แบบทดสอบท้ายชั่วโมง

เป็นการทดสอบความรู้ของนักศึกษาวิชาทหารเมื่อเรียนจบชั่วโมงในแต่ละวิชาสามารถจดจำ ความรู้ที่ ครู อาจารย์ ได้ทำการสอนไปได้มากน้องเพียงใด

       
Visitors: 276,022