แผนกวิชาทหารช่าง

 

   

     แบบทดสอบท้ายชั่วโมง วิชา อุดมการณ์ความรักชาติ 

(พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ มหาราราชไทย ๘ พระองค์)  

                สำหรับทบทวน นศท. ชั้นปีที่ ๑ ชาย,หญิง จำนวน ๒๐ ข้อ
 
   
๑. พระเจ้าพรหมมหราชเป็นราชบุตรของพระองค์ใด      
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์   พระเจ้าพังคราช
  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช   พระยางำเมือง
"องค์ปฐมมหาราชไทย" หรือมหาราชพระองค์แรกของไทยคือ
  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช   พระเจ้าพรหมมหาราช
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
เวียงกุมกามในสมัยพญามังรายปัจจุบันอยู่ในจังหวัด
  เชียงราย   สุโขทัย
  เชียงใหม่   อยุธยา
เมืองหริกุญไชยในสมัยของพญามังราย ซึ่งเป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศ มีความมั่งคงมาก ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดใด
  เชียงใหม่   เชียงราย
  สุโขทัย   ลำพูน
พญามังรายทรงสถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นที่มืองเชียงใหม่และพระราชทานนามเมืองเชียงใหม่ว่า
  นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่   เวียงไชยปราการ
  นพบุรีเชียงใหม่   เวียงกุมกาม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสของกษัตริย์พระองค์ใด
  พ่อขุนบานเมือง   พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  ขุนสามชน   พ่อขุนบางกลางหาว
           
           
พ่อขุนรามคำแหงมหราชทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ พ.ศ.
  1816   1836
  1826   1846
เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมีพระชนมายุได้ ๑๙ พรรษา พระองค์ได้ทำยุทธหัตถี มีชัยชนะต่อใตร
  ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด   พระเจ้าอังวะ
  พระเจ้าแปร   พระเจ้าหงสาวดี
ในสมัยสุโขทัยที่มีความเจริญมากที่สุดในหลาย ๆ ด้านเกิดขึ้นในสมัยของกษัตริยืพระองค์ใด
  พ่อขุนศรีอินทราทิตย์   พระเจ้าอังวะ
  พระเจ้าแปร   พระเจ้าหงสาวดี
๑๐ ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นแบบใด
  แม่ปกครองลูก   พ่อปกครองลูก
  นายกับทาส   อตุสดมภ์
๑๑ สมเด็จพระนเรศวรมหราชทรงประสูติที่เมืองใด
  กรุงศรีอยุธยา   พิษณุโลก
  ลพบุรี   ลำปาง
๑๒ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงเมื่อ พ.ศ.
  2107   2127
  2117   2137
๑๓ สงครามยุทธหัตถีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกิดขึ้น เมื่อ วัน/เดือน/ปี
  ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๑๒๕   ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๑๔๕
  ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๑๓๕   ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๑๕๕
๑๔ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงส่งคณะทูตสยามไปฝรั่งเศลหลายครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.
  2204   2224
  2214   2234
๑๕ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่อง
  เงาะป่า   นางอุทัยเทวี
  สังข์ทอง   รามเกียรติ์
   
๑๖ สมเด็จะพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นกวีพระราชนิพนธ์สำคัญคือเรื่อง
  สมุทรโมษฉันท์   รามเกียรติ์
  สังข์ทอง   ไม่มีข้อใดถูก
๑๗ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงอุปภัมถ์สร้างวัดวาอารามคือวัด
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม   วัดสระแก้ว
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม   ถูกทุกข้อ
๑๘ ในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าการศึกษาเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมีโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงเกิดขึ้นคือ
  โรงเรียนนายร้อย   โรงเรียนแพทย์
  โรงเรียนกฎหมาย   ถูกทุกข้อ
๑๙ ในปี พ.ศ.๒๓๒๘ พม่ายกทัพมาถึง ๙ ทัพ เข้าตีไทยถามว่าสงครามในครั้งนั้นใครเป็นแม่ทัพพม่า
  พระเจ้าบุเรงนอง   พระมหาอุปราชา
  พระเจ้านันทบุเรง   พระเจ้าปดุง
๒๐ พระราชกรณียกิจทรงเลิกทาสที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์เกิดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาล
  รัชกาลที่ ๔   รัชกาลที่ ๕
  รัชกาลที่ ๖   รัชกาลที่ ๗
           

 

                   วิชาเหล่าทหารช่างสำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                          นศท.ชั้นปีที่ ๒ ชาย จำนวน ๒๐ ข้อ

 
๑. พระบิดาของเหล่าทหารช่างมีพระนามว่าอะไร
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ   เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
  พระเจ้าตากสินมหาราช   พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
          พระกำแพงเพชรอัครโยธิน
ภารกิจมูลฐานของหน่วยทหารช่างในยุทธบริเวณคือ
  การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย   การก่อสร้างหรือการทำลาย
    ให้กับกำลังฝ่ายเดียว      
  ถูกทุกข้อ   การเพิ่มพูนสมรรถภาพให้กับกำลัง
          ของกองทัพ
ผู้บังคับหมวดทหารช่างสนามอัตราบรรจุคือชั้นยศอะไร
  ร้อยตรี   ร้อยเอก
  ร้อยโท   จ่าสิบเอกพิเศษ
การสร้างเส้นทางคมนาคม การก่อสร้าง การฟื้นฟู และการบำรุงรักษาถนน,สะพาน เป็นภารกิจอะไร
  ภารกิจมูลฐาน   ภารกิจทั่วไป
  ภารกิจเฉพาะ   ภารกิจแฝง
กองพันทหารช่างสนามของกองพลและของกองทัพ จะมีกองร้อยทหารช่างสนามกี่กองร้อย
  เมื่อจัดเต็มอัตราเต็ม      
  ๒ กองร้อย   ๔ กองร้อย
  ๓ กองร้อย   ๔ กองร้อย อิสระ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ทรงโปรดให้จัดตั้งกองทหารอินยิเนียขึ้นเมื่อใด
  ๓ มี.ค. พ.ศ.๒๔๑๖   ๒๓ ก.ค. พ.ศ.๒๔๑๑
  ๑๓ มิ.ย. พ.ศ.๒๔๑๘   ๒๓ มิ.ย.พ.ศ.๒๔๑๘
การสร้างเครื่องกีดขวาง การประปาสนามอยู่ในภารกิจใดของทหารช่าง
  ภารกิจมูลฐาน   ภารกิจอิสระ
  ภารกิจมูลฐาน   ถูกทุกข้อ
           
           
กองพันทหารช่างจัดกำลังเต็มอัตราประกอบด้วยกองร้อยปฏิบัติงานกี่กองร้อยขึ้นไป
  ๑ กองร้อย   ๔ กองร้อย
  ๒ กองร้อย   ๓ กองร้อย
กองบังคับการหมวดทหารช่างสนาม จัดเต็มอัตราทั้งหมดกี่นาย
  ๑๖ นาย   ๒๖ นาย
  ๖ นาย   ๓๖ นาย
๑๐ กองพันทหารช่างสนามให้การสนับสนุนโดยตรงกับหน่วยระดับใด
  กองพลทหารราบ,กองพลทหารม้า   กองพันทหารราบ,กองพลทหารม้า
  กรมทหารราบ,กรมทหารม้า   ผิดทุกข้อ
๑๑ ผู้บังคับกองพันทหารช่างสนามอัตราชั้นยสอะไร
  พันเอก   ร้อยโท
  ร้อยเอก   พันโท
๑๒ ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างสนามอัตราชั้นยศอะไร
  ร้อยตรี   จ่าสิบโท
  ร้อยโท   ร้อยเอก
๑๓ คำว่า "ผู้บังคับบัญชาทหารช่าง" (ผบ.ช.) หมายถึง
  นายทหารช่างซึ่งทำหน้าที่นายทหาร   ผู้บังคับกองร้อย
    ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สายทหารช่างของหน่วยบัญชาการ  
  ผู้บังคับหมวด   ผู้บังคับหมุ่
๑๔ การเตรียมการและการปฏิบัติการทำลายด้วยวัตถุระเบิดเป็นภารกิจใดของทหารช่าง
  ภารกิจมูลฐาน   ภารกิจเฉพาะ
  ภารกิจจำเป็น   ภารกิจทั่วไป
   
           
๑๕ การจัดกองพันทหารช่างของกองทัพบกไทย จัดกำลังเต็มอัตราประกอบด้วยอะไรบ้าง
  บก.พัน/ร้อย บก.และบริการ/กองร้อย   กองร้อยปฎิบัติงานตั้งแต่ ๓ กองร้อย
    ปฎิบัติงานตั้งแต่ ๒ กองร้อยหรือมากกว่า      
  บก.พัน/กองร้อยปฎิบัติงานตั้งแต่ ๔ กองร้อย   บก.พัน/กองร้อยปฎิบัติงาน
          ตั้งแต่ ๕ กองร้อย
๑๖ การใช้ทหารช่างทำงานช่างต้องยึดหลักดังนี้
  งานนั้นต้องการความชำนาญทางเทคนิค   งานนั้นให้เป็นไปตามลำดับความเร่งด่วน
  ถูกทุกข้อ   งานนั้นต้องมีความสำคัญต่อหน่วย
          บัญชาการเป็นส่วนรวม
๑๗ ในเรื่องของแผนที่ การเก็บรักษาและการแจกจ่ายแผนที่เป็นหน้าที่ของทหารเหล่าใด
  เหล่าทหาราบ   เหล่าทหารปืนใหญ่
  เหล่าทหารช่าง   กรมแผนที่ทหาร
๑๘ การสนับสนุนโดยตรงคือการที่หน่วยทหารช่างปฎิบัติงานช่างให้กับหน่วยอื่นเฉพาะหน่วย การขอขะขอแบบใด
  การขอนั้นถือเป็นความเร่งด่วนสูง   ถูกทุกข้อ
    ที่หน่วยทหารช่างจะต้องปฎิบัติ      
  ขอโดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยเหนือ   คำขอนั้นต้องไม่ขัดต่อคำสั่งหรือ
          นโยบายของหน่วยเหนือ
๑๙ กองร้อยทหารช่างสนามจะจัดหมวดทหารช่างกี่หมวด
  ๒ หมวด   ๔ หมวด
  ๓ หมวด   ๕ หมวด
๒๐ หมวดทหารช่างอาจได้รับมอบหมายงานเป็นประเภทใด
  ประเภทงานเหมา   ประเภทพื้นที่หรือประเภทงาน
  ประเภทงานประจำ   ประเภทรายวัน
           

 

                วิชา เหล่าทหารช่าง สำหรับทบทวนและทดสอบความรู้

                             นศท.ชั้นปีที่ ๓ ชาย จำนวน ๒๐ ข้อ

 
๑. การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันและขัดขวางการเคลื่อนที่ของข้าศึก
  เป็นภารกิจอะไรของทหารช่าง      
  ภารกิจมูลฐาน   ภารกิจเฉพาะ
  ภารกิจแฝง   ภารกิจทั่วไป
การประปาสนามเป็นภารกิจอะไรของทหารช่าง
  ภารกิจมูลฐาน   ภารกิจเฉพาะ
  ภารกิจทั่วไป   ภารกิจแฝง
การแบ่งประเภทหน่วยทหารช่างตามการในหน้าที่มีกี่ประเภท
  ๔ ประเภท   ๕ ประเภท
  ๖ ประเภท   ๗ ประเภท
การจัดกองพันของกองทัพบกไทยจัดเต็มอัตราประกอบด้วยอะไร
  บก.พัน/ร้อย บก. และบริการ/กองร้อยปฎิบัติงาน บก.พัน/กองร้อยปฎิบัติงานตั้งแต่ 
    ตั้งแต่ ๒ กองร้อยหรือมากกว่า     ๓ กองร้อยหรือมากกว่า
  บก.พัน/กองร้อยปฎิบัติงานตั้งแต่    บก.พัน/กองร้อยปฎิบัติงานตั้งแต่ 
    ๔ กองร้อยหรือมากกว่า     ๕ กองร้อยหรือมากกว่า
กองร้อยทหารช่างที่ไม่ใช่หน่วยอัตราของกองพันทหารช่างเป็นกองร้อยแบบไหน
  กองร้อย ช. สนาม   กองร้อย ช. อิสระ
  กองร้อย ช. ของกองพล   กองร้อย ชง ของกองทัพ
หน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านธุรการและเลี้ยงดูนายสิบ พลทหาร ของบก.พันทหารช่าง ทบ.ไทยคือ
  บก.พัน   ร้อย บก./บริการ
  ร้อย ๑   ร้อย ๒
หมู่ทหารช่างสนามมีกำลังพลกี่นาย      
  ๑๐ นาย   ๙ นาย
  ๑๑ นาย   ๑๒ นาย
   
ในภารกิจทหารช่างในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก ณ สถานีปลายทาง หมายถึง
  การก่อสร้างฟื้นฟู   การฟื้นฟูทางรถไฟและสะพาน
  การบำรุงรักษาอย่างขนาดใหญ่เกี่ยวกับ   ถูกทุกข้อ
    การท่าเรือและฐานทัพอากาศ      
การดัดแปลงที่มั่นในการตั้งรับการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและการก่อสร้างพิเศษการเตรียม
  ที่มั่นตั้งรับอยู่ในภารกิจอะไร      
  ภารกิจทั่วไป   ภารกิจจำเป็น
  ภารกิจเฉพาะ   ภารกิจมูลฐาน
๑๐ การทำลายและการรื้อถอนเครื่องกีดขวางรวมทั้งสนามทุ่นระเบิดควรเป็นเรื่องของกองพันอะไร
  กองพันทหารช่างสนาม   กองพันทหารช่างก่อสร้าง
  กองพันส่งกำลังบำรุง   กองพันเครื่องมือพิเศษ
๑๑ วัตถุระเบิดแรงต่ำเกิดจากการเผาไหม้จากของแข้งไปเป็นแก๊สอย่างช้า ๆ สม่ำเสมออัตราความเร็ว
  ในการระเบิดเริ่มต้นจนถึงกี่เมตร/วินาที      
  ๔๐๐ เมตร/วินาที   ๕๐๐ เมตร/วินาที
  ๖๐๐ เมตร/วินาที   ๗๐๐ เมตร/วินาที
๑๒ ดินระเบิดที่มีอำนาจสูง เหมาะในการการระเบิดตัดเหล้กและเป้าหมายที่ไม่เรียบและสามารถปั้นได้
  เพื่อให้แนบสนิทกับระเบิด คือ      
  แอมโมเนียมไนเตรท   ที เอ็น ที
  ไดนาไมท์ทางทหาร   คอมโปซิซั่น
๑๓ ดินระเบิด พี.อี.ที.เอ็น. ส่วนใหญ่จะบรรจุอยู่ในวัตถุระเบิดชนิดใด  
  ชนวนฝักแคระเบิด   เชื้อปะทุบางชนิด
  ใช้ผสมกับดินระเบิดบางชนิด   ถูกทุกข้อ
๑๔ ไดนาไมท์ทางทหารเหมาะที่สุดในการใช้งานอะไร      
  ระเบิดต้นไม้   ระเบิดสะพาน
  ระเบิดเหล็ก   ระเบิดแหล่งดิน,หิน
           
           
๑๕ ดินระเบิดแท่งแอมโมเนียมไนเตรท ขนาด ๔๐ ปอนด์ มีดินระเบิด ที.เอ็น.ที เป็นดินขยายการวางระเบิด
  อยู่บริเวณที่เสียบเชื้อปะทุกี่ปอนด์      
  ๑๐ ปอนด์   ๒๐ ปอนด์
  ๓๐ ปอนด์   ๔๐ ปอนด์
๑๖ ดินระเบิดบังกะโลปิโด (M.๑ A.๑) (M.๑ A.๒) สามารถกงาดล้างสิ่งกีดขวางประเภทลวดหนาม
  เป็นเส้นทางเดินได้กี่ฟุต      
  ๒ ฟุต   ๓-๔ ฟุต
  ๔-๖ ฟุต   ผิดทุกข้อ
๑๗ ดินระเบิดที่ใช้การเจาะทะลุทะลวงพื้นดิน,กำแพง,แผ่นโลหะ,อิฐก่อ,คอนกรีตต คือ
  ดินระเบิดเชฟชาร์จ   บังกาโลเตอร์ปิโด
  แอมโมเนียมไนเตรท   เทตตริตอล
๑๘ เชื้อปะทุไฟฟ้า ใช้ในการจุดระเบิดด้วยระบบไฟฟ้า ที่ใช้อยู่มี ๒ ชนิด คือใช้ในกิจการทหารและทางการค้า
  ทหารทหารเป็นการจุดระเบิดแบบใด      
  ทันทีทันใด   ถ่วงเวลา
  ชนวนฝักแคระเบิด   ถูกทุกข้อ
๑๙ เชื้อปะทุใช้สำหรับจุดระเบิดแรงสูงได้ออกแบบขึ้นมาใช้กับเครื่องจุดระเบิดได้ใช้ในกิจการ
  ทางทหารมีอะไรบ้าง      
  เชื้อปะทุชนวน,เชื้อปะทุไฟฟ้า   เครื่องรับ,เครื่องส่ง,สายอากาศ
  เชื้อปะทุแรงสูง   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
๒๐ ดินระเบิด ที.เอ็น.ที ที่มีใช้อยู่ในกองทัพไทยปัจจุบัน มีขนาดอะไรบ้าง
  ๑/๔,๑/๒ และ ๑ ปอนด์   ๓/๔,๑/๒ ปอนด์
  ๑/๒,๑ และ ๘ ปอนด์   ๑/๒,๑ และ ๒ ปอนด์
           
           
Visitors: 276,027