บก.กองการศึกษา

กองการศึกษา เป็นแหล่งวิชาความรู้ มีบุคลากร ครู อาจารย์ ที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งประสบการณ์ ที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้กับนักศึกษาวิชาทหารจนจบเป็นเป็นกำลังพลสำรองที่มีประสิทธิภาพร่วมปฎิบัติงานกับกำลังพลประจำการจนบรรลุภารกิจได้ ซึ่งการจัดของกองอำนวยการกองการศึกษา จะแบ่งออกเป็น ๘ แผนกวิชา

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบกำลังพล  กศ.รร.รด.ศสร.

บก.กศ.รร.รด.ศสร.

                                                                        

พ.อ.นิธิ  รัตนะวรรธนะ

ผอ.กศ.รร.รด.ศสร.

 

   

            พ.อ.

รอง   ผอ.กศ.รร.รด.ศสร.

 

 

    

      

    

พ.ต.ไพบูลย์  เพชรอนันต์

ประจำกอง กศ.รร.รด.ศสร.

  

 

จ.ส.ต.หญิง กุลภา  จันทรพา

   เสมียน ส.ชรก.กศ.รร.รด.ศสร. 

 

 

 

    

 

     

       

  

 

 

ร.ท.ปรีดา    อ้วนวิจิตร

ครู รพศ.กศ.รร.รด.ศสร.

         

     

    

    

ร.ต.เสน่ห์  เรือนเงิน

 ครูผู้ช่วย อว.กศ.รร.รด.ศสร.

จ.ส.อ.ธนกฤต  งามเฉลียว

ครูผู้ช่วย ทป.กศ.รร.รด.ศสร.

จ.ส.ต.อมรเทพ  พุทโธ

ครูผู้ช่วย ทป.กศ.รร.รด.ศสร.

 

  

                                            

                         ส.อ.วิชิต   ดิษบุรี

               ครูผู้ช่วย   สพศ.กศ.รร.รด.ศสร.

<> 

      

 

 

Visitors: 253,814