บก.กองการศึกษา

กองการศึกษา เป็นแหล่งวิชาความรู้ มีบุคลากร ครู อาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ ที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาวิชาทหารจนจบเป็นเป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพร่วมปฎิบัติงานกับกำลังพลประจำการจนบรรลุภารกิจได้ ซึ่งการจัดของกองอำนวยการกองการศึกษา จะแบ่งออกเป็น ๘ แผนกวิชา

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบกำลังพล  กศ.รร.รด.ศศท.

บก.กศ.รร.รด.ศศท.

                                                                       

พ.อ.อินทรา  กานุวงษ์

ผอ.กศ.รร.รด.ศศท.

 

              พ.อ. พยุงศักดิ์  กรีเงิน

รอง   ผอ.กศ.รร.รด.ศศท.

 

    

      

    

พ.อ.หญิง รุจิเรข  สว่างศรี

ประจำ นรด.ชรก.กศ.รร.รด.ศศท.

  

 

จ.ส.อ.หญิง กุลภา      จันทรพา

   เสมียน ส.ชรก.กศ.รร.รด.ศศท. 

 

 

 

    

 

     

       

  

 

 

ร.ท.ปรีดา    อ้วนวิจิตร

ครู รพศ.กศ.รร.รด.ศศท.

         

      

    

    

 

 กศ.รร.รด.ศศท.

จ.ส.อ.ธนกฤต  งามเฉลียว

ครูผู้ช่วย ทป.กศ.รร.รด.ศศท.

จ.ส.อ.อมรเทพ  พุทโธ

ครูผู้ช่วย ทป.กศ.รร.รด.ศศท.

 

  

<> 

      

 

 

Visitors: 276,026