สำนึกในหน้าที่           มีความรับผิดชอบ          กอร์ปคุณธรรม

                                                                                                                    

                                                           

                                                     พลตรี ปราการ   ปทะวานิช

                                       ผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง

                                                          

                                                       พันเอก วรภพ   ถาวรแก้ว 

                                       รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง 

     โรงเรียนรักษาดินแดน เป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตกำลังพลสำรองของกองทัพบกในระดับผู้บังคับหมู่และผู้บังคับหมวด    โดยปลูกฝังนักศึกษาวิชาทหารทุกนายให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ มีความรักชาติบ้านเมือง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นพลเมืองดีสามารถเป็นผู้นำชุมชนของตนเองได้

                                                             

                                                       พันเอก นิธิ  รัตนะวรรธนะ

                                                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา

    ต้องยอมรับว่านักศึกษาวิชาทหารบางส่วนขาดความมุ่งมั่นในการฝึก ดังนั้นการที่จะทำภารกิจของโรงเรียนรักษาดินแดนให้สำเร็จ คือ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณลักษณะทั้งร่างกาย จิตใจ และความรู้ ความสามารถทางทหาร เพื่อให้พร้อมรับใช้ประเทศชาติในฐานะกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพของกองทัพและเยาวชนที่ดีของสังคมนั้น กระบวนการฝึกนับเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้ ความสามารถของครูฝึกเพราะถ้ากระบวนการฝึกในแต่ละวิชาสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วม เห็นประโยชน์ สนุกกับการฝึก รวมทั้งเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการปฎิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการแล้ว เชื่อว่าจะสามารถชดเชยข้อจำกัดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

                                                                

                                                           พันเอก อินทรา  กานุวงษ์

                                                          ผู้อำนวยการกองการฝึก

พิธีไหว้ครู นศท. พิธีมอบโล่ห์  เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 ณ ลานวรรณสมิต รร.รด.ศสร. 

 การจะเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด

 


การสอบภาคปฎิบัติ นศท.


   กำหนดสอบภาคปฎิบัติ นศท.ชั้นปีที่ ๑ - ๕ ในสัปดาห์ที่ ๒๑ และ ๒๒ 

 โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพลให้ถูกต้องตามระเบียบกองทัพบก

 

โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง กวดขันวินัยการแต่งกายและการแสดงความเคารพนักศึกษาวิชาทหารทุกนาย

 

 

                                 รร.รด.ศสร.สร้างและปลูกฝังเยาวชนให้มีระเบียบวินัย

                  

                การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาทหารฝึกการปฎิบัติจนสามารถติดตั้งใช้งานยุทโธปกรณ์ได้

 

 

Visitors: 253,815