แผนกวิชาทหารม้า

 

       

                                  แบบทดสอบท้ายชั่วโมงวิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ  

                                             สำหรับทบทวนแ นศท. ชั้นปีที่ ๑

 
   
1 เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารชายมีกี่ประเภท      
  ก.  ๑ ประเภท ค. ๓ ประเภท  
  ข.  ๒ ประเภท ง. ๔ ประเภท  
2 เครื่องหมายตำแหน่งสีเขียวของนักศึกษาวิชาทหารหมายถึงตำแหน่งอะไร  
  ก. หัวหน้ากองร้อย ค. หัวหน้าหมวด  
  ข. หัวหน้าหมู่ ง. หัวหน้ากรม  
3 ป้ายที่ทำด้วยโลหะสีเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างและยาวกี่   ซม.  
     ก. กว้าง ๒ ซม.   ยาว ๗.๕ ซม. ค. กว้าง ๒ ซม. ยาว ๗ ซม.  
  ข. กว้าง ๑ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. ง. กว้าง ๑ ซม. ยาว ๗ ซม.  
4 เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว   ๕  กลีบ    ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ  ๓    ดาว    
  เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร      
  ก. ร้อยตรี   ค. พันตรี  
  ข. ร้อยเอก   ง. พันเอก  
5 กองทัพภาคที่   ๑  ใช้อักษรย่อคืออะไร      
  ก. ทบ.๑   ค. ทภ.๑  
  ข. กทภ.๑   ง. ภท.๑  
6  เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร  
  ก. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน ค.  รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร  
  ข. รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร  
7 ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้ายึดพื้นที่เคลื่อนย้ายด้วยเท้า   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศและเหตุการณ์ 
  เป็นหน้าที่ของเหล่าใด      
  ก. ทหารม้า   ค. ทหารสื่อสาร  
  ข. ทหารช่าง   ง. ทหารราบ  
8 ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน   หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่
  ของเหล่าใด        
  ก. เหล่าทหารม้า ค. เหล่าทหารสื่อสาร  
  ข. เหล่าทหารช่าง ง. เหล่าทหารปืนใหญ๋  
9 ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อ 
  ด้านซ้าย   คืออะไร      
  ก.  ศสพ.   ค.  ศม.  
  ข. ศร.   ง. ศป.  
10 เครื่องหมายยศ   นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง    ๓  บั้ง คือชั้นยศอะไร  
  ก. จ่าสิบเอก   ค. สิบเอก  
  ข. จ่าสิบตรี   ง. สิบตรี  
             
 - ๒ -  
11 การแบ่งเหล่าทหารในกองทัพบก  แบ่งออกเป็นกี่เหล่า  
  ก.  ๑๕ เหล่า   ค. ๑๗ เหล่า  
  ข.  ๑๖ เหล่า   ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท, ๑๘ เหล่า  
12 ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีโทษอย่างไร  
  ก. จำคุกตั้งแต่  ๑    ปี  ถึง  ๓  ปี ค. จำคุกตั้งแต่    ๖  เดือน  ถึง    ๑  ปี  
  ข. จำคุกตั้งแต่  ๓    เดือน ถึง ๕ ปี ง. จำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี  
13 กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้อักษรย่อว่าอะไร      
     ก. พบ.   ค. พท.  
  ข. พธ.   ง. พทบ.  
14 ทหารม้ามาตรฐานในกองทัพบกแบ่งได้   ๓ ประเภท คือ  
  ก. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,ทหารม้าลาดตระเวน, ค. ทหารม้าขี่ม้า,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,  
    ทหารม้าอากาศ   ทหารม้ารถถัง  
  ข. ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ, ง. ทหารม้าลาดตระเวน,ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าต่าง   ๆ
           ทหารม้าลาดตระเวน      
16 เหล่าใดมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย   และระเบียบวินัยทหาร  
  ก. เหล่าทหารสารวัตร ค. เหล่าทหารสื่อสาร  
  ข. เหล่าทหารช่าง ง. เหล่าทหารสารบรรณ  
17 การแสดงการเคารพตามระเบียบและธรรมเนียมของทหาร   มีแบบใดบ้าง  
  ก. ก.การแสดงการเคารพเมื่อทหารอยู่ลำพัง ค. การแสดงการเคารพขณะวิ่ง  
  ข. การแสดงการเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุม ง. ข้อ ก และ ข ถูก  
18 โอกาสที่เว้นไม่ต้องแสดงการเคารพตามระเบียบคือข้อใด  
  ก. เมื่อกำลังเล่นกีฬา ค. ขณะกำลังเดินแถว  
  ข. เมื่อถืออาวุธ ง. ขณะนอน  
19 บุคคลและสิ่งใดบ้างที่ต้องแสดงการเคารพ      
  ก. ธงชาติ   ค. ธงชัยเฉลิมพล  
  ข. ธงประจำกองยุวชนทหาร ง. ถูกทุกข้อ  
20 การแสดงการเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุมข้อใดทำถูกต้อง  
  ก. แถวทหารถืออาวุธทำวันทยาวุธ ค. แถวทหารกำลังเดินหยุดแล้วทำท่าตรง  
  ข. แถวทหารสะพายอาวุธทำวันทยาหัตถ์ ง. แถวทหารต่างคนต่างทำความเคารพ  
             

 

                                   แบบทดสอบท้ายชั่วโมงวิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ  

                                         สำหรับทบทวนความรู้ นศท. ชั้นปีที่ ๒

 
   
1 สงครามช้างเผือก   เกิดขึ้นในปี พ.ศ.ใด          
  ก.  พ.ศ. ๒๑๐๕ ค.  พ.ศ. ๒๕๐๗    
  ข.  พ.ศ.๒๑๐๖ ง.  พ.ศ. ๒๕๐๘     
2 ในสงครามช้างเผือก   พระเจ้าหงสาวดี  ได้แบ่งกองทัพเป็นกี่ทัพ    
  ก.  ทัพหลวงทัพเดียว ค.  ๖ ทัพ      
  ข. ๕  ทัพ   ง.  ๙  ทัพ      
3 พระเจ้าหงสาวดีได้ส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จ   พระมหาจักรพรรดิ เพื่อจะทูลขอสิ่งใด  
  ก.  พระสุพรรณกัลยา ค.  ช้างเผือก ๑   เชือก    
  ข. ช้างเผือก ๒   เชือก ง.  ช้างเผือก ๗   เชือก    
4 ประเทศไทยเสียกรุงครั้งที่   ๑ ในปี พ.ศ. ใด          
  ก.  2112   ค. 2113      
  ข. 2114   ง. 2115      
5 หลังครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา  ครั้งที่ ๑ สมเด็จพระมหาจักพรรดิ   ทรงกระทำสิ่งใด  
  ก.  ทรงนำเรือรบปืนใหญ่ต่อสู้กับพม่า ค. ถอยไปเตรียมไพร่พล    
  ข. ทรงผนวช   ง. ไม่มีข้อถูก      
6 เมื่อครั้งสงครามช้างเผือกพม่าได้จับใครเป็นองค์ประกัน   และส่งกลับมาเป็นไส้ศึก  
  ก.  พระยาราม ค. พระเจ้าจักพรรดิ    
  ข. พระยาจักรี ง. พระมหาเทพ    
7 หลังจากเสียกรุงครั้งทึ่   ๑ พม่าได้ส่งผู้ใดมาปกครองกรุงศรีอยุธยา    
  ก.  พระมหาจักพรรดิ ค.  พระมหาธรรมราชา    
  ข. พระนเรศวร ง. พระยาจักรี    
8 พม่าได้ทำการปิดล้อมเมืองกรุงศรีอยุธยาไว้เป็นระยะเวลากี่เดือนจึงสามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้  
  ก.  ๗ เดือน   ค. ๘ เดือน      
  ข. ๙ เดือน   ง. ๑๐ เดือน      
9 พระเจ้าหงสาวดีได้ถามสมเด็จพระมหาธรรมราชาว่าจะทำอย่างไรให้ชนะศึกโดยเร็ว   สมเด็จพระมหา
  ธรรมราชา  ได้ทรงแนะว่าอย่างไร              
  ก.  ให้จับตัวพระยารามให้จงได้ ค. ยุยงให้พี่น้องทะเลาะกัน  
  ข. ปิดล้อมกรุงจนขาดแคลนอาหาร ง. นำกำลังมาเพิ่มแล้วเข้าตีพร้อมกันจากทุกด้าน  
10 สมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ขอสมเด็จพระนเรศวรเพื่อมาช่วยราชการขณะนั้นพระองค์   มีพระชนมายุ ๑๕ พรรษา
  พระเจ้าบุเรงนองยินยอมแต่ต้องแลกกับสิ่งใด              
  ก. พระยาจักรี ค. พระสุพรรณกัลยา    
        ข.  ชาวเมืองที่ตกเป็นเชลยจำนวนมาก ง.  สมเด็จพระมหินทร์    
                 
 - ๒ -  
11 การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง หรือ “สงครามคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง   ” เป็นความขัดแย้ง ทางทหาร
       ครั้งที่สอง   ระหว่าง ราชวงศ์ใด           
  ก.  ราชวงศ์อลองพญา   กับราชวงศ์บ้านพลูหลวง ค.  ราชวงศ์หงศาวดี   กับ ราชวงศ์สุโขทัย  
       ข. ราชวงศ์ล้านนา   กับราชวงศ์อยุธยา ง.  ราชวงศ์อลองพญา กับ ราชวงศ์สุโขทัย  
12 กรุงศรีอยุธยา   เป็นราชธานีสยามยาวนานเกือบสี่ศตวรรษ ได้เสียแก่พม่า และถึงกาลสิ้นสุดลง เมื่อใด  
  ก.  ๗ เมษายน พ.ศ.   ๒๓๑๐ ค.  ๗ เมษายน พ.ศ.   ๒๓๑๑  
  ข. ๗ เมษายน พ.ศ.   ๒๓๑๒ ง.  ๗ เมษายน พ.ศ.   ๒๓๑๓  
13 พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยามีพระนามว่าอย่างไร    
         ก.  พระเจ้าเอกทัศ ค. เจ้าฟ้ากุ้ง      
        ข. พระเจ้าบรมโกศ ง.  พระเจ้าธรรมาธิเบศ    
14 ครั้นสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ   เจ้าฟ้าอุทุมพรก็ราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร เสวยราชย์
  ได้ไม่ถึง 3   เดือน เกิดเหตุการณ์ใด          
         ก.  ขุนอนุรักษ์มนตรีตั้งตนเป็นพระมหากษัตริย์ ค.  เจ้าฟ้าอุทุมพรออกผนวช  
         ข.  เจ้าสามกรม คิดกบฏ ง.  ถูกทุกข้อ      
15 แผนการรบของพม่าใช้วิธีการแบบใดในการโจมตีกรุงศรีอยุธยา    
       ก.  การโจมตีหลายทาง ค.  เริ่มการรุกรานให้เร็วที่สุด  
        ข. ใช้กำลังมากกว่าโจมตีคราวเดียวพร้อมกัน ง.  ข้อ ก และ ข.   ถูก    
16  พม่าใช้วิธีการใดในการโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ       
         ก.  ระดมยิงปืนใหญ่เข้าพระนคร ค.  ขุดอโมงค์ทำลายกำแพงเมือง  
         ข.  จุดไฟเผาฐานกำแพงเมือง ง.  ถูกทุกข้อ       
17 ประเทศไทยเสียดินแดนในสมัยรัชกาลที่   ๑ กี่ครั้ง ให้กับชาติใด    
        ก.  เสีย ๑ ครั้งเสียให้กับ อังกฤษ ค.  เสีย ๑ ครั้ง   เสียให้กับ ฝรั่งเศส  
         ข.  เสีย ๒ ครั้ง   ให้กับ อังกฤษ  ง.  เสีย ๒ ครั้ง   เสียให้กับ ฝรั่งเศส  
18 การเสียแผ่นดินครั้งที่   ๓ พ.ศ.๒๓๕๓ ในสมัยรัชการที่ ๒ เสียแผ่นดินให้กับใคร  
       ก. อังกฤษ   ค.  ฝรั่งเศส      
       ข. โปรตุเกส        ง.  ญวน      
19 ครั้งที่ ๔   ไทยสูญเสีย แสนหวี เชียงตุง และพง เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๘ เป็นพื้นที่เท่าใด  
        ก.  ๔ หมื่น ตร.กม. ค. ๕ หมื่น ตร.กม.    
         ข.  ๖ หมื่น ตร.กม ง. ๗ หมื่น   ตร.กม.    
20 ในรัชกาลใดไทยเสียดินแดนมากที่สุด   และรวมกี่ครั้ง      
           ก.  รัชกาลที่ ๔    รวม ๖ ครั้ง ค.  รัชกาลที่ ๕   รวม ๖ ครั้ง  
           ข.  รัชกาลที่ ๔   รวม ๖ ครั้ง ง.  รัชกาลที่ ๕   รวม ๗ ครั้ง  
                 

 

                                                  แบบทดสอบท้ายชั่วโมงวิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ  

                                                        สำหรับทบทวนความรู้ นศท. ชั้นปีที่ ๒

 
   
1 อำนาจการยิงภายใต้เกราะกำบัง,   อำนาจการทำลายและข่มขวัญ,การติดต่อสื่อสารที่กว้างไกลและอ่อนตัวความ
       คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่,การตอบสนองคำสั่ง   คือ    
  ก.  ภารกิจของทหารม้า   ค.  บทบาทของทหารม้า  
  ข.  คุณลักษณะของทหารม้า ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท, ขีดความสามารถของทหารม้า  
2 ทหารม้ามาตรฐานในกองทัพบกมี   ๓ ประเภท      
  ก. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,ทหารม้าลาดตระเวน, ค. ทหารม้าขี่ม้า,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,  
    ทหารม้าอากาศ   ทหารม้ารถถัง  
  ข. ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ, ง. ทหารม้าลาดตระเวน,ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าต่าง   ๆ
           ทหารม้าลาดตระเวน      
3 บทบาทของทหารม้าที่ใช้ยุทธวิธีการรบด้วยวิธีรุก   เรียกว่าการรบแบบใด  
     ก. การรบในแบบ ค. การรบนอกแบบ  
  ข. การซุ่มโจมตี ง.  การรบแบบโฉบฉวย  
4 การเข้าประชิดและทำลายกำลังข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิงดำเนินกลยุทธ   และอำนาจการทำลายและข่มขวัญ 
    เป็นภารกิจของทหารม้าประเภทใด      
  ก. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ค. ทหารม้าอากาศ  
  ข.  ทหารม้ารถถัง  ง. ทหารม้าลาดตระเวน  
5 อัตราการจัด ๑   กองร้อยรถถัง จะมีรถถังจำนวนกี่คัน  
  ก. ๑๔  คัน   ค. ๑๖  คัน  
  ข. ๑๕  คัน   ง. ๒๐  คัน  
6 ขีดจำกัดของรถถังที่เกิดจากตนเองได้แก่      
  ก. การส่งกำลังบำรุง   และส่งกลับ ค. ลมฟ้าอากาศ  
  ข. ภูมิประเทศ ง.  เครื่องกีดขวาง  
7 การติดต่อสื่อสารหลักของหน่วยทหารม้าที่กว้างไกล   และอ่อนตัว คือ  
  ก.  โทรทัศน์        ค. โทรศัพท์  
  ข. พลนำสาร   ง. วิทยุ   
8 รถถัง เอ็ม.๖๐   เอ.๓ มีอาวุธ ปถ.ขนาดเท่าไร      
  ก. ๑๐๐  มม   ค. ๑๐๕  มม.   
  ข. ๑๒๐  มม.  ง. ๑๕๐  มม.  
9 ภารกิจในการลาดตระเวนหาข่าวสารและเตือนการเข้ามาของ   ข้าศึกแต่เนิ่น และทำการระวังป้องกันเป็นหน้าที่
  ของทหารม้าประเภทใด       
  ก. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ค. ทหารม้าอากาศ  
  ข.  ทหารม้ารถถัง  ง. ทหารม้าลาดตระเวน  
10 “รบอย่างเป็นปึกแผ่น   ปฏิบัติการเป็นอิสระ” เป็นสาระสำคัญอะไรของวิชาทหารม้า  
  ก. ภารกิจของทหารม้า ค. บทบาทของทหารม้า  
  ข. ขีดความสามารถของทหารม้า ง. คุณลักษณะของทหารม้า  
 - ๒ -  
11 การเจาะลึกและโอบปีกกว้าง,   การขยายผลไล่ติดตาม,การตั้งรับแบบคล่องตัว,การทำลายรูปขบวนยานเกราะข้าศึก 
       การลาดตระเวน   การระวังป้องกัน และสนับสนุนทหารราบอย่างใกล้ชิด คือ  
  ก.  ภารกิจของทหารม้า   ค.  บทบาทของทหารม้า  
  ข.  คุณลักษณะของทหารม้า ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท, ขีดความสามารถของทหารม้า  
12 ทหารม้าเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกจะทำการรบด้วยวิธีใดเป็นหลัก  
  ก. วิธีรับ   ค. วิธีร่นถอย    
  ข. วิธีรุก    ง.  วิธีหน่วงเวลา    
13 การทำลายรูปขบวนยานเกราะข้าศึก   เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จในการรบภาคพื้นดิน โดยใช้  
     ก. รถถังของทหารม้า  ค. เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง  
  ข.  ปืนใหญ่อัตราจร     ง.  เฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี  
14 รถถัง เอ็ม.๖๐   เอ.๓ มีอาวุธ ปถ.ขนาดเท่าไรและมีพลประจำรถกี่นาย  
  ก. ๑๐๐  มม.,พลประจำรถ ๓ นาย  ค. ๑๒๐    มม.,พลประจำรถ ๕ นาย      
  ข. ๑๐๕  มม.,พลประจำรถ ๔ นาย ง. ๑๕๐    มม.,พลประจำรถ ๑๑ นาย  
15 การได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด   ในการป้องกันกรุงศรีอยุธยาราชธนี และยึดถือว่า วันที่, เดือน, ปี   อะไรเป็นวันทหารม้า
  ก. ๔  ม.ค.ของทุกปี   ค. ๔    ธ.ค.ของทุกปี  
  ข. ๑๘   ม.ค.ของทุกปี ง. ๑๘ ธ.ค.ของทุกปี  
16 ขีดจำกัดของรถถังที่เกิดจากตนเองได้แก่      
  ก. การส่งกำลังบำรุง   และส่งกลับ ค. ลมฟ้าอากาศ  
  ข. ภูมิประเทศ ง.  เครื่องกีดขวาง  
17 ผู้ใดคือพระบิดาของเหล่าทหารม้า      
  ก. พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค. สมเด็จพระยาพิชัยดาบหัก  
  ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
18 ปัจจุบันทหารม้ามีกี่กองพล      
  ก.  ๑ กองพล ค. ๒ กองพล  
  ข.  ๓ กองพล ง. ๔ กองพล  
19 ในการจัดกองพลทหารม้ามาตรฐานที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยกี่   กรมทหารม้า  
  ก. ๒ กรม   ค. ๓ กรม  
  ข. ๖ กรม   ง. ๗ กรม  
20 ข้อใดไม่ถือว่าเป็นขีดจำกัดของทหารม้า      
  ก. สิ้นเปลือง สป.   ต่างๆมาก ค. ทนต่อแรงระเบิดของอาวุธ  
  ข. มีความต้องการซ่อมบำรุงสูง ง. ยานรบมีน้ำหนักมากมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย  
             
             

 

                                     แบบทดสอบท้ายชั่วโมงวิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ  

                                         สำหรับทบทวนความรู้ นศท. ชั้นปีที่ ๓

 
   
1 อำนาจการยิงภายใต้เกราะกำบัง,   อำนาจการทำลายและข่มขวัญ,การติดต่อสื่อสารที่กว้างไกลและอ่อนตัวความ
       คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่,การตอบสนองคำสั่ง   คือ    
  ก.  ภารกิจของทหารม้า   ค.  บทบาทของทหารม้า  
  ข.  คุณลักษณะของทหารม้า ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท, ขีดความสามารถของทหารม้า  
2 ทหารม้ามาตรฐานในกองทัพบกมี   ๓ ประเภท      
  ก. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,ทหารม้าลาดตระเวน, ค. ทหารม้าขี่ม้า,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ,  
    ทหารม้าอากาศ   ทหารม้ารถถัง  
  ข. ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ, ง. ทหารม้าลาดตระเวน,ทหารม้ารถถัง,ทหารม้าต่าง   ๆ
           ทหารม้าลาดตระเวน      
3 บทบาทของทหารม้าที่ใช้ยุทธวิธีการรบด้วยวิธีรุก   เรียกว่าการรบแบบใด  
     ก. การรบในแบบ ค. การรบนอกแบบ  
  ข. การซุ่มโจมตี ง.  การรบแบบโฉบฉวย  
4 การเข้าประชิดและทำลายกำลังข้าศึกโดยใช้อำนาจการยิงดำเนินกลยุทธ   และอำนาจการทำลายและข่มขวัญ 
    เป็นภารกิจของทหารม้าประเภทใด      
  ก. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ค. ทหารม้าอากาศ  
  ข.  ทหารม้ารถถัง  ง. ทหารม้าลาดตระเวน  
5 อัตราการจัด ๑   กองร้อยรถถัง จะมีรถถังจำนวนกี่คัน  
  ก. ๑๔  คัน   ค. ๑๖  คัน  
  ข. ๑๕  คัน   ง. ๒๐  คัน  
6 ขีดจำกัดของรถถังที่เกิดจากตนเองได้แก่      
  ก. การส่งกำลังบำรุง   และส่งกลับ ค. ลมฟ้าอากาศ  
  ข. ภูมิประเทศ ง.  เครื่องกีดขวาง  
7  การติดต่อสื่อสารหลักของหน่วยทหารม้าที่กว้างไกล   และอ่อนตัว คือ  
  ก.  โทรทัศน์        ค. โทรศัพท์  
  ข. พลนำสาร   ง. วิทยุ   
8 รถถัง เอ็ม.๖๐   เอ.๓ มีอาวุธ ปถ.ขนาดเท่าไร      
  ก. ๑๐๐  มม   ค. ๑๐๕  มม.   
  ข. ๑๒๐  มม.  ง. ๑๕๐  มม.  
9 ภารกิจในการลาดตระเวนหาข่าวสารและเตือนการเข้ามาของ   ข้าศึกแต่เนิ่น และทำการระวังป้องกันเป็นหน้าที่
  ของทหารม้าประเภทใด       
  ก. ทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ค. ทหารม้าอากาศ  
  ข.  ทหารม้ารถถัง  ง. ทหารม้าลาดตระเวน  
10 “รบอย่างเป็นปึกแผ่น   ปฏิบัติการเป็นอิสระ” เป็นสาระสำคัญอะไรของวิชาทหารม้า  
  ก. ภารกิจของทหารม้า ค. บทบาทของทหารม้า  
  ข. ขีดความสามารถของทหารม้า ง. คุณลักษณะของทหารม้า  
             
 - ๒ -  
11 การเจาะลึกและโอบปีกกว้าง,   การขยายผลไล่ติดตาม,การตั้งรับแบบคล่องตัว,การทำลายรูปขบวนยานเกราะข้าศึก 
       การลาดตระเวน   การระวังป้องกัน และสนับสนุนทหารราบอย่างใกล้ชิด คือ  
  ก.  ภารกิจของทหารม้า   ค.  บทบาทของทหารม้า  
  ข.  คุณลักษณะของทหารม้า ง. จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท, ขีดความสามารถของทหารม้า  
12 ทหารม้าเป็นกำลังรบหลักของกองทัพบกจะทำการรบด้วยวิธีใดเป็นหลัก  
  ก. วิธีรับ   ค. วิธีร่นถอย    
  ข. วิธีรุก    ง.  วิธีหน่วงเวลา    
13 การทำลายรูปขบวนยานเกราะข้าศึก   เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จในการรบภาคพื้นดิน โดยใช้  
     ก. รถถังของทหารม้า  ค. เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง  
  ข.  ปืนใหญ่อัตราจร     ง.  เฮลิคอปเตอร์แบบโจมตี  
14 รถถัง เอ็ม.๖๐   เอ.๓ มีอาวุธ ปถ.ขนาดเท่าไรและมีพลประจำรถกี่นาย  
  ก. ๑๐๐  มม.,พลประจำรถ ๓ นาย  ค. ๑๒๐    มม.,พลประจำรถ ๕ นาย      
  ข. ๑๐๕  มม.,พลประจำรถ ๔ นาย ง. ๑๕๐    มม.,พลประจำรถ ๑๑ นาย  
15 การได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาด   ในการป้องกันกรุงศรีอยุธยาราชธนี และยึดถือว่า วันที่, เดือน, ปี   อะไรเป็นวันทหารม้า
  ก. ๔  ม.ค.ของทุกปี   ค. ๔    ธ.ค.ของทุกปี  
  ข. ๑๘   ม.ค.ของทุกปี ง. ๑๘ ธ.ค.ของทุกปี  
16 ขีดจำกัดของรถถังที่เกิดจากตนเองได้แก่      
  ก. การส่งกำลังบำรุง   และส่งกลับ ค. ลมฟ้าอากาศ  
  ข. ภูมิประเทศ ง.  เครื่องกีดขวาง  
17 ผู้ใดคือพระบิดาของเหล่าทหารม้า      
  ก. พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค. สมเด็จพระยาพิชัยดาบหัก  
  ข. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
18 ปัจจุบันทหารม้ามีกี่กองพล      
  ก.  ๑ กองพล ค. ๒ กองพล  
  ข.  ๓ กองพล ง. ๔ กองพล  
19 ในการจัดกองพลทหารม้ามาตรฐานที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยกี่   กรมทหารม้า  
  ก. ๒ กรม   ค. ๓ กรม  
  ข. ๖ กรม   ง. ๗ กรม  
20 ข้อใดไม่ถือว่าเป็นขีดจำกัดของทหารม้า      
  ก. สิ้นเปลือง สป.   ต่างๆมาก ค. ทนต่อแรงระเบิดของอาวุธ  
  ข. มีความต้องการซ่อมบำรุงสูง ง. ยานรบมีน้ำหนักมากมีปัญหาในการเคลื่อนย้าย  
             

 

                               แบบทดสอบท้ายชั่วโมงวิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ

                                        สำหรับทบทวนความรู้   นศท. ชั้นปีที่ ๓

 
   
1 ในกรรมวิธีของการศึกษานั้น   การเรียนจะให้ได้ผลดีต้องเรียนผ่านประสาทหลายๆ ทางประสาทที่ต้องเรียนผ่านนั้น
       คือประสาททางใดบ้าง         
  ก.  จักษุประสาท,โสตประสาท,มโนประสาท, ค. จักษุประสาท,จิตประสาท,นาสิกประสาท,  
    นาสิกประสาท,ชิวหาประสาท   กายประสาท  
  ข.  จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท, ง.   จักษุประสาท,โสตประสาท,นาสิกประสาท,  
    ชิวหาประสาท,กายประสาท   สัมผัสประสาท,กายประสาท  
2 การใช้ระบบการสอนนั้น  ในการสอนหมายถึงวิธีดำเนินการสอนในแบบต่างๆ   ซึ่งมีอยู่หลายวิธี อยากทราบ
  ว่าวิธีการสอนแบบต่างๆ   ที่กล่าวนั้นมีแบบใดบ้าง       
  ก. แบ่งเป็นกลุ่ม,ให้นักเรียนมีส่วนร่วม,ครูบรรยาย ค. อธิบายให้ฟัง,บทบาทสมมุติ,นำเสนอหน้าชั้นเรียน
  ข. สอนโดยวิธีบรรยาย,สอนเชิงประชุม, ง. สอนหน้าชั้นเรียน,มอบหมายงานเดี่ยว,  
           สอนโดยการแสดงให้ดู   มอบงานเป็นกลุ่ม  
3 การใช้ระบบการสอน   ในขั้นการตรวจสอบ เป็นการปฏิบัติการทดสอบผลการเรียนของผู้รับการสอน ในการ  
     ตรวจสอบนั้นมีวิธีการตรวจสอบได้ดังนี้         
     ก. ทดสอบด้วยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบัติ, ค. ทดสอบด้วยปากเปล่า,ทดสอบการปฏิบัติ,  
       ทดสอบด้วยข้อเขียน    ทดสอบด้วยข้อเขียนและการแสดง  
  ข. การสัมภาษณ์,ดูลักษณะท่าทาง,ดูการปฏิบัติ ง.  ถูกทุกข้อ    
4 ผู้นำทางทหาร   หมายถึงบุคคลประเภทใด         
  ก. บุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในสำนักงานและได้รับ ค. บุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบจะต้อง
    การแต่งตั้งตามกฏหมายอย่างเป็นทางการ   บังคับบัญชา   และอำนวยการปฏิบัติของผู้อื่น  
  ข. บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหาร ง. บุคคลที่มียศสูงสุดในหน่วยงาน  
    ในระดับต่ำกว่ากองร้อย         
5 ผลการปฏิบัติของแต่ละหน่วยย่อมไม่เหมือนกันทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำของผู้บังคับหน่วยในแต่ละ  
  หน่วย   อยากทราบว่าสิ่งที่จะชี้ความเป็นผู้นำ ของผู้นำหน่วยคืออะไร   
  ก. ขวัญ วินัย   ความรักหมู่คณะ และสมรรถภาพ  ค. ความกระตือรือร้น  จงรักภักดี และไม่เห็นแก่ตัว
    ของกำลังพลในหน่วย     ของกำลังพลในหน่วย  
  ข. ความกล้าหาญ   อดทน ริเริ่มของกำลังพลในหน่วย ง. ข้อ ข. และ ค.   ถูก    
6 ลักษณะของครูที่ดีจะมีลักษณะอย่างไร         
  ก.  มีความรู้ดี, รู้เทคนิคการสอน,   มีความเป็นผู้นำ, ค. สนใจนักเรียน,   สนใจบทเรียน,  มีความเป็นธรรม, 
     มีบุคลิกดี , มีจิตใจเป็นครู    สนใจปัญหา,   เป็นตัวอย่างที่ดี  
  ข. รู้เกินกว่าเรื่องที่จะสอน,   รู้กรรมวิธีการสอน,เป็นผู้นำ,  ง. ข้อ ข.และ   ค.ถูก  
    รู้เรื่องที่จะสอนอย่างกว้างขวาง        
               
               
 - ๒ -  
7 การที่จะเป็นครูที่ดีได้ครูจะต้องปรับปรุงตัวอยู่ตลอดเวลา    วิธีการที่จะปรับปรุงตัวเองให้เป็นครูที่ดีได้นั้นควรมีวิธีการ
  ปรับปรุงตัวดังนี้         
  ก. รู้จักเทคนิควิธีการสอนด้วยการค้นคว้า   และสังเกตุ ค. วิเคราะห์ตนเองและเพ่งเล็งปัจจัย   เพื่อหาข้อแก้ไข
    การสอนของครูคนอื่น   ข้อบกพร่องและเสริมข้อดีที่มีอยู่  
  ข. ขอให้ครูคนอื่นติชมหรือวิจารณ์ค้นหาข้อบกพร่อง ง. ถูกทุกข้อ     
    เพื่อแก้ไขและปรับปรุงตลอดเวลา        
8 ครูที่ดีจะต้องมีลักษณะดีมีการปรับปรุงตนเองเสมอซึ่งจะมีข้อแนะนำสำหรับครูไว้ดังนี้   
  ก. ต้องมีความรู้ในบทเรียนตลอดทั้งบทเรียน ค. อย่าใช้วาจาหยาบโลนอย่าพูดกระทบถากถางเยาะเย้ย
  ข. อย่าพูดยกตนข่มท่าน   และต้องมีความอดทน ง. ถูกทุกกข้อ   
9 หลักเบื้องต้นของการสอนเป็นเครื่องนำทางให้ครูใช้ในการสอน   มีทั้งหมดกี่ประการ  
  ก. มี ๕ ประการ ค. มี ๗ ประการ  
  ข. มี ๖ ประการ ง. มี ๘ ประการ  
10 ในหลักเบื้องต้นของการสอนของครูข้อใดกล่าว   ผิด      
  ก. เร้าความสนใจ   เพื่อสร้างความต้องการให้นักเรียน ค. เฉลยข้อสอบ   ให้กับเด็กนักเรียน ในท้ายชั่วโมงเรียน
    อยากเรียน   เพื่อให้การประเมินออกมาดี  
  ข. เรียนด้วยการ   ปฏิบัติ ง. รู้จักคุณค่า   ในการนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้อง  
               

 

                                                แบบทดสอบท้ายชั่วโมงวิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ  

                                                          สำหรับทบทวนความรู้ นศท. ชั้นปีที่ ๔

 
   
1 กระบวนการสอนแบ่งออกเป็น  ๓    ประเภท  อะไรบ้าง    
  ก. การสอน ,   การเรียน , การสอบ ค.  การสอน , การวิเคราะห์ , การประมวลผล  
  ข. การสอน ,   ผู้สอน , ผู้เรียน ง.  การสอน , การปฏิบัติ , การประเมินผล  
2  หลักการสอนมีจำนวนทั้งหมดเท่าใด        
  ก. ๕  ประการ ค. ๗  ประการ  
  ข. ๖  ประการ ง. ๑๐ ประการ  
3 ประเภทการเรียนของนักเรียน  แบ่งได้    ๓  ประเภทดังนี้    
  ก. ความรู้ ,   ความเชี่ยวชาญ , ความขยัน ค. ข. ความรู้ ,   ความเข้าใจ , ความเชี่ยวชาญ  
  ข. ความรู้ ,   ทักษะ , ทัศนคติ ง. ความรู้ ,   ทักษะ , อุดมการณ์  
4 ข้อใดไม่ถือเป็นประโยชน์ของอุปกรณ์การสอน        
  ก. ผ่านประสาทหลายทาง ค. ประหยัดเวลา  
  ข.  เพิ่มความสนใจ ง. เพิ่มสมรรถภาพการเรียนรู้  
5 ข้อใดจัดเป็นตัวการบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามากที่สุด  
  ก. อคติทางใจ ค. ความสนิทสนม  
  ข. สถาบัน   ง. การถือยศถืออย่าง  
6 การบังคับบัญชาที่ดีและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยสิ่งใดบ้าง    
  ก.  ขวัญ , วินัย , ความรัก , สมรรถภาพ ค. ขวัญ , วินัย ,   การกำกับดูแล , คำสั่ง  
  ข. ขวัญ , วินัย ,   ความสามัคคี , ความรัก ง.  คำสั่ง , การปฏิบัติ , ความสามารถ , วินัย  
7 ข้อใดบ่งชี้ถึงความเป็นผู้นำได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด  
  ก.  ความรักหมู่คณะ , วินัย , ขวัญ ค. วินัย ,   สภาวะในปัจจุบัน , ขวัญ  
  ข. ขวัญ , วินัย ,   ขีดความสามารถ ง. กำลังใจ ,   วินัย , การปฏิบัติการ  
8 ในการเปรียบเทียบข้อดี   ข้อเสีย ในการแก้ปัญหา    ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก  
  ก. ตรึกตรองอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระทำ ค. ควบคุมจิตใจให้ยุติธรรมที่สุด  
  ข. นำข้อดีของแต่ละข้อมาเปรียบเทียบอีกครั้ง ง. ตัดสินใจอย่างเฉียบพลันและเด็ดขาด  
9  ข้อใดถือเป็นประโยชน์ของอุปกรณ์การสอน        
  ก. ผ่านประสาทหลายทาง ค.  เพิ่มความสนใจ  
  ข. ประหยัดเวลา ง. ถูกทุกข้อ    
10 การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดได้  จำต้องมีการประเมินผล  หลักสำคัญในหัวใจของการประเมินผล  คือสิ่งใด
  ก. การบันทึก   ค. การให้ความรู้เพิ่มเติม  
  ข. การจำ   ง. การสังเกตุ    
               

 

                                                แบบทดสอบท้ายชั่วโมงวิชาการอ่านแผนที่และเข็มทิศ  

                                                       สำหรับทบทวนความรู้ นศท. ชั้นปีที่ ๕

 
   
1 วิธีการใดไม่ใช่วิธีการสอนแบบเชิงแสดง        
  ก.  แสดงยุทโธปกรณ์ ค.  การแสดงด้วยสื่อ  
  ข. แสดงบนเวที ง.  การอธิบาย  
2 การสอนเชิงบรรยาย  ไม่สมควรจะนำมาสอนนักเรียนทหารในระดับใด  
  ก. นักศึกษาวิชาทหาร ค. พลทหาร    
  ข. นักเรียนนายสิบ ง. นักเรียนนายร้อย  
3 การสอนวิธีใดเป็นการให้โอกาสนักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยการถามคำถามแก่นักเรียน
  ก.  เชิงวิเคราะห์ ค. เชิงแสดง    
  ข. เชิงประชุม ง. เชิงบรรยาย  
4 วิธีการสอนในวิชาทหาร  ในวิชา    ครูทหาร – ผู้นำ    ใช้การสอนในลักษณะใดบ้าง  
  ก. เชิงวิเคราะห์   , เชิงประชุม ค. เชิงบรรยาย ,   เชิงแสดง  
  ข. เชิงวิเคราะห์   , เชิงบรรยาย ง. เชิงแสดง ,   เชิงประชุม  
5  วิธีการสอนเชิงประชุม  เหมาะที่จะใช้กับนักเรียนระดับใดบ้าง    
  ก. ทุกระดับ   ค. ระดับพลทหาร  
  ข. นักเรียนนายสิบ ง. นักเรียนนายร้อย  
6 สิ่งที่สำคัญที่สุด  ในการพัฒนาความกล้าหาญในหน่วยทหารคืออะไร  
  ก. แสดงความเป็นผู้นำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็น ค. ฝึกฝนทหารให้มีความช่ำชอง  
  ข.  ฝึกฝนตนเอง ง.  บำรุงขวัญกำลังใจเสมอ ๆ  
7 ปัจจัยที่เป็นผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรบ        
  ก. ข่าวลือ   ค. ขีดความสามารถของผู้นำ  
  ข.  ขีดความสามารถของทหาร ง. ภูมิอากาศ    
8  จุดมุ่งหมายในการสอนทหาร  มุ่งเน้นไปในจุดใดเป็นหลัก    
  ก. ขีดความสามารถ ค. ความสามารถในด้านต่าง   ๆ   
  ข. การปฏิบัติ   ง. กำลัง    
9 สิ่งที่สามารถข่มความประหม่าในการสอนได้เป็นอย่างดี  สิ่งนั้นคืออะไร  
  ก. รอยยิ้ม   ค. ความเป็นระเบียบ  
  ข. วินัย   ง. การวางแผนการสอน  
10 การเตรียมตัวและวางแผนในการสอน    จะต้องมีสิ่งใดอีกที่จะใช้เมื่อเกิดความประหม่าในการสอน  
  ก. ความพร้อมในหลักสูตร ค. การสร้างความเชื่อมั่น  
  ข. แผนการสอน ง. อารมณ์ขัน  
               
Visitors: 276,027