ระเบียบวินัย          คือหัวใจของ         นักศึกษาวิชาทหาร

                                                                                                                  

                                                     

                                                     พลตรี ไตรจักร์   นาคะไพบูลย์

                                 ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

                                                         

                                                       พันเอก นิธิ   รัตนะวรรธนะ 

                                รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 

     โรงเรียนรักษาดินแดน เป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตกำลังพลสำรองของกองทัพบกในระดับผู้บังคับหมู่และผู้บังคับหมวด    โดยปลูกฝังนักศึกษาวิชาทหารทุกนายให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความรักชาติบ้านเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นพลเมืองดีสามารถเป็นผู้นำชุมชนของตนเองได้

                                                             

                                                      พันเอก อินทรา  กานุวงษ์

                                                     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

    ต้องยอมรับว่านักศึกษาวิชาทหารบางส่วนขาดความมุ่งมั่นในการฝึก ดังนั้นการที่จะทำภารกิจของโรงเรียนรักษาดินแดนให้สำเร็จ คือ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณลักษณะทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้ ความสามารถทางทหาร เพื่อให้พร้อมรับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพและเยาวชนที่ดีของสังคมนั้น กระบวนการฝึกนับเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ ความสามารถของครูฝึกเพราะถ้ากระบวนการฝึกในแต่ละวิชาสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วม เห็นประโยชน์ สนุกกับการฝึก รวมทั้งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการแล้ว เชื่อว่าจะสามารถชดเชยข้อจำกัดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

                                                               

                                                      พันเอก เลิศวรรธน์   คงกระพันธ์

                                                          ผู้อำนวยการกองการฝึก

พล.ท.ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นรด. ตรวจเยี่ยม ศศท. และพบปะข้าราชการ ศศท.    พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงาน  โดยมี พล.ต. ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. ให้การต้อนรับณ ห้องเรียน 305 รร.รด.ศศท.เมื่อ 10 ต.ค.61

 

พล.ต.ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่จะครบเกษียณอายุราชการและกำลังพลที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกตามโครงการฯ ณ ห้องเรียน 305 รร.รด.ศศท. เมื่อ 24 ก.ย.61

พล.ต.ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. เป็นประธานการปฐมนิเทศ นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานวรรณสมิต รร.รด.ศศท. เมื่อ 8 ก.ย.61

 

พล.ต.ไตรจักร์  นาคะไพบูลย์ ผบ.ศศท. นำข้าราชการและ นศท.เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก รวมใจ นศท.ร่วมพลังต้านยาเสพติดเมื่อ 26 มิ.ย.61
  

Visitors: 271,095