สำนึกในหน้าที่          มีความรับผิดชอบ         กอร์ปคุณธรรม

                                                                                                                    

                                                     

                                                     พลตรี ไตรจักร์   นาคะไพบูลย์

                                 ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

                                                         

                                                       พันเอก นิธิ   รัตนะวรรธนะ 

                                รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร 

     โรงเรียนรักษาดินแดน เป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตกำลังพลสำรองของกองทัพบกในระดับผู้บังคับหมู่และผู้บังคับหมวด    โดยปลูกฝังนักศึกษาวิชาทหารทุกนายให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความรักชาติบ้านเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นพลเมืองดีสามารถเป็นผู้นำชุมชนของตนเองได้

                                                             

                                                      พันเอก อินทรา  กานุวงษ์

                                                     ผู้อำนวยการกองการศึกษา

    ต้องยอมรับว่านักศึกษาวิชาทหารบางส่วนขาดความมุ่งมั่นในการฝึก ดังนั้นการที่จะทำภารกิจของโรงเรียนรักษาดินแดนให้สำเร็จ คือ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณลักษณะทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้ ความสามารถทางทหาร เพื่อให้พร้อมรับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพและเยาวชนที่ดีของสังคมนั้น กระบวนการฝึกนับเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ ความสามารถของครูฝึกเพราะถ้ากระบวนการฝึกในแต่ละวิชาสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วม เห็นประโยชน์ สนุกกับการฝึก รวมทั้งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการแล้ว เชื่อว่าจะสามารถชดเชยข้อจำกัดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

                                                               

                                                      พันเอก เลิศวรรธน์   คงกระพันธ์

                                                          ผู้อำนวยการกองการฝึก

 

 

 


 

 

                                รร.รด.ศศท.สร้างและปลูกฝังเยาวชนให้มีระเบียบวินัย

Visitors: 262,363