แผนกวิชารบพิเศษ

 

    

                                                  วิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ

                                   สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 2 จำนวน  20 ข้อ

 
   
1. ข้อความต่อไปนี้อ่านว่าอย่างไร “ THAILAND ประเทศไทย 1 : 50,000 ”  
   ไทยแลนด์ ประเทศไทย 1 ต่อ 50,000 แผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000  
  ไทยแลนด์ แผนที่ประเทศไทย 1 ต่อ 50,000 แผนที่ THAILAND มาตราส่วน 1 : 50,000  
2.   “ หมายเลขระวาง ” อยู่บริเวณใดของแผนที่ ?      
  ขอบระวางมุมบนด้านซ้าย และขวาของแผนที่ ขอบขอบระวางมุมล่างด้านซ้ายของแผนที่  
  ระวางมุมบนด้านขวาและมุมล่างด้านซ้ายของแผนที่ ขอบระวางมุมล่างด้านขวาของแผนที่  
3. ข้อใดใช้เป็นชื่อของระวางแผนที่ ?      
  บ้าน   โรงเรียน  
  วัด   อำเภอ  
4. ถ้าเราต้องการทราบลักษณะภูมิประเทศ ที่อยู่เลยขอบระวางแผนที่ซึ่งกำลังใช้งานอยู่ จะดูรายละเอียดได้จากที่ใด ?  
  สารบาญแสดงแนวแบ่งเขตการปกครอง  คำแนะนำเกี่ยวกับความสูง  
  สารบาญระวางติดต่อ   คำอธิบายสัญลักษณ์  
5.  มาตราส่วนเส้นบรรทัด มีหน่วยวัดระยะกี่หน่วยอะไรบ้าง ?      
  มี  4 หน่วย คือ ไมล์  เมตร  หลา  กิโลเมตร มี  4  หน่วย คือ ไมล์  เมตร  หลา  ไมล์ทะเล  
  มี  3  หน่วย คือ กิโลเมตร  ไมล์  ไมล์ทะเล มี  4  หน่วย คือ ไมล์  หลา  ไมล์ทะเล  ฟุต  
6. “ จุดศูนย์กำเนิด ”  คือบริเวณใด ?      
  เส้นลองติจูด ตัดกับ เส้นละติจูด ที่กรุงเทพมหานคร เส้นละติจูด ตัดกับเส้น ลองติจูด ที่ตำบลกรีนิช   
    ประเทศไทย     ประเทศอังกฤษ  
  เส้นละติจูด ตัดกับเส้น ลองติจูด ที่กรุงลอนดอน เส้นลองติจูด ตัดกับ เส้นละติจูด ที่นครเวียงจันทร์   
    ประเทศอังกฤษ                                                  ประเทศ สปป.ลาว  
7. ระบบที่ใช้อ้างอิงในการกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลกจากแผนที่ คือระบบใด ?  
  ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ และ ระบบพิกัดประวัติศาสตร์ ระบบพิกัดแบบ UTM และ ระบบพิกัดประวัติศาสตร์
  ระบบพิกัดแบบ UTM และ ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ระบบพิกัดแบบ UTM และ ระบบเมตริก  
8. การอ่านค่าพิกัดของจุดใด ๆ บนแผนที่มีหลักในการอ่านอย่างไร ?    
  อ่านไปทางขวา แล้วกลับมาทางซ้าย อ่านไปทางขวา แล้วขึ้นข้างบน  
  อ่านไปทางซ้าย แล้วลงข้างล่าง อ่านไปทางขวา แล้วลงข้างล่าง  
9. พิกัด 4 ตัว , 6 ตัว , 8 ตัวตามลำดับมีค่าความแตกต่างคลาดเคลื่อนในเรื่องของระยะทางเท่าใด ?  
  10 เมตร , 100 เมตร , 1,000 เมตร  1,000 เมตร , 200 เมตร , 10 เมตร  
  1,000 เมตร , 100 เมตร , 10 เมตร 100 เมตร , 200 เมตร , 300 เมตร  
10. เครื่องมือ P67 สามารถใช้อ่านค่าพิกัดของแผนที่มาตราส่วนใดได้บ้าง?  
  มาตราส่วน 1 : 50,000  และ 1 : 25,000 มาตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 52,000  
  มาตราส่วน 1 : 15,000 และ 1 : 25,000  มาตราส่วน 1 : 50,000 และ 15,000   
11. ข้อใดหมายถึง “ มุมภาคทิศ ” ?      
  มุมที่วัดเวียนทวนเข็มนาฬิกาตามแนวดิ่ง มุมที่วัดเวียนตามเข็มนาฬิกาตามแนวดิ่ง จากทิศทาง
    จากทิศทางหลักไปยังตำบลที่ต้องการ   หลักไปยังตำบลที่ต้องการ  
  มุมที่วัดเวียนตามเข็มนาฬิกาตามแนวระดับ          ง. มุมที่วัดเวียนทวนเข็มนาฬิกาตามแนวระดับ จาก  
    จากทิศทางหลักไปยังตำบลที่ต้องการ        ทิศทางหลักไปยังตำบลที่ต้องการ  
12.  “ ผังเดคลิเนชั่น ”  บนขอบระวางแผนที่ บอกให้เราทราบเรื่องอะไร ?  
  บอกทิศที่เราจะเดินไปให้ถึงที่หมาย บอกแผนผังลายแทงขุมทรัพย์  
  แสดงแนวทิศเหนือที่เกี่ยวข้องกับระวางแผนที่ ที่กำลังใช้งาน            ไม่ได้บอก  
13. “ กรอบอ้างค่าของกริด ” แสดงให้ทราบเรื่องอะไร ?      
  แสดงให้ทราบว่า ขณะนี้เราอยู่ที่ใดบนแผนที่บนแผนที่อะไร แสดงวิธีการอ่านค่าพิกัดกริด ของจุดใด ๆ   
  แสดงให้ทราบว่า เราจะเดินทางกันอย่างไร แสดงให้ทราบว่าขณะนี้เราอยู่พิกัดที่เท่าใด  
14. ระบบกริดทางทหารแบบ UTM ใช้วิธีการใดมาสร้างตารางโครงข่ายแผนที่ ?  
  ความสูงของรูปทรงกระบอก รัศมีภาพหน้าตัดของรูปทรงกระบอก  
  น้ำหนักของรูปทรงกระบอก เส้นรอบวงของรูปทรงกระบอก  
15. ระบบกริดแบบ UTM แบ่งเขตกริดโซนไว้อย่างไร ?      
   60 เขต ๆ ละ 6 องศา         60 เขต ๆ ละ 12 องศา  
   60 เขต ๆ ละ 8 องศา   60 เขต ๆ ละ 10 องศา  
16. ถ้าวัดมุมภาคของตำบลใด ๆ ได้ 135 องศา เราจะวาง P67 บนแผนที่อย่างไร?  
  วางให้ส่วนโค้งไปทางขวา   วางให้ส่วนโค้งไปทางซ้าย  
  วางให้ส่วนโค้งขึ้นข้างบน   วางให้ส่วนโค้งให้ลงมาทางด้านล่าง  
17. เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตที่อยู่ด้านหน้าทางเข้า โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง บนแผนที่ จะแสดงไว้ด้วยสีอะไร 
  สีเขียว   สีแดง  
  สีน้ำตาล    สีดำ  
18. บริเวณที่เป็นชุมชนหนาแน่น บนแผนที่จะแสดงไว้ด้วยสีอะไร?      
  สีดำ   สีเขียว  
  สีน้ำตาล   สีแดง  
19. แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ถ้าวัดระยะบนแผนที่ได้  8 เซนติเมตร ในภูมิประเทศจริงจะมีระยะทางเป็นเท่าใด ?  
    2  กิโลเมตร          6  กิโลเมตร  
  4   กิโลเมตร        8  กิโลเมตร  
20. ความสูง – ต่ำ ของภูมิประเทศ วัดจากอะไร ?      
  พื้นที่เชิงเขา ถึงบริเวณยอดเขา ต่ำกว่าหลักฐาน ระยะในทางดิ่งซึ่งอยู่สูง หรือ ต่ำกว่าพื้นหลักฐาน  
  พื้นที่รอบ ๆ เชิงเขา   ไม่มีข้อใดถูก  
             

   

 

                                     วิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ

                   สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 3 (ช,ญ) จำนวน  20 ข้อ

 
   
1. เส้นชั้นความสูงใด มีตัวเลขกำกับความสูงไว้ด้วย?      
  เส้นชั้นความสูงหลัก   เส้นชั้นความสูงแทรก  
  เส้นชั้นความสูงรอง   เส้นชั้นความสูงดีเพรสชั่น                                                                                                                                                                                                                                          
2. การขอกระสุนปืนใหญ่ยิงเพื่อ กำหนดจุดที่อยู่ให้กับตนเองมีหลักเกณฑ์ว่าอย่างไร?  
  ขอยิงลงบริเวณตำบลใดก็ได้ แต่ให้ ขอยิงลงบริเวณตำบลใดก็ได้ แต่ให้ใกล้ที่อยู่  
    ไกลที่อยู่ตนเองไว้อย่างน้อย 1 กิโลเมตร    ตนเองไว้เพราะจะได้มองเห็น  
   ระยะที่ทำการขอยิง จะขอที่ระยะใด ๆ  จะต้องขอเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดตัดกันของเส้นกริดตั้ง   
    ก็ได้ไม่จำกัด     และเส้นกริดนอนบนแผนที่เท่านั้นและกระสุน 2 นัด   
          จะต้องอยู่ห่างกันตั้งแต่ 2 กิโลเมตร ถึง 4 กิโลเมตร  
3. ส่วนประกอบสำคัญของเข็มทิศเลนเซติค มีส่วนประกอบที่สำคัญกี่อย่างอะไรบ้าง?  
   มี  3 ส่วน คือ ฝาตลับ  ครอบหน้าปัทม์เข็มทิศ   มี  3 ส่วน คือ ฝาตลับ  ตัวเรือนเข็มทิศ  หน้าปัทม์เข็มทิศ   
    ก้านเล็ง        
  มี 3 ส่วน คือ ฝาตลับ ก้านเล็ง หน้าปัทม์เข็มทิศ มี  3 ส่วน คือ ฝาตลับ ตัวเรือนเข็มทิศ  ก้านเล็ง  
4. ข้อใดคือ มาตรามุมที่แสดงบนหน้าปัทม์เข็มทิศ?      
   “ รอบใน ” มาตรามุมสีแดงหน่วยวัดเป็น “ องศา ”        ค.“รอบใน”มาตรามุมสีแดงหน่วยวัดเป็น“เรเดียน ”  “ รอบใน ” มาตรามุมสีดำหน่วยวัดเป็น “ องศา ”         
    “ รอบนอก ” มาตรามุมสีดำหน่วยวัดเป็น “ มิลเลียม ”  “ รอบนอก ” มาตรามุมสีแดงหน่วยวัดเป็น “ มิลเลียม ”
  “รอบนอก” มาตรามุมสีดำหน่วยวัดเป็น“เรเดียน” “รอบใน ”มาตรามุมสีแดงหน่วยวัดเป็น “เกรด”  
    “ รอบนอก ” มาตรามุมสีดำหน่วยวัดเป็น” เกรด    “รอบนอก” มาตรามุมสีดำหน่วยวัดเป็น“เรเดียน”  
5. เข็มทิศเลนเซติค จะต้องอยู่ห่างจาก สายโทรศัพท์ สายโทรเลข ลวดหนาม เป็นระยะเท่าใด ?  
   5  เมตร             18   เมตร  
   10  เมตร    0.5  เมตร  
6. แผนที่ที่ทางทหารใช้ในการปฏิบัติการทางยุทธวิธีมีมาตราส่วน คือ  
   1: 25,000    1: 100,000  
   1: 50,000    1: 250,000  
7. เลขอักษรที่แสดงไว้ในกรอบอ้างค่ากริด เช่น 47 P หมายถึง    
  อักษรประจำจัตุรัสแสนเมตร   เลขระวาง                                 
  เลขอักษรประจำเจตกริด              เลขลำดับชุด  
8. การแบ่งเขตโซนในระบบยูทีเอ็ม จะแบ่งได้กี่เขตโซน      
  50 โซน                                   60 โซน  
  70  โซน                                  80 โซน  
9. อักษรประจำจัตุรัสแสนเมตรของ แผนที่มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ตัวอย่าง เช่น  
   48 N    RTSD   
   PQ     L 7017  
10. การแบ่งกริดโซนระหว่างลองจิจูดตะวันตกกับตะวันออก คือ    
  180 องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก 90   องศาตะวันตก – 180 องศาตะวันออก  
  180 องศาตะวันตก – 360  องศาตะวันออก 180 องศาตะวันตก –90 องศาตะวันออก  
             
11. ความกว้างและความยาวของกริดโซนเป็นองศา คือ      
  กว้าง  6 องศา ยาว  8   องศา กว้าง  3 องศา ยาว  5  องศา   
  กว้าง  8 องศา ยาว  10 องศา ง. กว้าง  5 องศา ยาว 15 องศา       
12. การแบ่งกริดโซนของละติจูดใต้และเหนือจะแบ่งที่เส้นกี่องศา    
  60 องศาใต้ – 80 องศาเหนือ 80 องศาเหนือ – 60 องศาใต้  
  80 องศาใต้ – 84 องศาเหนือ 84  องศาเหนือ – 80 องศาใต้  
13. เส้นที่ลากรอบโลกจากตะวันตกไปตะวันออก คือ เส้น      
  เส้นอีเควเตอร์                               เส้นลองติจูดตก/ออก    
  เส้นเมอร์ริเดียน   เส้นละติจูดใต้/เหนือ  
14. เส้นที่ลากจากขั้วโลกเหนือมาขั้วโลกใต้ คือเส้น      
  เส้นเมอร์ริเดียน     เส้นลองติจูดตก/ออก      
  เส้นอีเควเตอร์   เส้นละติจูดใต้/เหนือ    
15. เส้นชั้นความสูงที่มีสีน้ำตาลบนแผนที่ ถือระดับความสูงจากระดับใด  
  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  จากระดับน้ำทะเลสูงสุด               
  จากพื้นระดับเริ่มต้นของพื้นดิน จากระดับน้ำทะเลต่ำสุด  
16. เส้นชั้นความสูงมีกี่ประเภท        
   4 ประเภท                                      6 ประเภท  
   5 ประเภท                                      7 ประเภท  
17. เส้นชั้นความสูงที่มาบรรจบกันหลาย ๆ วง วงในที่เล็กที่สุดและมีกากบาทกับตัวเลข เช่น หมายถึง  
  คอเขา            หุบเขา  
  สันเขา   ยอดเขา                                                                      
18. การบอกถึงพื้นที่ที่มีความต่ำ เช่น แอ่งน้ำ หนอง บึง จะเขียนไว้ด้วยเส้นชั้นประเภทใด  
  เส้นชั้นความสูงดีเพรสชั่น                                                          เส้นชั้นความสูงแทรก                            
  เส้นชั้นความสูงรอง   เส้นชั้นความสูงหลัก                             
19. เข็มทิศเลนเซติกที่ตั้งเรือนในแผ่นลูกศรจะบอกค่าของมุมอยู่  2 ชนิด คือ  
  องศา ลิปดา                                      ลิปดา ฟิลิปดา                                      
  องศา มิลเลียม      องศา ฟิลิปดา  
20. การแปลงค่ามุมกลับหรือมุมตรงกันข้ามมีวิธีคิดดังนี้      
  เอา ๒๗๐ องศา + หรือ    เอา 180  องศา + หรือ -  
  เอา ๓๖๐ องศา + หรือ    เอา  90   องศา + หรือ -     
             

 

 

วิชาการสงครามพิเศษ7-10 สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 4 (ช.) จำนวน 20 ข้อ  
      (บ่อนทำลาย,ก่อวินาศกรรม, ปบ.โดยตรง)  
๑. ข้อใดคือความหมายของการก่อวินาศกรรม      
    ก.  กิจกรรมเพื่อทำลายความเข้มแข็งทางทหาร,เศรษฐกิจ,สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาติ  
    ข.  ปฏิบัติโดยกำลังรบนอกแบบ และ ปชช.ทีมีอิทธิพลในท้องถิ่น  
    ค.  การปฏิบัติภารกิจระยะสั้น เชิงรุก ด้วยกำลังขนาดเล็กของหน่วย รพศ.  
    ง.  การกระทำโดยจงใจเพื่อมุงทำลายให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน วัตถุสิ่งของ อาคารสถานที่    
    หรือเพื่อเป็นการกระทำเพื่อรบกวนหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆ อันก่อให้เกิดความปั่นปวน  
    ทางเศรษฐกิจ,สังคมจิตวิทยา      
๒. การก่อวินาศกรรมมุ่งทำลายอะไร      
  ก.   ทรัพย์สิน ข.   วัตถุสิ่งของ  
  ค.   อาคารสถานที่ ง.   ถูกทุกข้อ  
๓.  การก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด      
  ก.    ฝรั่งเศส ข.   เยอรมัน  
  ค.    สหรัฐอเมริกา ง.   รัสเซีย  
๔.   เป้าหมายทางยุทธศาสตร์  ได้แก่      
  ก.  โรงงานอุตสาหกรรม ข.   เขื่อนผลิตกระแสไพฟ้า  
  ค.   สะพานข้ามลำน้ำ ง.   ถูกทุกข้อ  
๕. มาตรการการต่อต้านการก่อวินาศกรรม ทำการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท อะไรบ้าง  
  ก.  มาตรการการป้องกัน และการหาข่าว ข.  มาตรการตอบโต้ และมาตรการการสอบสวน  
  ค.  มาตรการป้องกัน และมาตรการตอบโต้ ง.  มาตรการตอบโต้ และมาตรการต่อต้าน  
๖. การบ่อนทำลายตามระเบียบการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๑๗ หมายถึงอะไร  
  ก. หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่หน่วยทหารและกึ่งทหารกระทำเกี่ยวกับสงครามนอกแบบ    
    สงครามจิตวิทยาและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ  
  ข. หมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่หน่วยกึ่งทหารกระทำเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยาและการป้องกันและ  
    ปราบปรามการก่อความไม่สงบ      
  ค.  หมายถึงการกระทำใดๆ ที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยกความปั่นป่วน กระด้างกระเดื่อง อันจะนำไปจิตวิทยา  
    หรือทางใดทางหนึ่งสู่ความไม่สงบ หรือความอ่อนแอภายในชาติ ในทางการเมือง การทหาร   
    การเศรษฐกิจและสังคม      
  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และข้อ ข.      
๗. เป้าหมายของการบ่อนทำลายประกอบไปด้วยอะไรบ้าง      
  ก.  สังคม, เศรษฐกิจ, การทหารและการเมือง ข.  สถาบันครอบครัวและขนบธรรมเนียมประเพณี  
  ค. ขวัญ กำลังใจ ความคิดตลอดจนค่านิยมของสังคม   ง.  ถูกทุกข้อ  
๘. การเริ่มต้นจากการบ่อนทำลายความเชื่อถือต่อสถาบันสูงสุดของชาติ รวมถึงระบอบการปกครองแบบ  
  ประชาธิปไตยและระเบียบแบบแผนศีลธรรมอันดีงาม การยึดอำนาจทางการเมือง เป็นจุดหมายสำคัญ  
  ที่สุดของการดำเนินการบ่อนทำลายของฝ่ายตรงข้าม เป็นเป้าหมายของการบ่อนทำลายอะไร  
  ก. ทางการทหาร ข. ทางสังคม  
  ค. ทางเศรษฐกิจ ง.  ทางการเมือง  
๙. แบบของการบ่อนทำลายจะแบ่งการปฏิบัติต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้      
  ก.  การส่งเสริมให้เกิดความไม่พอใจ,การก่อให้เกิดความเอาใจออกห่าง   
      ข.  การจัดตั้งองค์กรบังหน้า, การแทรกซึมเพื่อเผยแพร่ลัทธิ ยุยงปลุกปั่น  
      ค.  การยุยงปลุกปั่น, การโฆษณาชวนเชื่อ, การทรยศหรือก่อการกบฏ  
  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ค.      
๑๐. ลักษณะการก่อวินาศกรรมทางกลมีดังต่อไปนี้      
  ก.  ทำให้เกิดการชำรุดแตกหักเสียหาย ไม่สามารถนำมา ข. ทำให้เกิดการสึกหรอ  
       ใช้การได้ ไม่สามารถนำมาใช้การได้      
  ค.ใช้เครื่องมือและชิ้นส่วนผิดขนาดจนทำให้เครื่องมือ ง.  ที่กล่าวมาทั้งหมดถูกทุกข้อ  
        เครื่องใช้นั้นใช้การไม่ได้เครื่องมือเครื่องใช้นั้นใช้การไม่ได้  
๑๑. มาตรการต่อต้านการบ่อนทำลาย โดยทั่วๆ ไปประกอบด้วยอะไรบ้าง  
  ก. การบริหาร และการพัฒนา ข. การปฏิบัติการด้านจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์  
  ค. การป้องกันและการตอบโต้ ง.  ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ  
๑๒. บทบาทของหน่วยข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองที่จะเหมาะสมในการดำเนินงานอยู่เฉพาะภายในขอบเขต  
  ของการต่อต้านข่าวกรองประกอบด้วยอะไรบ้างของการต่อต้านข่าวกรองประกอบด้วยอะไรบ้าง  
  ก. การเข้ารับการอบรมทางด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการหาข่าว  
  ข. ในพื้นที่ปฏิบัติการถ้าจำเป็นจะต้องใช้แรงงานเพื่อการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จควรใช้แรงงานการข่าวจาก  
    พวกที่ให้การสนับสนุนแก่ฝ่ายเรา      
  ค. การแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาอาชีพและสภาพแวดล้อม ทั้งการบริการและการรักษาความปลอดภัย   
                   เพื่อแก้ปัญหาความคับแค้นทางด้านจิตใจ ความยากไร้ทางวัตถุ  
  ง. การ  หาข่าว การสืบสวนสอบสวนและการอบรมเผยแพร่ถึงภัยอันตรายจากการดำเนินงานของฝ่ายบ่อนทำลาย        
    และแนวความคิดต่างๆ ที่ให้ส่วนราชการและเอกชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน  
13 การเข้าบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ยุยงก่อให้เกิดการนัดหยุดงานของลูกจ้าง ให้เกิด  
  ปิดโรงงาน การงดจ้างงานของนายจ้าง ทำลายบรรยากาศของการลงทุนและระบบการผลิตทางการอุตสาหกรรม   
  เกษตรกรรมและพาณิชย์กรรมเพื่อความมุ่งหมายเรื่องปากท้องของคนในเป้าหมายเป็นการบ่อนทำลายอะไร  
  ก.  ทางการทหาร ข.  ทางการเมือง  
  ค.  ทางเศรษฐกิจ ง.  ถูกทุกข้อ  
๑๔. ข้อความต่อไปนี้เป็นการต่อต้านการบ่อนทำลายที่มุ่งเน้นด้านการบริหารและการพัฒนา  
  ก.  ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาแร้นแค้นทางจิตใจ   
    ความยากไร้ทางวัตถุนับเป็นรากฐานนับเป็นรากฐานของรับผลการต่อต้านในระยะยาว  
  ข. เป็นการส่งเสริมการพัฒนาให้ได้ผลในด้านการสร้างความเชื่อถือจากประชาชน  
  ค. เป็นมาตรการการคุ้มครองการบริหาร การพัฒนาและการปฏิบัติทางจิตวิทยา ทำให้ประชาชน  
    เกิดความรู้สึกปลอดภัยจากการกระทำความชั่วร้ายของฝ่ายบ่อนทำลาย  
  ง. เพื่อเผยแพร่ลัทธิ ยุยง ปลุกปั่น เข้าควบคุมองค์การบริหารของเป้าหมายใช้เป้าหมายเป็นแนวร่วม   
    คือการเป็นมิตรชั่วคราว หรือเป็นลูกมือให้แก่องค์กรดังกล่าว  
๑๕.  การปฏิบัติการโดยตรง เป็นการปฏิบัติการในลักษณะใด      
  ก. เป็นการปฏิบัติในระยะสั้นๆ เชิงรุกด้วยกำลังรบขนาดเล็ก    
  ข. เป็นการปฏิบัติในระยะสั้นๆ เชิงรุกด้วยกำลังรบขนาดกลาง  
  ค. เป็นการปฏิบัติในระยะสั้นๆ เชิงรับด้วยกำลังรบขนาดเล็ก    
  ง. เป็นการปฏิบัติในระยะสั้นๆ เชิงรับด้วยกำลังรบขนาดกลาง  
๑๖.  การปฏิบัติโดยตรง เป็นการปฏิบัติเพื่ออะไร      
  ก.   เพื่อยึด ข.   ทำลาย  
  ค.   ก่อความเสียหาย ง.   ถูกทุกข้อ  
๑๗. การปฏิบัติโดยตรง หน่วยรบพิเศษจะดำเนินการอย่างไร      
  ก.   ใช้ยุทธวิธีของการโจมตีโดยตรง ข. ใช้ยุทธวิธีของการโจมตีโดยอ้อม  
  ค.   ใช้ยุทธวิธีของการโจมตีทางข้าง ง.  ใช้ยุทธวิธีของการโจมตีข้างหน้า  
๑๘. การปฏิบัติโดยตรง ของหน่วยรบพิเศษ มักจะมีผลกระทบต่อห้วงเวลาอันวิกฤตในระดับความสำคัญของอะไร  
  ก.  ยุทธศาสตร์และการยุทธ ข. ยุทธศาสตร์และการยุทธวิธี  
  ค.  ยุทธศาสตร์และการยุทธการ ง. ผิดทุกข้อ  
๑๙. รูปแบบของการปฏิบัติโดยตรง เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างไร    
  ก.  โจมตีต่อเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด ข.  โจมตีต่อเป้าหมายที่มีความสำคัญยิ่ง  
  ค. โจมตีต่อเป้าหมายที่มีความสำคัญมาก ง. โจมตีต่อเป้าหมายที่มีความสำคัญ  
๒๐. การปฏิบัติโดยตรง เป็นการปฏิบัติการทางทหารที่ดำเนินการนอกเหนือจากอะไร   
  ก.    พิสัยของระบบอาวุธทางการยุทธ ข.   พิสัยของระบบอาวุธทางยุทธการ  
  ค.    พิสัยของระบบอาวุธทางการยุทธวิธี ง.   พิสัยของระบบอาวุธทางยุทธนาวี  
           

 

 

    วิชาการสงครามพิเศษ 1-2  สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 4 (ญ.)จำนวน 10 ข้อ
 
1 ภารกิจหลักของหน่วยรบพิเศษมีอะไรบ้าง ?      
  ก. สงครามนอกแบบ   ข.  การปฏิบัติการจิตวิทยา
  ค.    การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ   ง. ถูกทุกข้อ
2 ความหมายของสงครามนอกแบบคืออะไร ?      
  ก.        เป็นการปฏิบัติการของกำลังทหาร   ข. กำลังกึ่งทหาร
  ค.        เป็นการดำเนินการโดยประชาชนในท้องถิ่นหรือชาวเมืองนั้น ๆ   
3 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของสงครามนอกแบบ ?      
  ก.        สงครามกองโจร   ข.   การก่อวินาศกรรม
  ค.    การปฏิบัติการพิเศษ   ง.    การบ่อนทำลาย
4 ข้อใดเป็นการบ่อนทำลาย ?      
  ก.        ทำลายความเข้มแข็งทางทหาร,การเมืองเศรษฐกิจ,สังคมจิตวิทยา ข. การก่อความเสียหายและทำลายล้าง
  ค.    ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.   ง.  ไม่มีข้อใดถูก
5  ข้อใดเป็นการก่อวินาศกรรม  ?      
  ก. การททำความเสียหายและทำลายล้าง         ข. ทำความเสียหายด้วยวัตถุระเบิด
  ค.    ทำความเสียหายด้วยเพลิง   ง.   ถูกทั้งข้อ ก.,ข. และ ค  
6 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ (ฉก.๙๐) จัดอยู่ใน รพศ.ใด     
  ก.       รพศ. ๑     ข.  รพศ. ๓  
  ข.       รพศ. ๔     ง.  รพศ. ๕
7 พื้นฐานของการปฏิบัติการจิตวิทยาโดยหน่วยรบพิเศษ คือใคร ?    
  ก. กระทำกับทหาร   ค. กระทำกับตำรวจ
  ค.    การกระทำกับประชาชน   ง.   ถูกทุกข้อ  
8 ขีดความสามารถของหน่วยรบพิเศษเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ?    
  ก. การปฏิบัติการรบ   ข. การข่าวกรอง
  ค.        เป็นที่ปรึกษาและแนะนำในการดำเนินการสงครามนอกแบบ ง.  ถูกทุกข้อ
9 ภารกิจของหน่วยรบพิเศษ คืออะไร ?      
  ก.        วางแผนอำนวยการและปฏิบัติการพิเศษ   ข.        วางแผน  ช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม
  ค.   วางแผน,ดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษในทุก          
    สภาพแวดล้อมทางยุทธการ   ง.  ไม่มีข้อถูก
10 กองพันทหารสื่อสารที่ ๓๕ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อหน่วยใด ?    
  ก. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   ข.   กองพลรบพิเศษ
  ค.    กรมรบพิเศษ   ง.   กองพันรบพิเศษ
             
   วิชาการสงครามพิเศษ1-2 สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 4  (ญ.) จำนวน 10 ข้อ
1.        สงครามประเภทใดเป็นส่วนหนึ่งของสงครามนอกแบบ    
  ก.  สงครามตามแบบ   ข. สงครามศาสนา
  ค.  สงครามกองโจร   ง.  สงครามนิวเคลียร์
2 สงครามนอกแบบประกอบด้วย      
  ก.  สงครามกองโจร     ข.  การบ่อนทำลาย
  ค.  การก่อวินาศกรรม     ง.  ถูกทุกข้อ
3 หน่วยงานใดในกองทัพบกรับผิดชอบในการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ
  ก.  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง   ข.  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
   ข.  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   ง. หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
4 การแบ่งประเภทของสงครามในปัจจุบัน      
  ก.  สงครามตามแบบ, สงครามไม่ตามแบบ   ข. สงครามพิเศษ, สงครามตามแบบ
  ค. สงครามกองโจร, สงครามพิเศษ   ง. ไม่มีข้อถูก
5 แนวความคิดในการใช้สงครามพิเศษของไทยมีอะไรบ้าง    
  ก. สงครามนอกแบบ   ข. สงครามจิตวิทยา
  ค. การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ   ง.   ถูกทุกข้อ
6 ข้อใดกล่าวถูกต้อง      
  ก. สงครามพิเศษหมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่หน่วยทหารและกึ่งทหารกระทำเกี่ยวกับสงครามนอกแบบ            
    สงครามจิตวิทยาและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
  ข. สงครามพิเศษหมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่หน่วยทหารกระทำเกี่ยวกับสงครามนอกแบบ  
    สงครามจิตวิทยาและการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
  ค. สงครามพิเศษหมายถึง มาตรการและกิจกรรมที่หน่วยกึ่งทหารกระทำเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยาและการป้องกัน
    และปราบปรามการก่อความไม่สงบ      
  ง.  ไม่มีข้อถูก        
7 กำลังพลที่จะเข้ามาบรรจุในหน่วยรบพิเศษต้องผ่านหลักสูตรใดบ้าง    
  ก. หลักสูตรจู่โจม   ข.  หลักสูตรส่งทางอากาศ
  ค.  หลักสูตร สนบ.   ง.   ถูกทุกข้อ  
8 หน่วยรบพิเศษที่มีหน้าที่ควบคุมอำนวยการในเรื่องการรบแบบกองโจรจะต้องมีลักษณะ ตามข้อใด
  ก.  อยู่ในระเบียบวินัย   ข.  ร่างกายแข็งแรง
  ค.  ความเป็นผู้นำ     ง.  ถูกทุกข้อ  
9 การฝึกความชำนาญเฉพาะหน้าที่หรือ ชกท. ใช้เวลาเท่าไร    
  ก. 5 สัปดาห์     ข. 6  สัปดาห์
  ค.  7 สัปดาห์     ง.  8 สัปดาห์  
10 หน่วยงานใดที่ นสศ. มอบให้ปฏิบัติการสงครามนอกแบบนอกประกาศ  
  ก. กรมรบพิเศษ       ข. กองพันรบพิเศษ
  ค. กองพลรบพิเศษ   ง. กองร้อยรบพิเศษ
             

 

 

    วิชาการสงครามพิเศษ1-2 สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 5 (ช.) จำนวน 10 ข้อ
 
1 การก่อความไม่สงบ  ใช้วิธีการหลายรูปแบบแต่ฐานการสนับสนุนที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งมาจาก?
    ก.  ทหาร ข.  กึ่งทหาร
    ค.  เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ง.  ประชาชน  
2 สาเหตุของการก่อความไม่สงบ  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง?    
  ก.  ประชาชนที่ล่อแหลม ข.  การชี้นำและชักนำจากภายนอก
  ค.  มาตราการควบคุมของรัฐที่เข้มแข็ง   ง.  ปัจจัยข้างต้นผสมผสานกัน
3 ยุทธศาสตร์การก่อความไม่สงบกำหนดไว้  ๓  รูปแบบ  วิธีการสร้างความขัดแย้ง
  ต่อรัฐบาลให้ยืดเยื้อยาวนาน  อยากทราบว่าใช้ยุทธศาสตร์ใด?  
  ก.  ยุทธศาสตร์ขวา ข.  ยุทธศาสตร์ซ้าย
  ค.  ยุทธศาสตร์มวลชน   ง.  ยุทธศาสตร์การยุทธ
4 การจัดตั้งองค์กรสำหรับก่อความไม่สงบ  ผู้ที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการเคลื่อนไหวในการก่อความไม่สงบ 
  รวมทั้งควบคุมองค์พลเรือนและส่วนกำลังติดอาวุธ  ได้แก่ส่วนใด?
  ก.  พรรคหรือองค์การนำ   ข.  องค์กรมวลชนพลเรือน
  ค.  ส่วนกำลังติดอาวุธ ง.  องค์การด้านการเมือง
5 ลักษณะการปฏิบัติการจู่โจมด้วยความรุนแรงใช้ห้วงระยะเวลาสั้นๆ แล้วถอนตัวออกอย่างรวดเร็วเป็นการปฏิบัติของ?
    ก.  การปฏิบัติการจิตรวิทยา ข.  การปฏิบัติการของกองโจร  
    ค.  พลเรือน , ตำรวจ , ทหาร ง.  การปฏิบัติการของก่อการร้าย
6 ยุทธศาสตร์ในการ ปปส.ประกอบ ๔ ส่วน อยากทราบว่าการจัดตั้งและระดมประชาชนให้สนับสนุนฝ่ายรัฐบาล 
  คือส่วนใด?    
  ก.  การพัฒนาที่สมดุล ข.  การรักษาความปลอดภัย
  ค.  การระดมสรรพกำลัง   ง.  การทำลายองค์กรการก่อความไม่สงบ
7 หลักการ ปปส. ประกอบด้วย ๔ ประการ การหลีกเลี่ยงการใช้มาตราการที่รุนแรงตอบโต้ 
  ใช้กำลังให้น้อยที่สุด  ใช้ทางกฎหมายในการดำเนินการคือข้อใด?
  ก.  เอกภาพในการปฏิบัติ ข.  ใช้ข่าวกรองให้มากที่สุด
  ค.  ลดความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด    ง.  รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
8 ในการปฏิบัติการตอบโต้การก่อความไม่สงบนั้น  ควรมุ่งการปฏิบัติลักษณะใด?
  ก.       เพิ่มความรุนแรง  ให้ฝ่ายตรงข้ามยอมและมอบตัว ข.เพื่อป้องกันการก่อความไม่สงบ
  ค.       ไม่ให้ยกระดับรุนแรงมากขึ้น ง.     ข้อ ข.  และข้อ ค. ถูก  
9 การใช้กำลังในการ   ปปส.  ประกอบด้วย?    
  ก.   กำลังทหาร ข.  กำลังกึ่งทหาร 
  ค.   กำลังตำรวจ ง.  กำลังทหาร,กำลังกึ่งทหาร,กำลังตำรวจและกำลังอื่นๆ   
10 การปฏิบัติการหลักของทหารในการ  ปปส.  ได้แก่    
  ก.   การข่าวกรอง ข.  การปฏิบัติการจิตวิทยา
  ค.       การปฏิบัติการทางยุทธวิธี ง.  ถูกทั้งหมด  
         
         

 

 

    วิชาการสงครามพิเศษ 3-6 สำหรับทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 5 ชาย จำนวน  20  ข้อ  
1 “ การชนะมิใช่วิธีอันประเสริฐแท้ แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลยจึงถือว่าเป็นวิธีอันวิเศษยิ่ง ” เป็นคำพูดของนักปราชญ์  
  ชาวจีน  ชื่อ.........      
  ก.   โจโฉ ข.   เข้งเฮ็ก  
  ค.   เหมาเจ๋อตุง ง.   ซุนวู  
2 การใช้โฆษณาชวนเชื่อและการปฏิบัติอื่นๆ  เพื่อให้ฝ่ายศัตรูอ่อนแอลงด้วยการยุยงให้แตกแยก แตกความสามัคคี  
  จนพ่ายแพ้ในที่สุด  เป็นความหมายของ...........      
  ก.   สงครามนอกแบบ ข.  สงครามในแบบ  
  ค.   สงครามจิตวิทยา ง.  สงครามเย็น  
3 การทิ้งใบปลิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑   นิยมใช้วิธีใด    
  ก.   วิทยุ ข.   โทรทัศน์  
  ค.   เครื่องบิน ง.   บอลลูน และปืนใหญ่  
4 ชาติใดที่ได้ชื่อว่า “ มนุษย์วิเศษ ” เกี่ยวกับการปฏิบัติการจิตวิทยาซึ่งทำลายขวัญข้าศึกของประชาชนที่ ด้อยกว่า  
  ก.   เยอรมัน ข.   โปแลนด์  
  ค.   สหรัฐอเมริกา ง.   เวียดนาม  
5 ในสงครามเวียดนาม สหรัฐฯ เป็นกำลังหลักในการวางแผน โดยสหรัฐฯ ใช้อะไรในการสนับสนุนการปฏิบัติทางยุทธวิธี
  ก.  การโฆษณาชวนเชื่อ, แจกใบปลิวและสิ่งตีพิมพ์ ข.  ใช้โทรทัศน์, ชุดลำโพงกระจายเสีย  
  ค. ใช้หน่วยรบพิเศษเข้าสนับสนุนการปฏิบัติการ ง.  ที่กล่าวมาถูกเฉพาะ ข้อ ก. และ ข้อ ข.  
    ทางยุทธวิธี      
6 ความสำคัญของการปฏิบัติการจิตวิทยา มีเครื่องมือหลัก ๓ ประการ คือ  
  ก.  การดำเนินการทางด้านการเมือง, การดำเนินการ ข. กำหนดเป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมาย, เป้าหมาย  
    ทางด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินการด้านการทหาร   เปลี่ยนแปลงท่าทีและพฤติกรรม  
  ค. กระทำเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของชาติ ง. ถูกทุกข้อ  
    หรือหน่วยทหาร      
7 การปฏิบัติการจิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของงานใด      
  ก.   การรักษาความมั่นคงภายใน ข.  การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง  
  ค.   ด้านกิจการพลเรือนทางทหาร ง.  การปฏิบัติการยุทธ์  
8 การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน  เป็นวัตถุประสงค์หลักของเรื่องใด  
  ก.   การรักษาความมั่นคงภายใน ข.   การรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
  ค.   การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ง.   การประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  
9 การยุยงให้เกิดการเอาใจออกห่าง ทำให้เกิดความแตกแยกของฝ่ายตรงข้าม อยู่ในวัตถุประสงค์ข้อใด  
    ก.  วัตถุประสงค์ทางสร้างเสริม ข.   วัตถุประสงค์ทางทำลาย  
    ค.  วัตถุประสงค์การโฆษณาชวนเชื่อ ง.   วัตถุประสงค์เชิงรับ – เชิงรุก  
10 การใช้การโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมต่างๆ  เข้าดำเนินการจัดอยู่ในข้อใด  
  ก.   วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการจิตวิทยา   ข.  ความสำคัญของการปฏิบัติการจิตวิทยา  
  ค.  คุณลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยา      ง.   หัวใจของความสำเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา  
11 ข้อใดคือหัวใจของความสำเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยา      
  ก.   การข่าวกรองที่มีรายละเอียดและทันสมัย ข.  การใช้ข้อมูลของทุกระดับหน่วย  
  ค.   การวางแผนที่เหมาะสมกับเวลา ง.   ถูกทุกข้อ  
     - 2 -      
12 การปฏิบัติการจิตวิทยาโดยมุ่งหวังระยะสั้นต้องการให้ทหารฝ่ายตรงข้ามวางอาวุธและมอบตัวเป็น  
  ลักษณะการ ปจว.  ประเภทใด      
    ก.  การ  ปจว.ทางยุทธศาสตร์ ข.   การ  ปจว.ทางยุทธวิธี  
    ค.  การ  ปจว. ในการเสริมความมั่นคง ง.   การ ปจว. ในดินแดนฝ่ายตรงข้าม  
13 ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการอื่นๆ ๗ ประการ ประกอบไปด้วยด้านกิจการพลเรือน, การรักษาความมั่นคงภายใน,   
  การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง, การสงครามนอกแบบ, กิจการเชลยศึกและผู้ถูกกักกัน, สงครามกลางเมือง และการยุทธ์   
  อยากทราบว่าการรักษาความมั่นคงภายใน มีวัตถุประสงค์หลัก และรอง ข้อความต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลัก  
  ก.  การแสวงหาแหล่งสื่อโฆษณาและกำลังพลในการปฏิบัติการจิตวิทยา  
  ข.  การปฏิบัติการจิตวิทยามีบทบาททั้งเชิงรุกและเชิงรับ      
  ค.  ทำให้ฝ่ายเป็นกลางหันมาให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนฝ่ายเรา  
  ง.    การดำเนินการสนับสนุนในการปฏิบัติการทางทหาร หรือการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน  
14 การปฎิบัติการจิตวิทยานั้น  แบ่งการดำเนินงานโดยทั่วไปออกเป็น ๒  ประเภทคือ   
  ก.      ลับ และปกปิด ข.  ลับมาก และลับมากที่สุด  
  ค.   เปิดเผย และปกปิด ง.  เปิดเผย และ ลับ  
15 คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ ( กจว. )  เป็นคณะกรรมการหนึ่งของ  สมช.  มีใครเป็นประธาน  
  ก.  นายกรัฐมนตรี ข.   รองนายกรัฐมนตรี  
  ค.   ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ง.   ผู้บัญชาการทหารบก  
16 คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาทางทหาร ประกอบด้วยระดับใด  
  ก.   ระดับกระทรวงกลาโหม ข.   ระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด  
  ค.   ระดับเหล่าทัพ ง.   ถูกทุกข้อ  
17 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีศูนย์สงครามพิเศษเป็นหน่วยส่วนการศึกษาเกี่ยวกับสงครามพิเศษ มีหน่วยใด  
  เป็นหน่วยปฏิบัติ      
  ก.   กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ข.   กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา  
  ค.   การปฏิบัติการจิตวิทยา ง.   กองสงครามพิเศษ  
18 กองทัพภาคมีกองกิจการพลเรือนทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการมีหน่วยใดเป็นหน่วยดำเนินการจิตวิทยา  
  ก.   กองร้อยผลิตสิ่งโฆษณา ข.  กองร้อยรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา  
  ค.   กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ง.  กองร้อยสื่อและโฆษณา  
19 หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาของไทย ประกอบไปด้วย หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาระดับชาติและหน่วย  
  ปฏิบัติการจิตวิทยาทางทหาร อยากทราบว่าหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาทางทหารประกอบไปด้วยหน่วยระดับไหน  
  ก.  ระดับกระทรวงกลาโหม, ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย  
  ข.  ระดับกองทัพ (กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ )  
  ค.  ระดับท้องถิ่น, ระดับภูมิภาค และระดับบริหาร      
  ง.  ที่กล่าวมาถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.      
20 การปฏิบัติการจิตวิทยา สงครามนอกแบบ การปฏิบัติมุ่งไปสู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อชักจูงโน้มน้าวจิตใจให้มา  
  เป็นฝ่ายเราหรือให้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านฝ่ายตรงข้ามกระทำในลักษณะปกปิดผู้ปฏิบัติหลักได้แก่  
  ก.  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ข.  เจ้าหน้าที่ของหน่วยรบพิเศษ  
  ค.  ขบวนการต่อต้านในท้องถิ่น ง.   ข้อ  ข.และข้อ ค. ถูก  
           

 

 

 วิชาปฏิบัติการจิตวิทยา สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.(ญ) ชั้นปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ
จัดทำโดย ร.อ.สังวาลย์   ปานทอง  แผนกวิชาการสงครามพิเศษ
1 การรบชนะร้อยครั้ง มิใช่วิธีอันประเสริฐแท้ แต่ชนะโดยไม่ต้องรบเลย จึงถือว่าเป็นวิธีอันวิเศษยิ่งเป็น
  คำพูดของปราชญ์ผู้หนึ่งชื่ออะไร    
  ก.  ซุนวู ข. ขงเบ้ง
  ค.   เหมาเจ๋อตุง ง. ไม่มีข้อใดถูก
2 เหมาเจ๋อตุง ได้กล่าวถึงหนทางไปสู่ชัยชนะ ในสงครามยืดเยื้อ ต้องดำเนินการตามแนวทาง ๔ ประการ 
  ประกอบด้วยอะไรบ้าง    
  ก. การทหาร, การเมือง ข.  การปฏิบัติการจิตวิทยา
  ค. เศรษฐกิจและสังคม ง.  ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ
3 การรักษาความมั่นคงภายใน การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายใน โดยแบ่ง
  วัตถุประสงค์ออกเป็นหลักและรอง ข้อความต่อไปนี้เป็นวัตถุประสงค์หลัก
  ก. การดำเนินการให้ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติ ข. รวบรวมข่าวสารและการกระจ่ายข่าวสาร
    การทางทหาร    
  ค.  การเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
4 การปฏิบัติการจิตวิทยาสนับสนุนกิจกรรมทางทหารและกิจกรรมทางการเมือง ในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง มี
  วัตถุประสงค์เพื่ออะไร    
  ก.  เมื่อได้รับการร้องขอ ข.  ลดความรู้สึกของขบวนการต่อต้าน
  ค.  สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อประชาชน ง.  ถูกทุกข้อ
5 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อโน้มน้าวแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ 
  มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ    
  ก. สร้างภาพพจน์ที่ดี และบริการด้านข่าวสาร ข.  เพื่อเสริมสร้าง และการทำลาย
      แก่ประชาชน    
  ค. ลดประสิทธิภาพขอฝ่ายตรงข้ามและยุยง     ง.  เพื่อเสริมสร้างและบริการด้านข่าวสารแก่ประชาชน
     ให้เอาใจออกห่าง    
6 ข้อความต่อไปนี้ เป็นลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยา    
  ก. เป็นอาวุธในการสนับสนุนการปฏิบัติการอื่นๆ ข.  ใช้การโฆษณาชวนเชื่อ และกิจกรรมต่างๆ 
  ค. เป็นอาวุธที่มีคุณภาพต่อสงครามทุกรูปแบบ ง.  ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ
7 หัวใจของความสำเร็จในการปฏิบัติการจิตวิทยาจะประสบความสำเร็จ สมบูรณ์ได้โดยการปฏิบัติอย่างไร
  ก. ข่าวกรองซึ่งมีรายละเอียดและทันสมัย ข.  การรวมการควบคุม
  ค. การวางแผนที่เหมาะสมและตามเวลา ง.  ที่กล่าวมาถูกข้อ
8 การปฏิบัติการจิตวิทยา แบ่งการดำเนินการโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
  ก.  เปิดเผย และปกปิด ข. ปกปิด และน่าเชื่อถือ
  ค.  ทางยุทธวิธี และทางยุทธศาสตร์ ง. ที่กล่าวมาผิดทุกข้อ
9 ข้อความต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ การปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ (ปจว.) 
  ก.  เสนอแนะนโยบายและแผนด้านการปฏิบัติจิตวิทยาต่อรัฐบาลฝ่ายสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  ข.  ออกระเบียบในการดำเนินงานทางด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาได้ตามความเหมาะสม
  ค.  ควบคุมและกำกับดูแลในรายละเอียดของการปฏิบัติจิตวิทยาของฝ่ายต่างๆ
  ง.  ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ    
10 หน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาทางทหารในระดับกองทัพบก ประกอบด้วยหน่วยใดบ้าง
  ก. กรมยุทธการทหารบก ข.  กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  ค. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและกองทัพภาค  ง.  ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ
         

 

 

วิชาสงครามพิเศษ3-6 สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 5 (ญ) จำนวน 10 ข้อ    
     
1 ประเทศที่กำลังพัฒนาจะเผชิญหน้าใหม่ปัญหาใหม่ๆ ส่วนมากมักจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านใด โดยมีการเปลี่ยนแปลง    
  ค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีดั่งเดิม ประชากรของประเทศมีความคาดหวังสูง รอคอยการส่วนแบ่งอันเป็นผลจาก    
  การพัฒนาประเทศทางด้านอุตสาหกรรม การศึกษา และเทคโนโลยี ไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาประเทศได้    
  อย่างมีประสิทธิภาพ ประชากรส่วนใหญ่หลั่งไหลเข้าสู่ตัวเมืองอย่างรวดเร็ว อยากทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่อะไรบ้าง    
  ก.  ปัญหาด้านเชื้อชาติ  ศาสนา  และชนกลุ่มน้อย ข.  ศาสนา และชนกลุ่มน้อย    
  ค.  เชื้อชาติ และศาสนา ง.  ศาสนา รายได้ต่ำ ชนกลุ่มน้อย    
2 หลักการ ปปส.ประกอบด้วย ๔ ประการ การหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่รุนแรงตอบโต้ การใช้กำลังให้น้อยที่สุด     
  ใช้ทางกฎหมายในการดำเนินการ คือข้อใด        
  ก.  เอกภาพในการปฏิบัติ ข.  ลดความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด    
  ค.  รัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ง.  ไม่มีข้อใดถูก    
3 สาเหตุการก่อความไม่สงบ ในประเทศที่กำลังพัฒนามี ๔ ประการ คือ    
  ก. ประชาชนที่ล่อแหลม ข. การชี้นำและชักนำจากภายนอก    
  ค. มาตรการควบคุมของรัฐไม่เข้มแข็งและปัจจัย ง.  ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ    
    ข้างต้นผสมผสานกัน        
4 การเคลื่อนไหวเพื่อก่อความไม่สงบนั้น อาจทำได้ตั้งแต่วิธีการสันติไปจนถึงขั้นการใช้วิธีการรุนแรง     
  ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถกำหนดรูปแบบได้ ๓ รูปแบบหลักได้แก่อะไรบ้าง    
  ก.  ยุทธศาสตร์ขวา, ยุทธศาสตร์การเคลื่อนที่ และยุทธศาสตร์ซ้าย    
  ยุทธศาสตร์ขวา, ยุทธศาสตร์ซ้าย และยุทธศาสตร์มวลชน    
  ค.  ยุทธศาสตร์ขวา, ยุทธศาสตร์มวลชน และยุทธศาสตร์เริ่มต้น    
  ง.  ที่กล่าวมาทั้งหมดใช้ยุทธศาสตร์ผสมผสานกัน        
5 ขั้นตอนในการเคลื่อนไหวเพื่อก่อความไม่สงบโดยปกติแล้วย่อมขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ที่ใช้ซึ่งอาจจะ    
  เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ใหม่ตามความเหมาะสมของ    
  สถานการณ์ สามารถกำหนดเป็นขั้นตอนตามความเข้มแข็งของขบวนการการก่อความไม่สงบมีด้วยกัน ๓ ขั้นตอน    
  ได้แก่อะไรบ้าง        
  ก. ระยะเริ่มต้นและซ้อนเร้น ข.  สงครามกองโจร    
  ค. สงครามขบวนการ ง.  ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ    
6 การแบ่งพื้นที่ในการก่อความไม่สงบ สามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ พื้นที่ได้อย่างกว้างๆ ตามระดับของการควบคุมได้แก่อะไรบ้าง
  ก.  พื้นที่ในการควบคุมของกองโจร ข.  พื้นที่ช่วงชิง    
  ค.  พื้นที่ในความควบคุมของรัฐบาล ง.  ถูกทุกข้อ    
7 การรณรงค์ในการเสริมความมั่นคง แบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๔ ขั้น คือ    
  ก.  ขั้นเตรียมการ, ขั้นการรุก, ขั้นการพัฒนา และ ขั้นการส่งมอบพื้นที่    
  ข.  ขั้นเตรียมการ, ขั้นการพัฒนา, ขั้นการส่งมอบพื้นที่ และขั้นการตรวจค้น    
  ค.  ขั้นการพัฒนา, ขั้นการส่งมอบ, ขั้นการตรวจค้น และขั้นการรุก    
  ง.  ขั้นการเตรียมการ, ขั้นการพัฒนา, ขั้นการพิทักษ์และทรัพยากร    
8 การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ได้แก่อะไรบ้าง    
  ก. ขั้นเตรียมการ, ขั้นการรุก, ขั้นการพัฒนาและขั้นการส่งมอบพื้นที่    
  ข.  การตัดการสนับสนุน, การค้นหาและตัดรอนองค์การก่อความไม่สงบ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย    
  ค.  ขั้นการวางแผน, ขั้นการควบคุม และขั้นการเริ่มปฏิบัติการทางจิตวิทยา    
  ง.  ไม่ข้อใดถูก        
9 หน่วยรบพิเศษ สามารถเข้าปฏิบัติการทางยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ     
  เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ โดยส่วนรวมดังกล่าว ด้วยการปฏิบัติในลักษณะต่างๆ มี ๕ ประการหลัก คือ    
  ก.  การปฏิบัติการในพื้นที่เขตเมือง, การปฏิบัติในอาคารสูง, การปฏิบัติในเขตป้องกันตนเอง, การปฏิบัติการในการตั้งรับ     
    และการปฏิบัติการเข้ายึดพื้นที่        
  ข.  การเตรียมการ, ขั้นการรุก, ขั้นการพัฒนา, ขั้นการส่งมอบ และการปลดปล่อย    
  ค. การปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคง, การปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา, การปฏิบัติการเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ    
     และขั้นการบ่อนทำลาย        
  ง.  การปฏิบัติการเพื่อสร้างความมั่นคง, การปฏิบัติการโจมตี, การปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกล, การปฏิบัติการ    
    เพื่อรักษาแนวชายแดน และการปฏิบัติการในพื้นที่เขตเมือง    
10 ขั้นตอนในการจัดตั้งกำลังประชาชน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่อะไรบ้าง    
  ก.  ขั้นเตรียมการ, ขั้นการฝึก, ขั้นการเข้าตี, ขั้นการยึดพื้นที่ และการส่งมอบ    
  ข.  ขั้นเตรียมการ, ขั้นการ ปจว., ขั้นทำลายโครงสร้าง, ขั้นการฝึก/จัดตั้งและขั้นการติดตามขยายผล    
  ค.  ขั้นการเตรียมการ, ขั้นการพัฒนา, ขั้นการ ปจว. , ขั้นการรุก และขั้นการปฏิบัติในอาคารสูง    
  ง.  ขั้นการใช้กำลังทหาร, กำลังกึ่งทหาร, กำลังตำรวจ, กำลังทหารพรานและกำลังอื่น ๆ    
             

 

วิชาบรรเทาสาธารณภัย สำหรับทดสอบความรู้ นศท.ชั้นปีที่ 1 (ช,ญ.) จำนวน 20 ข้อ  
   
1 การบรรเทาสาธารณภัย ข้อใดถูกต้องที่สุด ?      
  ก.  การช่วยระงับภัยโดยทำให้ภัยสงบโดยเร็ว  ข.  ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก  
        หรือลดอันตรายให้น้อยลง       
  ค.  ภัยที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่อย่างกระทันหัน ง.  ภัยที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และร่างกายประชาชน  
        หรือค่อยๆเกิดขึ้น      
2 ประเภทหรือชนิดของสาธารณภัย แบ่งได้ ๒ ประเภท อะไรบ้าง  
  ก.  ภัยจากธรรมชาติ , ภัยจากน้ำมือมนุษย์ ข.  ภัยจากภาวะฉุกเฉิน , ภัยจากธรรมชาติ  
  ค.  ภัยจากมนุษย์ , ภัยจากสงคราม ง.  ภัยจากภาวะปกติ , ภัยจากภาวะฉุกเฉิน  
3 สาธารณภัยจากธรรมชาติ แบ่งได้ ๔ ลักษณะตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อใดไม่ใช่ ?  
  ก.  สาธารณภัยเชิงอุตุนิยมวิทยา ข.  สาธารณภัยตามสภาพภูมิประเทศ  
  ค.  สาธารณภัยจากการอุตสาหกรรม ง.  สาธารณภัยทางชีวภาพ  
4 การวางระเบิดในที่ชุมชน เป็นภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ จัดว่าเป็นภัยชนิดใด ?  
  ก.  ภัยจากการก่อวินาศกรรม ข.  ภัยจากสงคราม  
  ค.  ภัยจากการขัดแย้งในผลประโยชน์หรือ      
       การก่ออาชญากรรมในที่สาธารณะ ง.  ภัยจากการใช้ความรุนแรง  
5 ภัยใดต่อไปนี้ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากน้ำมือมนุษย์ และเกิดจากธรรมชาติ ?  
  ก.  อัคคีภัย ข.  ไฟไหม้ป่า  
  ค.  อุทกภัย ง.  ถูกทุกข้อ  
6 การลักษณะอันตรายของไฟฟ้าที่มีต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์ได้โดย ๓ ทาง ข้อใดไม่ใช่ ?  
  ก.  เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าใช้ร่างกายเป็น ข.  เกิดจากการที่ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า  
       ทางเดินผ่านลงดิน      
  ค.  เกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดขึ้น  ง. เกิดจากการหมดสติทำให้ล้มศีรษะกระแทกพื้น  
      จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร      
7 จากข้อ ๖ ลักษณะอันตรายของไฟฟ้าที่มีต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์ ร้อยละ ๙๐ ของผู้ประสบภัย เกิดจากข้อใด ?  
  เกิดจากการที่กระแสไฟฟ้าใช้ร่างกาย ข.  เกิดจากการที่ร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า  
     เป็นทางเดินผ่านลงดิน      
  ค. เกิดจากความร้อนและแสงสว่างที่เกิดขึ้น  ง.  เกิดจากการหมดสติทำให้ล้มศีรษะกระแทกพื้น  
     จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร      
8 ประเทศไทยใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาดเท่าใด ?      
  ก.  ๑๑๐ โวลต์ ข.  ๒๒๐ โวลต์  
  ค.  ๒๔๐ โวลต์ ง.   ๓๒๐ โวลต์  
9 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟฟ้าดูด เบื้องต้นควรทำอย่างไร ?     
  ก.  เขย่าตัวหรือปลุกผู้ประสบภัยให้สู้สึกตัว ข.  แยกผู้ประสบภัยให้ออกจากวงจรไฟฟ้า  
  ค.  จัดให้ผู้ประสบภัยนอนราบกับพื้นแข็ง ง.  ตรวจดูว่าผู้ประสบภัยยังหายใจอยู่  
10 ร่างกายมนุษย์สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้เท่าไหร่ ถึงจะไม่มีอันตรายต่อชีวิต ?  
  ก. ๑ mA  หรือน้อยกว่า ข.  ๑ mA แต่ไม่ถึง ๕ mA  
  ค.   ๕ mA ง.  ๑๐ mA  
11 สาเหตุของการเกิดไฟ หรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมไฟ มีองค์ประกอบใด ไม่ใช่ ?  
  ก.  เชื้อเพลิง ข.  ความร้อน  
  ค.  อากาศ ง.  ประกายไฟ  
12 สาเหตุของการติดต่อลุกลามของไฟมี ๓ ประการ คือ ?      
  ก.  การนำความร้อน , การพาความร้อน ,  ข.  การนำความร้อน , การแผ่หรือการส่งความร้อน,  
     การแผ่หรือการส่งความร้อน   การกระจายตัวของไฟ  
  ค.  การพาความร้อน , การนำความร้อน ,  ง.  การลุกลามต่อเนื่อง , การแผ่หรือการส่งความร้อน,  
    การลุกลามต่อเนื่อง   การนำความร้อน  
13 หลักในการป้องกันอัคคีภัย แบ่งออกเป็น ๓ ทาง ข้อใดไม่ถูกต้อง ?  
  ก.  กำจัดสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัย ข.   ป้องกันการติดต่อลุกลาม  
  ค. แจ้งพนักงานดับเพลิง ง.   ลดการสูญเสียให้น้อยลง  
14 การระงับอัคคีภัยที่เกิดจากการเผาไหม้ยางรถยนต์ ควรใช้ถังดับเพลิงที่มีสัญลักษณ์ใด ?  
  ก.        สามเหลี่ยม ข. วงกลม  
  ค. สี่เหลี่ยม ง. รูปดาว  
15 การระงับอัคคีภัย โดยการใช้ผ้าหนา ๆ คลุม เป็นการกำจัดองค์ประกอบไฟ แบบใด ?  
  ก.        การกำจัดเชื้อเพลิง ข.  การทำให้เย็นตัวลง  
  ค.   การกำจัดอากาศ ง.  ถูกทุกข้อ  
16 เชือกมีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในงานบรรเทาสาธารณภัย หากแต่การใช้งานของเชือกนั้นบางครั้งอาจจะมีความยาว
  ไม่เพียงพอ สำหรับการใช้งาน จำเป็นต้องทำการต่อเชือกให้มีความยาวตามที่ต้องการ จึงอยากทราบว่าการต่อเชือกที่มี
  ขนาดเท่ากันนั้น เราต้องใช้เงื่อนใดในการผูกเชือก ?       
  ก.    เงื่อนขัดสมาธิ ข.  เงื่อนตะกรุดเบ็ด  
  ค.   เงื่อนพิรอด ง.  เงื่อนประมง  
17 การผูกเชือกเพื่อช่วยชีวิต มีเงื่อนชนิดหนึ่งที่ผูกแล้วไม่หลุด ร่น สามารถคล้องตัวผู้ประสบภัย จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ   
  หรือจากที่ต่ำสู่ที่สูงได้ เงื่อนชนิดนี้เรียกว่าเงื่อนอะไร ?      
  ก.   เงื่อนประมง ข.   เงื่อนพิรอด  
  ค. เงื่อนบ่วงสายธนู ง.   เงื่อนบ่วงบาศ  
18 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย กระทำเพื่อ ?       
  ก.       เพื่อชื่อ เสียง ของผู้ช่วยเหลือ ข.  เพื่อให้พ้นจากการรับผิดชอบ  
  ค. เพื่อให้รอดชีวิตและนำส่งรักษาต่อไป ง.  เพื่อให้พ้นจากพื้นที่ประสบภัย  
19 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้น ผู้ที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นอันดับแรก คือ ?  
  ก.   ผู้สูงอายุ ข.  ผู้  บาดเจ็บที่มีอาการหยุดหายใจ ผู้บาดเจ็บที่มีอาการหยุดหายใจ  
  ค.  เด็ก   เด็ก  ง.  ลูกเสือสำรอง  
20 การช่วยเหลือคนตกน้ำกำลังจะจมน้ำ วิธีที่จะต้องกระทำเป็นวิธีสุดท้ายคือ ?  
  .   ยื่นมือ , สิ่งของ , ท่อนไม้ , ให้ยึดเกาะ .   โยนวัสดุ , ห่วงชูชีพ , ขอนไม้ , ให้ยึดเกาะ  
  ค.   พาย , การใช้เรือพายเข้าช่วยเหลือ ง.   ไปลาก, ลงเข้าไปช่วยเหลือด้วยตัวเอง  

 

 

Visitors: 276,023