แผนกวิชาทหารปืนใหญ่

 

 

                                           วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้
                                      นศท. ชั้นปีที่ ๒,๓ ชาย,หญิง จำนวน ๒๐ ข้อ
   
         
๑. สมัยโบราณเราใช้ ปืนใหญ่เป็นเครื่องมือในการทำสงครามเพื่อ
  ทำลายป้อมค่าย,ข่มขวัญข้าศึก ทำลายแม่ทัพ
  ทำลายกำลังทหารและยุทโธปกรณ์ ทำลายช้าง ม้า
เครื่องหมายเหล่าทหารปืนใหญ่ทำด้วยโลหะสีทอง ติดที่คอปกเสื้อขวาเป็นรูปอะไร
  รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน รูปสายฟ้าประกอบกับจักร
  รูปลูกระเบิดมีเปลว รูปปืนใหญ่โบราณไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว
อำนาจกำลังรบประกอบด้วยองค์ประกอบใหญ่สองส่วนคือ อำนาจการยิงและการดำเนินกลยุทธ์ 
    ข้อใดเป็นอำนาจการยิงที่เป็นอาวุธยิงสนับสนุน    
  ฮ.โจมตี ป.จากเรือรบ
  ป.สนาม ถูกทุกข้อ
ภารกิจของทหารปืนใหญ่สนามคือ การยิงสนับสนุนแก่หน่วยทหารดำเนินกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง แม่นยำ 
  ทันเวลาด้วยการยิงตัดรอนกำลัง การยิงทำลายและประสานการยิงสนับสนุนทั้งปวง ภารกิจที่สำคัญ
  ของทหารปืนใหญ่มีสองอย่างคือ    
  การยิงสนับสนุนและประสานการยิง การยิงตัดรอนกำลัง,การยิงทำลาย
  การประสานการยิง,การยิงข่ม การยิงทำลาย,การเตรียม
ระบบอาวุธของทหารปืนใหญ่มี ๔ ระบบคือ ระบบค้นหาเป้าหมาย,ระบบอำนวยการยิง,ระบบอาวุธกระสุน
  และระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบใดที่เปรียบเสมือนดวงตาของทหารปืนใหญ่
  ระบบค้นหาเป้าหมาย ระบบอำนวยการยิง
  ระบบอาวุธและกระสุน ระบบควบคุมบังคับบัญชา
กรรมวิธีเปลี่ยนข้อมูลซึ่งมาจากองค์กรต่าง ๆ ในระบบค้นหาเป้าหมายให้เป็นหลักฐานที่ยิงที่ถูกต้อง รวดเร็ว
  ลันเวลาเพื่อส่งหลักฐานเหล่านั้น (คำสั่งยิง) ไปยังระบบอาวุธให้ทำการโจมตีเป้าหมายคือ
  การค้นหาเป้าหมาย การอำนวยการยิง
  ระบบอาวุธและกระสุน การควบคุมบังคับบัญชา
เครื่องมือค้นหาเป้าหมายที่มีอยู่ในการควบคุมของทหารปืนใหญ่ได้แก่
  ผู้ตรวจการณ์หน้าทางพื้นดินและทางอากาศ เรดาร์ตรวจจับการยิง ป. และ ค.
  เครื่องมือค้นหาเป้าหมายด้วยแสง-เสียง ถูกทุกข้อ
         
         
การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนามสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะคือ
  ปืนใหญ่สนามจำลองและอาวุธส่ง ปืนใหญ่ลากจูงและปืนใหญ่อัตตาจร
  ตามลักษณะอาวุธและตามวิธีการขนส่ง ปืนใหญ่กระสุนวิถีราบและปืนใหญ่กระสุนวิถีโค้ง
การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนามตามวิธีการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
  ปืนใหญ่ประเภทลากจูงและอาวุธส่ง ปืนใหญ่ประเภทอัตตาจรและอาวุธส่ง
  ปืนใหญ่ประเภทนำวิถีและอาวุธส่ง ปืนใหญ่ประเภทลากจูงและอัตตาจร
๑๐ ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ M ๑๐๑ A ๑ (ปรับปรุง) จัดเป็น ป. ขนาดใด
  ปืนใหญ่เบา ปืนใหญ่กลาง
  ปืนใหญ่หนัก ปืนใหญ่หนักมาก
๑๑ ข้อใดไม่ใช่ขีดความสามารถของทหารปืนใหญ่สนาม    
  สามารถยิงด้วยชนวน-กระสุนหลาย ส่องสว่างสนามรบได้
    ผสมกันได้    
  สามารถยิงสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง ทำลายป้าหมายเคลื่อนที่และเป้าหมายเป็น
        จุดได้อย่างจำกัด
๑๒ ข้อใดไม่ใช่ขีดจำกัดของทหารปืนใหญ่สนาม
  ป้องกันตนเองทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ การยิง ป. เป็นจุดอ่อนให้ข้าศึกตรวจจับที่ตั้งได้
    ได้อย่างจำกัด    
  การยิงเป้าหมายเป็นจุดและเป้าหมาย เคลื่อนที่ได้ท่าหน่วยรับการสนับสนุน
    เคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด    
๑๓ วัตถุประสงค์ของการจัดหน่วย ป. เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดกำลังทำการรบให้สามารถสนับสนุน
  หน่วยดำเนินกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและออมกำลังหน่วยปืนใหญ่ประกอบด้วยส่วนย่อย
  ที่เป็นฐาน ๓ ส่วนคือ    
  ส่วนควบคุมบังคับบัญชา,ส่วนการยิงและผตน. ส่วนควบคุมบังคับบัญชา,ส่วนการยิงและศอย.
  ส่วนควบคุมบังคับบัญชา,ส่วนยิงและกระสุน ส่วนควบคุมบังคับบัญชา,ส่วนยิงและส่วนสนับสนุน
   
   
๑๔ การจัดกองพันทหารปืนใหญ่ในกรมทหารปืนใหญ่ของกองพลดำเนินกลยุทธ์มีอัตราการจัดกองพัน
  ทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ๑๐๕ มม. ลากจูงกี่กองพัน  
  ๔ กองพันทหารปืนใหญ่ ๓ กองพันทหารปืนใหญ่
  ๒ กองพันทหารปืนใหญ่ ๑ กองพันทหารปืนใหญ่
         
         
๑๕ ในกองร้อยทหารปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ๑๐๕ มม. ลากจูงมีอัตราการจัดปืนใหญ่จำนวนกี่กระบอก
  ๔ กระบอก ๖ กระบอก
  ๑๒ กระบอก ๑๘ กระบอก
๑๖ ปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ M ๑๐๑ A ๑ (ปรับปรุง) ใช้กระสุนแบบใด
  แยกกระสุน ครบนัด
  ซ้อมรบ กึ่งรวม
๑๗ ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๒๕ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๑๙๘ ใช้กระสุนแบบใด
  ฝึกบรรจุ กึ่งรวม
  แยกบรรจุ ครบนัด
๑๘ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ ๒๐ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๗๑ ผลิตโดยประเทศใด
  สหรัฐ จีน
  อังกฤษ อิสราเอล
๑๙ ปืนใหญ่หนักกระสุนวิถีราบ ๓๔ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ GHN ๔๕ มีระยะยิงไกลสุดเท่าไหร่
  ๑๑ กิโลเมตร ๑๗.๕ กิโลเมตร
  ๓๖.๙ กิโลเมตร ๓๙.๖ กิโลเมตร
๒๐ ปืนใหญ่ที่ประจำการใน ทบ. ไทยที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเองหรือที่เรียกว่าปืนใหญ่อัตตาจร
  คืออาวุธชนิดใด    
  ป. ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ GHN ๔๕ ป. ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๗๑
  ป. ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๑๐๙ A ๕ ป. ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ M ๑๐๑ A ๑
Visitors: 276,026