เกี่ยวกับเรา

 

เว็บไซค์ของโรงเรียนรักษาดินแดน มีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจ  โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
๑.ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน
๒.รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน
๓.ผู้อำนวยการกองการฝึก
๔.ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๕.พ.อ.นภวีร์  แก้วเนตร (ผู้ดูแลระบบ)

Visitors: 276,027