้น,ตัวข่าว,ท้ายข่าว   ผู้เขียนข่าว,ผู้อนุมัติข่าว,รับข่าว
ในหนึ่งสถานีวิทยุ มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,สายอากาศ
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน,สายอากาศ
           
การเลือกที่ตั้งวิทยุต้องอยู่ในพื้นที่ ที่มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติการสื่อสารกับสถานีอื่นได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
  ในการส่งและรับสัญญาณวิทยุ ควรพิจารณาพื้นที่ประเภทใด  
  พื้นที่ราบ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่   พื้นที่ราบสูง หรือบนยอดเขาสูง
  พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ   ต้นไม้ที่มีพุ่มหนาทึบเพื่อซ่อนพราง
๑๐ วิทยุ AN/PRC-77 ใช้งานอยู่ในย่านความถี่ใด
  ๑.๐๐-๒๙.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ เมกะเฮิร์ต
  ๗๖.๐๐-๑๒๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๑๒๑.๐๐-๑๖๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต
๑๑ วิทยุ AN/PRC-77 ใช้งานอยู่ในหน่วยทหารระดับใด
  หมู่-กองร้อย   หมู่-หมวด
  หมวด-กองพัน   หมู่-กองพัน
๑๒ วิทยุ AN/PRC-77 เป็นวิทยุขนาดเล็ก เมื่อใช้เสาอากาศยาว ๑๐ ฟุต จะติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด
  ๘ กม.   ๑๒ กม.
  ๑๖ กม.   ๒๐ กม.
๑๓ วิทยุ AN/PRC-77 ส่วนมากนิยมการติดตั้งการใช้งานแบบใด
  ติดตั้งบนโต๊ะ   ติดตั้งบนยานพาหนะ
  สะพายหลัง   ติดตั้งบนเครื่องบิน
๑๔ วิทยุ AN/PRC-77 สามารถเพิ่มระยะการติดต่อให้ได้ไกลขึ้น โดยใช้วิธีอะไร
  เพิ่มพลังงานและกำลังไฟฟ้า   ใช้เสาอากาศชนิด RC-292
  ใช้ระบบการส่งต่อของเครื่อง   ถูกทั้ง ข. และ ค.
๑๕  วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุมือถือ ใช้งานในย่านความถี่ใด
  UHF/AM   VHF/FM
  UHF/FM   VHF/AM
๑๖ วิทยุ PRC-624 มีกำลังออกอากาศ ๑-๒ วัตต์ ใช้แหล่งจ่ายไฟ จำนวนกี่โวลท์
  ๔-๙ โวลท์   ๑๐-๑๗ โวลท์
  ๑๘-๒๔ โวลท์   ๒๕-๓๐ โวลท์
           
           
๑๗ วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุขนาดเล็ก มีน้ำหนัก ๙๖๐ กรัม ใช้เสาอากาศชนิดสั้น จะติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด 
  ๑-๓ กม.   ๓-๕ กม.
  ๖-๘ กม.   ๘-๑๐ กม.
๑๘ วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุชนิดมือถือ เมื่อทำการรบจะต้องมีการควบคุมบังคับบัญชาภายในหมู่ และใครเป็นผู้ใช้งาน
  พลทหารคนใดคนหนึ่งที่กำหนด   ผู้บังคับหมู่
  หัวหน้าชุดยิง ก.   หัวหน้าชุดยิง ข.
๑๙ วิทยุ PRC-624 อยู่ในย่านความถี่ใด
  ๑.๐๐๐-๒๙.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต   ๓๐.๐๐๐-๘๙.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต
  ๙๐.๐๐๐-๑๕๐.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต   ๑๕๑.๐๐-๒๒๐.๙๗๕ เมกะเฮิร์ต
๒๐ ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง 
  ใช้ความถี่เดี่ยวกัน   ใช้ระบบเดี่ยวกัน
  อยู๋ในระยะการทำงานของเครื่อง   ใช้ยี่ห้อเดี่ยวกัน
           
           

 

                          วิชา การติดต่อสื่อสารทางทหาร สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                                      นศท.ชั้นปีที่ ๕ ชาย จำนวน ๒๐ ข้อ

 
ในพื้นที่รวมพลหน่วยทหารต่างๆจะมารวมกันเพื่อเตรียมการปฏิบัติทางยุทธวิธีต่อไป เพื่อป้องกันการสืบค้นหา
  ของข้าศึก จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร ทุกขั้นตอน ฉะนั้น เราจะใช้มัชฌิมการสื่อสารใด
  เป็นหลักและห้ามใช้การสื่อสารใด
  วิทยุ/เสียงสัญญาณ   ทางสาย/วิทยุ
  นำสาร/เสียงสัญญาณ   เสียงสัญญาณ/ทัศนสัญญาณ
2 การเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี เมื่อผู้บังคับหน่วยอนุมัติให้มีการเคลื่อนย้ายได้ จะใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารในการ
  ควบคุมการเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วและได้ผลดีที่สุด คือการสื่อสารประเภทใด
  วิทยุถ่ายทอด   วิทยุ
  นำสาร   ทัศนสัญญาณ
ในการเข้าตี ก่อนการปะทะกับข้าศึก โดยปกติจะระงับการใช้งานวิทยุหรือเงียบฟัง เพื่อเตรียมการโจมตีข้าศึก 
  ในระหว่างนั้น เราจะใช้การติดต่อสื่อสารประเภทใด แทนการใช้วิทยุ
  การนำสาร   เสียงสัญญาณ
  ทัศนสัญญาณ   ทางสาย
เมื่อการเข้าตีประสบผลสำเร็จแล้ว ในขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา เราจะใช้การติดต่อสื่อสาร
  ประเภทใด
  การนำสาร   ทางสาย
  เสียงสัญญาณ   วิทยุ
เมื่อภารกิจกำหนดว่า ให้ยึดภูมิประเทศ ผู้บังคับหน่วยอาจจะทำการตั้งรับแบบพื้นที่ วิธีการสื่อสารหลักที่จะใช้งาน
  คือ ข้อใด
  ทางสาย   วิทยุ
  ทัศนสัญญาณ   เสียงสัญญาณ
การสื่อสารระหว่างการร่นถอย เพื่อเป็นการลวงและรักษาปริมาณของข่าวให้อยู่ในระดับปกติ การส่งข่าวทางวิทยุ
  คงดำเนินต่อไป ระหว่างนี้  เราจะเพิ่มการสื่อสารประเภทใด
  ทางสาย   พลนำสารพิเศษ
  วิทยุถ่ายทอด   การนำสารทางอากาศ
การสื่อสารในการรบในป่าจะมีปัญหายุ่งยากที่สุดเนื่องจากธรรมชาติเป็นอุปสรรคแต่หน่วยที่ทำการรบต้องพยายาม
  ทุกวิถีทางที่จะมีการสื่อสารให้ได้ ในการใช้นั้นเราจะเน้นชนิดอะไร
  วิทยุ   นำสารทางอากาศ
  นำสารยานยนต์   ใช้ทุกชนิดที่มีอยู่ เพื่อดำรงการติดต่อสื่อสาร
วิทยุ ระบบ VHF/FM มีข้อดีที่รับ-ส่งข่าว ได้ชัดเจนในหน่วยระดับหมวดปืนเล็ก ส่วนมากจะใช้วิทยุ AN/PRC-77
  ใครเป็นผู้ใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสาร
  พลนำสาร   นายสินประจำหมวด
  รองผู้บังคับหมวด   ผู้บังคับหมวด
หมวดปืนเล็กจะใช้วิทยุ AN/PRC-77 ควบคุมการบังคับบัญชา หมู่ของตน และรายงานการปฏิบัติใปยังกองร้อยของ
  ตน เมื่อใช้เสาอากาศยาว ๗ ท่อน ๑๐ ฟุต จะสามารถติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด
  ๘ กิโลเมตร   ๑๐ กิโลเมตร
  ๑๓ กิโลเมตร   ๑๕ กิโลเมตร
๑๐ ในระหว่างการดำเนินกลยุทธ์ เมื่อผู้บังคับหมวดไม่สามารถติดต่อทางวิทยุกับหมู่ตนเองได้ จะใช้การสื่อสารใดเสริม
  ทางสาย   เสียงสัญญาณ
  การนำสาร   ทัศนสัญญาณ
๑๑ ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร คือ
  จัดการสื่อสารในบริเวณที่ตั้งที่ทำการบังคับการ   จัดการสื่อสารฝ่ายอำนวยการภายในหน่วย
  จัดการสื่อสารระหว่างกองบังคับการกับผบ.หน่วย ถูกทุกข้อ
๑๒ ข้อใดไม่ใช่หลักนิยมการวางการสื่อสาร
  แนวหน้าวางไปยังแนวหลัง   หน่วยเหนือวางไปยังหน่วยรอง
  หน่วยสนับสนุนวางไปยังหน่วยรับการสนับสนุน   หน่วยข้างเคียงวางจากซ้ายไปขวา
๑๓ หน่วยสื่อสาร หมายถึง หน่วยทหารเหล่าใดก็ได้ ที่ทำการติดต่อสื่อสาร ยกเว้นทหารเหล่าใด
  เหล่าราบ   เหล่าม้า
  เหล่าทหารสื่อสาร   ไม่มีข้อใดถูก
๑๔ ข้อใดไม่จัดอยู่ในหมวดสื่อสารของกรมทหารราบ
  ตอนศูนย์ข่าว   ตอนวิทยุ
  ตอนทางสาย   ตอนนำสาร
๑๕ การสื่อสารประเภทใด ที่มีความปลอดภัยในการสื่อสาร น้อยที่สุด
  การนำสาร   ทางสาย
  วิทยุ   ทัศนสัญญาณ
๑๖ การสื่อสารประเภทใด ที่มีความปลอดภัยในการสื่อสาร มากที่สุด
  วิทยุ   โทรศัพท์
  พลนำสาร   สัตว์นำสาร
๑๗ ข้อดี ของการใช้วิทยุ คือ 
  ติดตั้งได้รวดเร็วกว่าทางสาย   สามารถติดต่อได้ในขณะเคลื่อนที่
  สามารถพูดสวนทางกันได้   ถูกทั้ง ก. และ ข.
๑๘ หลักการเขียนข่าวที่ถูกต้อง คือข้อใด 
  ชัดเจน,กะทัดรัด,สมบูรณ์   รวดเร็ว,แน่นอน,ปลอดภัย
  รวดเร็ว,ชัดเจน,สมบูรณ์   กะทัดรัด,ปลอดภัย,ชัดเจน
๑๙ หน่วยสื่อสาร หมายถึง ทหารเหล่าใดก็ได้ที่ทำหน้าที่การสื่อสารให้กับหน่วยของตน ยกเว้นทหารเหล่าใด
  เหล่าทหารสื่อสาร   เหล่าทหารราบ
  เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารสารวัตร
๒๐ หน่วยทหารสื่อสาร ใช้ทหารเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร
  เหล่าทหารสื่อสาร   เหล่าทหารราบ
  เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารสารวัตร
           
           

 

                      วิชา การติดต่อสื่อสารทางทหาร สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                                นศท.ชั้นปีที่ ๔ หญิง จำนวน ๑๐ ข้อ

 
 ในการดำเนินการรบ  ผู้บังคับบัญชาใช้เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อสื่อสารบังคับบัญชา จนมีคำกล่าวว่า           
  "การสื่อสาร คือ ............."
  ความรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร   เสียงของผู้บังคับบัญชา
  ความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร   หน้าที่ของทหารสื่อสาร
หน่วยสื่อสาร หมายถึง ทหารเหล่าใดก็ได้ที่ทำหน้าที่การสื่อสารให้กับหน่วยของตน ยกเว้นทหารเหล่าใด
  เหล่าทหารสื่อสาร   เหล่าทหารราบ
  เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารสารวัตร
หน่วยทหารสื่อสาร ใช้ทหารเหล่าใดเป็นผู้ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร
  เหล่าทหารสื่อสาร   เหล่าทหารราบ
  เหล่าทหารช่าง   เหล่าทหารสารวัตร
4 มัชฌิมการสื่อสารทางทหาร แบ่งตามการใช้งานออกเป็น ๔ ชนิด อะไรบ้าง
  พลนำสาร,ไปรษณีย์,สัตว์นำสาร,โทรคมนาคม   โทรศัพท์,โทรเลข,วิทยุ,ดาวเทียม
  วิทยุ,โทรศัพท์,พลนำสาร,สัตว์นำสาร   พลนำสาร,วิทยุ,โทรศัพท์,ไปรษณีย์
5 มว.ส. ของกองพันทหารราบ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน อะไรบ้าง
  บก.มว.-ตอนวิทยุ-ตอนโทรศัพท์   บก.มว.-ตอนโทรศัพท์-ตอนโทรเลข
  ตอนวิทยุ-ตอนทางสาย-ตอนโทรเลข   บก.มว.-ตอนวิทยุ-ตอนทางสาย
การส่งข่าวจากแนวหน้ามาสู่แนวหลังในสมัยก่อนนั้น เราจะใช้สัตว์นำสารชนิดอะไร
  สุนัข   นกพิราบ
  ม้า   นกอินทรี
นกหวีด ในทางทหารจัดเป็นมัชฌิมการติดต่อสื่อสาร ประเภทอะไร
  ทัศนะสัญญาณ   เสียงสัญญาณ
  ประเภทไฟฟ้า   ไปรษณีย์
โทรศัพท์,โทรเลข,โทรพิมพ์ ในทางทหารจัดเป็นมัฌิมการสื่อสาร ประเภทอะไร
  ทัศนะสัญญาณ   เสียงสัญญาณ
  ประเภทไฟฟ้า   ไปรษณีย์
ภารกิจหลักของหน่วยสื่อสาร คือ
  จัดการสื่อสารในบริเวณที่ตั้งที่ทำการบังคับการ   จัดการสื่อสารฝ่ายอำนวยการภายในหน่วย
  จัดการสื่อสารระหว่างกองบังคับการกับผบ.หน่วย ถูกทุกข้อ
๑๐ มัชฌิมการสื่อสารประเภทใด ที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นสื่อ ในการติดต่อสื่อสาร
  ทัศนะสัญญาณ   เสียงสัญญาณ
  ประเภทวิทยุ   ไปรษณีย์
           
           

 

                  วิชา การติดต่อสื่อสารทางทหาร สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                             นศท.ชั้นปีที่ ๕ หญิง จำนวน ๑๐ ข้อ

 
๑. การสื่อสารที่สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล แต่ใช้เวลาในการติดตั้งมาก คือ ข้อใด
  พลนำสาร   สัตว์นำสาร
  โทรศัพท์   วิทยุ
ล้อสาย RL-159/U มีความจุ สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ได้ทั้งหมดกี่เมตร
  ๔๐๐ เมตร   ๘๐๐ เมตร
  ๑,๒๐๐ เมตร   ๑,๖๐๐ เมตร
ล้อสาย DR-8 ๑ ล้อ สามารถจุ สายโทรศัพท์สนาม WD-1/TT ได้ทั้งหมดกี่เมตร
  ๔๐๐ เมตร   ๘๐๐ เมตร
  ๑,๒๐๐ เมตร   ๑,๖๐๐ เมตร
 ในขณะเคลื่อนที่เราสามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารประเภทใด
  โทรศัพท์   วิทยุ
  โทรพิมพ์   ไปรษณีย์
ในหนึ่งสถานีวิทยุ มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,สายอากาศ
  เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,แหล่งพลังงาน,สายอากาศ
การเลือกที่ตั้งวิทยุต้องอยู่ในพื้นที่ ที่มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติการสื่อสารกับสถานีอื่นได้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
  ในการส่งและรับสัญญาณวิทยุ ควรพิจารณาพื้นที่ประเภทใด  
  พื้นที่ราบ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนที่   พื้นที่ราบสูง หรือบนยอดเขาสูง
  พื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์จากน้ำ   ต้นไม้ที่มีพุ่มหนาทึบเพื่อซ่อนพราง
วิทยุ PRC-624 เป็นวิทยุชนิดมือถือ พกพาสะดวก ใช้งานในหน่วยระดับ หมู่-หมวด ในหมู่ปืนเล็กใครเป็นผู้ใช้งาน
  ผบ.หมู่   หน.ชุดยิง ก.
  หน.ชุดยิง ข.   พลยิง M 203
วิทยุ AN/PRC-77 ใช้งานอยู่ในย่านความถี่ใด
  ๑.๐๐-๒๙.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๓๐.๐๐-๗๕.๙๕ เมกะเฮิร์ต
  ๗๖.๐๐-๑๒๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต   ๑๒๑.๐๐-๑๖๐.๙๕ เมกะเฮิร์ต
วิทยุ PRC-624 ได้แหล่งจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่ ๑๐-๑๗ โวลต์ มีน้ำหนัก ๙๖๐ กรัม สามารถติดต่อได้ไกล
  ประมาณเท่าใด ถ้าใช้เสาอากาศชนิดสั้น      
  ๑-๓ กม.   ๓-๕ กม.
  ๕-๘ กม.   ๘-๑๐ กม.
๑๐ วิทยุ AN/PRC-77 เป็นวิทยุระบบ FM แบบของการใช้งานเป็นคำพูด  ถ้าใช้เสาอากาศยาว ๗ ท่อน ๑๐ ฟุต มีระยะ
  การติดต่อได้ไกลประมาณเท่าใด      
  ๘ กม.   ๑๒ กม.
  ๑๕ กม.   ๒๐ กม.
           
Visitors: 276,026