บก.กองฝึก

กองการฝึก มุ่งเน้นที่จะฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฎิบัติและนำไปใช้ได้ถูกต้อง มีระเบียบวินัย เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ลักษณะท่าทางทางทหาร มีความเข้มแข็งอดทน รวมทั้งการแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

               

Visitors: 276,031